2017/2018

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

2017

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

02.10.17

zmian w zarządzeniu Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 (z późn. zm.)

1.z1

Tekst jednolity

2

09.10.17

zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 64/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (z późn. zm.)

2.z1

Tekst jednolity Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

2.z1.z1

Oświadczenie

2.z1.z2

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

2.z1.z3

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

2.z1.z4

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

2.z1.z5

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

2.z1.z7

Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

2.z1.z8

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów

2.z1.z9

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

3

09.10.17

wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

3.z1

Tekst jednolity Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

3.z1.z1

Oświadczenie

3.z1.z2

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium socjalnego

3.z1.z3

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

3.z1.z4

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - I rok studiów

3.z1.z5

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II roku i kolejnych lat

3.z1.z7

Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

3.z1.z8

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się doktorantów o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zasady przyznawania punktów

4

12.10.17

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 97 REH/2017/2018 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

5

17.10.17

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2017/2018

6

17.10.17

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2017/2018

7

25.10.17

wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów Santander Universidades w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

7.z1

Regulamin przyznawania stypendiów Santander Universidades w AWF Warszawa

8

25.10.17

powołania zespołu ds. nadzoru nad realizacją umowy na wykonanie termomodernizacji budynków Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

9

27.10.17

ogłoszenia dnia rektorskiego w terminie 2 listopada 2017 r. (czwartek) w części warszawskiej AWF Warszawa

10

09.11.17

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Trener personalny” SP 98 WF/2017/2018 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

11

09.11.17

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie” SP 99 WF/2017/2018 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

12

14.11.17

utworzenia i organizacji I edycji studiów podyplomowych „Trener przygotowania motorycznego” SP 100 WF/2017/2018 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

13

15.11.17

ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) w części warszawskiej AWF Warszawa w związku z obchodami Święta Uczelni

14

15.11.17

zmian w załączniku do zarządzenia rektora nr 69/2013/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad i systemu ankietyzacji oraz sprawozdawczości w AWF Warszawa (z późn. zm.)

14.z1

Opinie i oczekiwania pracowników względem kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów AWF Warszawa

15

15.11.17

zmian w załączniku nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 6/2013/2014 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

15.z1

Ankieta nt. „Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa”

16

22.11.17

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2017/2018

17

22.11.17

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2017/2018

18

24.11.17

wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów Santander Universidades w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 7/2017/2018 z dnia 15 października 2017 r.

19

27.11.17

wprowadzenia zmian w Stypendialnej Komisji Doktoranckiej w kadencji organów AWF Warszawa 2016- 2020

20

28.11.17

przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku

Pismo-okolne

15.12.17

ogłoszenia listy nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którym w 2017 r. przyznana została nagroda Rektora ze środków, o których mowa w art. 155 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym

z1-do-pisma-okolnego

Lista osób, którym przyznano w 2017 r. nagrody Rektora

21

18.12.17

uzupełnienia zapisów zarządzenia nr 16/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2017/2018

22

19.12.17

ogłoszenia dnia rektorskiego w terminie 2 stycznia 2018 r. (wtorek) w części warszawskiej AWF Warszawa

23

20.12.17

aktualizacji zapisów zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 40/2016/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 roku na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

24

20.12.17

podziału i określenia przedmiotu wydatkowania rezerwy rektora pochodzącej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność dydaktyczną w 2017 roku

2018

NUMER

DATA

DOTYCZY

25

08.01.18

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Psychologia Sportu” SP 101 WF/2017/2018 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

26

09.01.18

aktualizacji, obowiązującej w 2018 r., załączników do zarządzenia Nr 31/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. (z późn. zm.)

26.z3a

Zaświadczenie

26.z3b

Oświadczenie zleceniobiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą

27

24.01.18

zmian w zarządzeniu Nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych odbywających się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

28

25.01.18

zmian w zarządzeniu Nr 21/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania dotyczącej organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa

28.z1

Instrukcja postępowania dotycząca organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa

28.z2

Opinia prawna w sprawie definicji imprezy masowej organizowanej na terenie uczelni.

28.z3

Rekomendacja w zakresie bezpiecznego organizowania imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej lub niemasowej o charakterze artystycznym lub rozrywkowym organizowanej przez uczelnię wyższą lub samorząd studentów lub koło naukowe lub inną organizacje studencką

29

05.02.18

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.)

30

26.02.18

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 102 REH/2017/2018 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

31

26.02.18

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia wskaźników narzutu kosztów pośrednich na działalności AWF Warszawa (z późn. zm.)

32

27.02.18

utworzenia nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Biuro Organizacyjno-Prawne” w ramach struktury Biura Rektora AWF Warszawa

33

19.03.18

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym” SP 103 WF/2017/2018 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

34

19.03.18

określenia wzoru i opisu godła jednostki: „AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej”

34.z1

Opis godła Filii w Białej Podlaskiej

35

12.04.18

uchylenia zarządzenie Nr 33/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym” SP 103 WF/2017/2018 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

36

25.04.18

określenia organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

37

25.04.18

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, organizacji postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019, a także określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

38

01.04.18

zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w kadencji organów Uczelni 2016-2020

39

07.05.18

ogłoszenia dnia rektorskiego w terminie 11 maja 2018 r. (piątek) dla studentów w części warszawskiej AWF Warszawa

40

08.05.18

zmian w załączniku do zarządzenia Nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

41

08.05.18

wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wraz z załącznikami

41.z1

Regulamin Organizacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

41.z1.z1

Struktura organizacyjna administracji

41.z1.z2

Ramowe zakresy działania komórek organizacyjnych administracji centralnej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

42

22.05.18

zmian w załączniku do zarządzenia rektora nr 69/2013/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad i systemu ankietyzacji oraz sprawozdawczości w AWF Warszawa (z późn. zm.)

42.z1

ankieta dotycząca jakości usług i efektywności funkcjonowania Biblioteki

43

25.05.18

likwidacji kasy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie znajdującej w siedzibie głównej w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34

43.z1

komunikat Kwestora AWF Warszawa

44

25.05.18

likwidacji Magazynu Centralnego w części warszawskiej AWF Warszawa

45

29.05.18

zasad udzielania i rozliczania zaliczek na pokrycie jednorazowych zakupów oraz zasad udzielania i rozliczania zaliczek na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych

45.z1

wniosek o zaliczkę

45.z2

rozliczenie zaliczki

45.z3

polecenie wyjazdu służbowego

45.z4

oświadczenie

46

30.05.18

wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wraz z załącznikami

46.z1

Regulamin Organizacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

46.z1.z1

Struktura organizacyjna administracji

46.z1.z2

ramowe zakresy działania komórek organizacyjnych administracji centralnej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

47

06.06.18

ogłoszenia godzin rektorskich miedzy godziną 9 a 13 w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa

48

08.06.18

podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

49

19.06.18

wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

49.z1

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

50

22.06.18

warunków uruchomienia i przyznawania środków z celowej rezerwy prorozwojowej na pokrycie wdrożenia strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF Warszawa

51

26.06.18

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku akademickim 2018/2019

52

26.06.18

upoważnienia do zawierania umów o świadczenie usług edukacyjnych z osobami przyjętymi na studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe i inne formy kształcenia w AWF Warszawa na rok akademicki 2018/2019, w tym ze studentami-cudzoziemcami

53

11.07.18

zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

53.z1

Obecna struktura Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej (przed wprowadzanymi zmianami) oraz po wprowadzeniu w drodze niniejszego zarządzenia zmian

54

20.07.18

zmian w zarządzeniu Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 (z późn. zm.)

54.z1

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2018 roku

55

20.07.18

powołania Pełnomocnika ds. mobbingu oraz określenia jego zadań, a także zmian w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2010/2011 Rektora AWF w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

56

25.07.18

zmian w załączniku do zarządzenia Nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.)

56.z1

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2018 roku

57

28.08.18

zmian w zarządzeniu Nr 9/2002/2003 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej AWF (z późn. zm.)

58

29.08.18

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2018/2019 od studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, w tym od osób będących cudzoziemcami

59

13.09.18

1) powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia wysokości stawki minimalnej, stanowiącej podstawę ustalania kwot nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w 2018 r. 2) powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia kwot nagród dla ww. pracowników w 2018 r. 3) wyznaczenia terminu na składanie wniosków o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich oraz dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2018 r.

60

18.09.18

ogłoszenia ustalonej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta, uprawniającej w roku akademickim 2018/2019 do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

61

20.09.18

odpłatności za specjalizacje nieobjęte planem studiów na studiach I i II stopnia, prowadzone w AWF Warszawa na stopień trenera AWF, na stopień instruktora sportu AWF oraz za inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1263 z późn. zm.)

62

20.09.18

wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, a także zmiany w dotychczasowych zarządzeniach Rektora polegającej na uchyleniu zapisów określających obowiązek ponoszenia przez studentów studiów stacjonarnych AWF Warszawa opłat za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będących zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów

63

28.09.18

zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 64/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (z późn. zm.)

63.z1

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

63.z1.z1

Oświadczenie

63.z1.z2

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

63.z1.z3

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

63.z1.z4

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

63.z1.z5

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

63.z1.z6

Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

63.z1.z7

Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

63.z1.z8

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów

63.z1.z9

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

64

28.09.18

zmian w Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz jego załącznikach

64.z1.z1

Oświadczenie

64.z1.z2

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium socjalnego

64.z1.z3

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

64.z1.z4

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - I rok studiów

64.z1.z5

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II roku i kolejnych lat

64.z1.z6

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

64.z1.z7

Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2018-10-10 12:12:31 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-10-10 12:01:55 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-10-10 12:00:57 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-10-10 12:00:29 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-10-10 11:59:39 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-10-10 11:58:47 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-10-10 11:57:37 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-10-10 11:56:45 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-10-10 11:56:06 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-10-10 11:55:09 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku