2007/2008

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

10.09.07

obowiązkowych badań lekarskich I i II roku studiów

1.a1

26.11.07

Aneks nr 1 z dnia 26 listopada 2007 r. do Zarządzenia nr 1/2007/2008 w sprawie obowiązkowych badań lekarskich studentów I i II roku

2

08.10.07

dni wolnych od zajęć

3

11.10.07

odpłatności na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych oraz innych opłat związanych z odbywanymi w AWF w Warszawie studiami podyplomowymi i kursami specjalistycznymi

4

11.10.07

wprowadzenia formularzy zawiadomienia Rektora o podjętym dodatkowym zatrudnieniu

5

22.10.07

wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich AWF w Warszawie

5.a1

30.09.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 5/07/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Domów Studenckich AWF w Warszawie

5.a2

01.03.12

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 5/07/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Domów Studenckich AWF w Warszawie

6

22.10.07

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

7

30.10.07

podziału środków funduszu pomocy materialnej, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomogi w roku akademickim 2007/2008

7.a1

11.12.07

podziału środków funduszu pomocy materialnej, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomogi w roku akademickim 2007/2008

8

30.10.07

podziału środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce oraz zapomogi w roku akademickim 2007/2008

9

30.10.07

godzin rektorskich

A2.11.2006.2007

30.10.07

Aneks Nr 2 z dnia 31.10. 2007 r. do Zarządzenia nr 11/2006/2007 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

10

05.11.07

wysokości miesięcznego stypendium sportowego oraz stypendium dla asystenta-stażysty przyznawanego ze środków własnego funduszu stypendialnego w roku akad. 2007/2008

11

07.11.07

zasad i trybu opracowania sprawozdań S-10, S-11, S-12 w roku akademickim 2007/2008

12

13.11.07

przeprowadzenia egzaminów z przysposobienia obronnego studentek i studentów

13

13.11.07

określenia czasu trwania semestru zimowego i letniego

14

16.11.07

wprowadzenia Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AWF

15

20.11.07

godzin rektorskich

16

29.11.07

kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego

17

06.12.07

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

17.a1

25.02.08

Aneks nr 1 z dnia 25 lutego 2008 r. do Zarządzenia nr 17/2007/2008 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

18

10.12.07

zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji procesu dydaktycznego

18.a1

25.02.08

Aneks nr 1 z dnia 25 lutego 2008 r. do Zarządzenia nr 18/2007/2008 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji procesu dydaktycznego

19

10.12.07

wyznaczania wysokości dodatkowego wynagrodzenia za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2007/2008

20

19.12.07

powołania Komisji ds. analizy kosztów funkcjonowania Uczelni

21

07.01.08

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

22

11.01.08

określenia wysokości czesnego dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego WF w Ciechanowie, odbywających studia w Wydziale WF AWF w Warszawie na III roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) licencjackich, kierunek WF

23

16.01.08

zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich oraz krótkotrwałych umów najmu przez jednostki organizacyjne AWF w W-wie oraz wzorów tych umów

24

21.01.08

wysokości miesięcznego stypendium doktorskiego oraz stypendium habilitacyjnego dla pracowników AWF w roku budżetowym 2008

25

30.01.08

zasad gospodarki finansowej Uczelni w 2008 r.

26

04.02.08

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w semestrze letnim w roku akademickim 2007/08

27

12.02.08

godzin rektorskich

28

13.02.08

godzin rektorskich

29

20.02.08

powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko stanowisko kanclerza AWF w Warszawie oraz określenia zasad jej funkcjonowania

29.a1

26.02.08

Aneks Nr 1 z dnia 26 lutego 2008 r. do Zarządzenia Nr 29/2007/2008 w sprawie: zmiany na stanowisku sekretarza komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko kanclerza AWF w Warszawie

30

05.03.08

godzin rektorskich

31

12.03.08

opracowania dokumentacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

32

28.03.08

godzin rektorskich

33

31.03.08

powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

34

01.04.08

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

35

22.04.08

organizacji roku akademickiego

36

23.04.08

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2008/2009

37

28.04.08

powołania składu Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich na rok akad. 2007/2008, określenia konkretnych kwot nagród rektorskich indywidualnych i zespołowych dla nauczycieli akademickich odpowiadającym stopniom tych nagród oraz określenia maksymalnej łącznej wysokości kwoty przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2007/2008

38

28.04.08

nagród rektora dla pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi

39

06.05.08

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych ołat pobieranych w roku akad. 2008/09

40

06.05.08

dnia rektorskiego

41

07.05.08

procedury antyplagiatowej oraz korzystania z system Plagiat.pl w roku akadem. 2007/2008

A10.14.1992.1993

14.05.08

Aneks nr 10 do Zarządzenia nr 14/92/93 Rektora w sprawie egzaminu z fizykoterapii dla studentów III roku wyższych studiów zawodowych na kierunku fizjoterapii i IV roku 4,5 letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji

A11.14.1992.1993

14.05.08

Aneks nr 11 do Zarządzenia nr 14/92/93 Rektora w sprawie egzaminu z fizykoterapii dla studentów III roku wyższych studiów zawodowych na kierunku fizjoterapia Wydziału Rehabilitacji w Wydziale Zamiejscowym Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

42

16.05.08

terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2008/2009

43

16.05.08

warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie wypłacane z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2008/2009

44

29.05.08

powołania Zespołu Redakcyjnego i Rady Redakcyjnej księgi jubileuszowej AWF w Warszawie z okazji jubileuszu 80-lecia Uczelni

A1.48.2006.2007

23.06.08

Aneks nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 48/2006/2007 z dn. 4.07.2007 w sprawie wprowadzenia załącznika nr 2 do Zarządzenia, który będzie określał kwotową wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2008/2009 oraz zasady punktacji w oparciu o którą sporządzana jest lista rankingowa, a także zmian w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 Zarządzenia

45

25.05.08

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku akademickim 2008/2009

45.a1

12.01.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 45/07/08 w sprawie wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich AWF w roku akademickim 2008/2009

46

03.07.08

powołania Zespołu ds. opracowania zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników AWF Warszawa od 01.01.2008r. ze środków dodatkowych przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

A2.57.2004.2005

03.07.08

Aneks Nr 2 z dnia 3 lipca 2008r. do Zarządzenia Nr 57/2004/2005 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy

47

17.07.08

zasad gospodarki finansowej Uczelni w 2008 roku

47.z1

A1.33.2006.2007

25.06.08

Aneks nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 33/2006/2007 z dn. 30.03.2007

A1.78.2005.2006

17.07.08

Aneks nr 1 z dnia 17 lipca 2008 r. do Zarządzenia nr 78/2005/2006 w sprawie zmian w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego

D2

17.07.08

nagród za rok 2008

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-01-27 13:24:09 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 13:21:15 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 13:19:08 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 13:13:31 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 13:12:06 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 11:58:19 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 11:51:02 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 11:37:32 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 11:37:02 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 11:32:23 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku