2015/2016

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

2015

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

12.10.15

Zmiany w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 54/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycielom akademickim oraz dodatku specjalnego pracownikom AWF Warszawa niebędącym nauczycielami akademickimi za pracę wykonywaną w związku z rekrutacją na studia

2

13.10.15

Zasady i tryb opracowania sprawozdań S-10, S-11, S-12 w roku akademickim 2015/2016

3

13.10.15

Zmiana w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AWF Warszawa

4

22.10.15

Dzień rektorski w dniu 2 listopada 2015 r. w związku z dniem Wszystkich Świętych

5

23.10.15

Odpłatność za specjalizacje nieobjęte planem studiów na studiach I i II stopnia prowadzone w AWF Warszawa w roku akademickim 2015/2016 na stopień trenera AWF, na stopień instruktora sportu AWF oraz za inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

6

26.10.15

Podział i określenie przedmiotu wydatkowania rezerwy rektora pochodzącej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność dydaktyczną w 2015 roku

7

26.10.15

Powołanie Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2015/2016

8

26.10.15

Powołanie Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2015/2016

9

03.11.15

zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.)

10

03.11.15

utworzenie i organizacja kolejnej edycji studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie” SP 87 WF/2015/2016 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

11

16.11.15

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 88 REH/2015/2016 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

12

16.11.15

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Trener personalny” SP 89 WF/2015/2016 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

13

16.11.15

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2015/2016

14

16.11.15

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2015/2016

15

25.11.10

godzin rektorskich w dniu 30 listopada 2015 r. w związku z uroczystościami Święta Uczelni

16

08.12.15

godzin rektorskich w dniu 15 grudnia 2015 r. w związku ze Spotkaniem Świątecznym społeczności akademickiej

17

14.12.15

zmian w zarządzeniu Nr 55/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

2016

NUMER

DATA

DOTYCZY

18

25.01.16

zmian w zarządzeniu Nr 14/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2015/2016

19

25.01.16

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia wskaźników narzutu kosztów pośrednich na działalności AWF Warszawa

20

28.01.16

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu działalności Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej oraz określenia zasad wykorzystania aparatury badawczej zakupionej w ramach projektu współfinansowanego z Działania I.3 Wspieranie Innowacji, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

20.I

Regulamin działalności Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej oraz określenie zasad wykorzystania aparatury badawczej zakupionej w ramach projektu współfinansowanego z Działania I.3 Wspieranie Innowacji, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

20.z1

Wzór wniosku o udostępnienie aparatury/urządzenia/sprzętu specjalistycznego do przeprowadzenia badań naukowych

20.z2

Streszczenie projektu badawczego

20.z3

Wzór wniosku o przeprowadzanie badań przez podmioty lub instytucje

20.z4

Karta pracy aparatury/urządzenia/sprzętu specjalistycznego znajdujących się w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

21

01.02.16

wprowadzenia instrukcji postępowania dotyczącej organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa

21.z1

Instrukcja postepowania dotycząca organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa

22

08.02.16

powołania Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra w 2016 r.

23

09.02.16

zasad organizacji kształcenia w ramach podwójnego dyplomowania z uczelnią „Universite du Sud Toulon-Var” z siedzibą we Francji

24

11.02.16

godzin rektorskich w dniu 2 marca 2016 r. w jednostce – AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej oraz w dniu 3 marca 2016 r. w części warszawskiej Uczelni w związku z otwartymi spotkaniami społeczności akademickie z kandydatami na stanowisko Rektora na kadencję 2016-2020

25

18.02.16

powołania komisji do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na jedno ze stanowisk określonych dla dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej w AWF Warszawa oraz przyjęcia regulaminu ww. komisji

25.I

Regulamin komisji do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na jedno ze stanowisk określonych dla dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej w AWF Warszawa

25.I.z1

Załącznik nr 1 do Regulaminu komisji do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na jedno ze stanowisk określonych dla dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej w AWF Warszawa

26

08.03.16

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 90 REH/2015/2016 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

27

14.03.16

ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 31 marca 2016 r. (czwartek) w AWF Warszawa w związku z otwartymi spotkaniami społeczności akademickiej z kandydatami na stanowiska dziekanów na kadencję organów Uczelni 2016-2020

28

17.03.16

ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 24 marca 2016 r. (czwartek) w części warszawskiej AWF Warszawa w związku ze Świętami Wielkiej Nocy

29

30.03.16

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe na rok akademicki 2016/2017

30

21.04.16

zmian w załącznikach do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia

30.z2

Wniosek o zawarcie umowy cywilno-prawnej (zlecenie i o dzieło) do wartości 30 tys. EURO

30.z3a

Zaświadczenie

30.z3b

Oświadczenie zleceniobiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą

31

26.04.16

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.)

32

28.04.16

dnia rektorskiego w dniu 4 maja 2016 roku

33

09.05.16

wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

33.z1

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

34

10.05.16

określenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

35

16.05.16

określenia organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

36

01.06.16

archiwalnej oceny dokumentacji w AWF Warszawa

37

01.06.16

wprowadzenia „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego” – wersja 1.0.2, „Karty Audytu Wewnętrznego” oraz „Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”

37.z1

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego

37.z2

Karta Audytu Wewnętrznego

37.z3

Kodeks Etyki Audytora wewnętrznego

38

06.06.16

wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2016/2017

39

09.06.16

podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

40

28.06.16

zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

40.z1

struktura Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

41

30.06.16

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku akademickim 2016/2017

42

30.06.16

uchylenia, wraz z załącznikami, zarządzenia Nr 31/1996/1997 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie pracy personelu medycznego i dodatkowych obowiązków kadry dydaktycznej na obozach letnich i zimowych

43

30.06.16

powołania komitetu sterującego projektu pod tytułem: „Mini Recreation Olympiad "RecreaOlympic" decision no. 2016-1009/001-001 not - for - profit European sport events within the Erasmuus + Programme”

44

21.07.16

powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia wysokości stawki minimalnej, stanowiącej podstawę ustalania kwot nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w 2016 r.

45

21.07.16

powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia kwot nagród dla ww. pracowników w 2016 r.

46

22.07.16

zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

46.z1

struktura administracyjna Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

46.z2

struktura dydaktyczna Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

47

23.08.16

upoważnienia do zawierania umów o świadczenie usług edukacyjnych z osobami przyjętymi na studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe i inne formy kształcenia w AWF Warszawa na rok akademicki 2016/2017, w tym ze studentami-cudzoziemcami

48

30.08.16

warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/2017

49

30.08.16

określenia zasad ubiegania się przez studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz terminu i trybu składania wniosków

49.z1

wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki

49.z2

oświadczenie studenta

49.z3

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

50

30.08.16

określenia zasad ubiegania się przez doktorantów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz terminu i trybu składania wniosków

50.z1

wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki

50.z2

oświadczenie doktoranta

50.z3

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

51

01.09.16

zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

52

12.09.16

zasad wyłaniania puli 5% najlepszych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w danym roku akademickim oraz wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o umorzenie lub otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej, a także wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie w AWF Warszawa, starającym się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej

53

21.09.16

zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego

53.z1

Struktura Wydziału Wychowania Fizycznego

54

21.09.16

zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji

54.z1

struktura Wydziału Rehabilitacji

55

30.09.16

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2016/2017 od studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, w tym od osób będących cudzoziemcami

56

30.09.16

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 71/2013/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz odpłatności za czynności postępowania o nadanie tytułu profesora (z późn. zm.)

57

30.09.16

odpłatności za specjalizacje nieobjęte planem studiów na studiach I i II stopnia, prowadzone w AWF Warszawa w roku akademickim 2016/2017 na stopień trenera AWF, na stopień instruktora sportu AWF oraz za inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

58

30.09.16

wysokości opłat, w roku akademickim 2016/2017, za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-11-16 15:11:31 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-10-10 09:11:39 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-10-10 09:10:38 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-10-10 09:10:00 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-10-10 09:08:51 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-10-10 09:08:14 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-10-10 09:07:06 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-10-05 15:48:26 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-10-05 15:47:39 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-10-05 15:47:21 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku