2009/2010

WYKAZ UCHWAŁ SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

22.09.09

zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za 2008 rok

1.z1

Załącznik do uchwały nr 1: Sprawozdanie z działalności Uczelni za 2008 rok

2

22.09.09

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010

3

22.09.09

przyznania medalu Zygmunta Gilewicza w 2009 rok

4

22.09.09

wysokości miesięcznego stypendium sportowego, stypendium motywacyjnego oraz stypendium dla studenta – stażysty przyznawanego ze środków własnego funduszu stypendialnego w roku akademickim 2009/2010

5

22.09.09

wyrażenia opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Andrzeja Sokalskiego na stanowisku Dyrektora Biblioteki Głównej do osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, tzn. do końca listopada 2012 roku

A1.59.2008.2009

22.09.09

Aneks Nr 1 z dnia 22.09. 2009 r. do Uchwały Nr 59/2008/2009 w sprawie zatwierdzenia zgłoszonych przez dziekanów zmian w liczbach miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2009/2010

A1.34.2007.2008

22.09.09

Aneks nr 1 z 22.09.2009 r. do Uchwały Nr 34/2007/2008 w sprawie zmian w strukturze Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego

A1.z1.34.2007.2008

Załącznik 1 do Aneksu 1 do Uchwały 34/2007/2008 Struktura Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

6

13.10.09

zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2008/2009

S_6

Sprawozdanie

7

13.10.09

powołania Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”

A3.21.2008.2009

13.10.09

Aneks nr 3 z dnia 13 października 2009 r. do Uchwały Nr 21/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 października 2008 roku zmian w składzie senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2008 – 2010

8

17.11.09

wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Wydziałem Sportu i Wychowania Fizycznego w Nowym Sadzie (Serbia)

9

17.11.09

wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy o współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy

10

17.11.09

wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy o współpracy z Polską Organizacją Turystyczną

11

17.11.09

utworzenia nowego kierunku studiów – „Sport”, w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na tym kierunku

12

17.11.09

nadania Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” prof. Maciejowi Demelowi i prof. Tadeuszowi Ulatowskiemu

13

17.11.09

zatwierdzenia sporządzonej przez prof. zw. dr hab. Jerzego Kosiewicza recenzji dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie profesorowi Zbigniewowi Krawczykowi

14

17.11.09

nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Zbigniewowi Krawczykowi

15

17.11.09

planu inwestycji części warszawskiej Uczelni na rok 2010

16

17.11.09

nadania Bibliotece Głównej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie imienia Jędrzeja Śniadeckiego

17

15.12.09

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2009 (załącznik do wglądu u Pani Kwestor)

18

15.12.09

utworzenia i wpisania nowego kierunku studiów „terapia zajęciowa”, na listę kierunków, prowadzoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19

15.12.09

wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Capital Normal University w Pekinie

20

15.12.09

wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z The Foreign Studies College of Northeastern University w Shenyang (Chiny)

21

15.12.09

wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Beijing International Studies University w Pekinie

22

15.12.09

wyrażenia zgody na zabezpieczenie realizacji projektu pn. „Remont pływalni 25 m w AWF Warszawa” w formie weksla

23

15.12.09

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy w ramach projektu „Boym Universities Consortium”

24

19.01.10

uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

24.z1

Regulamin Studiów Doktoranckich

24.a1

20.04.10

aneks nr 1 do Uchwały nr 24/2009/2010 w sprawie przyjęcia poprawek do Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie (tekst jednolity uchwalony uprzednio w dniu 19 stycznia 2010 r.) zgłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z dnia 5 marca 2010 r. oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie uwzględniającego poprawki zgłoszone przez Ministerstwo

24.a1.z1

załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.04. 2010 do Uchwały Senatu nr 24/2009/2010 z dn. 19.01. 2010 – Wykaz wprowadzonych Aneksem nr 1

24.a1.z2

załącznik nr 2 Aneksu nr 1 z dnia 20.04. 2010 do Uchwały Senatu nr 24/2009/2010 z dn. 19.01. 2010 w sprawie przyjęcia poprawek do Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie – tekst jednolity na dzień 21 kwietnia 2010

A2.14.2007.2008

19.01.10

Aneks nr 2 z dnia 19 stycznia 2010 r. do Uchwały Nr 14/2007/2008 w sprawie zmian w § 10 Statutu Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF w Warszawie będącego załącznikiem do Uchwały Nr 14/2007/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2008 roku

25

16.03.10

zatwierdzenia Regulaminu Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”

25.z1

Regulamin Kapituły Medalu „Za zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”

26

16.03.10

uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

26.z1

Regulamin Studiów Podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

27

16.03.10

wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów nauczania i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

28

16.03.10

zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym AWF w Warszawie za rok 2009

29

16.03.10

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2010

30

16.03.10

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

31

16.03.10

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej z Medicover sp. z o.o.

32

16.03.10

utworzenia kierunku pielęgniarstwo w Wydziale Rehabilitacji w Warszawie na studiach I stopnia

33

16.03.10

zabezpieczenia środków finansowanych na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno-sportowej czynnikiem wzrostu konkurencyjności obszaru przygranicznego”

34

16.03.10

wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy o współpracy dydaktycznej między Akademiami Wychowania Fizycznego mającej nas celu zwiększenie mobilności studentów („Most”)

35

16.03.10

upoważnienia Rektora do podjęcia rozmów z ministrem Skarbu Państwa dot. przejęcia udziałów Skarbu Państwa w spółce Instytut Turystyki sp. z o.o.

36

16.03.10

Wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe I stopnia (nagroda indywidualna) dla dr hab. n. med. Andrzeja Wiśniewskiego, pracownika AWF w Warszawie

37

20.04.10

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2009

38

20.04.10

przeznaczenia bilansowego zysku netto AWF w Warszawie za rok 2009

39

20.04.10

zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2010/2011

39.a1

26.10.10

Aneks Nr 1 z dnia 26 października 2010 r. do Uchwały Nr 39/2009/2010 w sprawie zatwierdzenia zgłoszonych przez dziekanów zmian w liczbach miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2010/2011

40

20.04.10

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2011/2012

40.z1

Załącznik do Uchwały nr 40/2009/2010 z dnia 20.04.2010 r. z dn. 20.04. 2010 w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2011/2012

40.a1

18.01.11

Aneks nr 1 z dnia 18 stycznia 2011 r. do Uchwały Nr 40/2009/2010 w sprawie zmian w Uchwale w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2011/2012

41

20.04.10

przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji AWF w Warszawie

41.z1

Regulamin Rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

42

20.04.10

zaciągnięcia przez AWF w Warszawie kredytu w formie linii kredytowej

A4.9.2006.2007

20.04.10

aneks nr 4 do Uchwały nr 9/2006/2007 AWF Warszawa z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat z dnia 30 stycznia 2007 oraz wprowadzenia tekstu jednolitego powyższej uchwały Senatu uwzględniającego wszelkie wprowadzone dotychczas zmiany

A4.z1.9.2006.2007

załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 z dn. 20.04.2010 do Uchwały Senatu z dn. 30.01.2007 nr 9/2006/2007 w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub części z opłat - Wykaz zmian wprowadzonych Aneksem nr 4 do Uchwały Senatu nr 9/2006/2007

A4.z2.9.2006.2007

załącznik nr 2 do Aneksu nr 4 z dn. 20.04.2010 do Uchwały Senatu z dn. 30.01.2007 nr 9/2006/2007 w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat – Tekst jednolity uchwały na dzień 21.04. 2010

A4.21.2008.2009

20.04.10

aneks nr 4 do Uchwały Nr 21/2008/2009 AWF Warszawa z dn. 21 października 2008 roku w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2008 - 2012

A2.51.2008.2009

20.04.10

Aneks nr 2 z dnia 20 kwietnia 2010 do Uchwały Nr 51/2008/2009 w sprawie przyjęcia poprawek do obowiązującego Regulaminu Studiów (tekst jednolity uchwalony uprzednio aneksem nr 1 z dnia 21 kwietnia 2009 r.) oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie uwzględniającego wszystkie wniesione zmiany

A2.z1.51.2008.2009

Załącznik nr 1 - wykaz wprowadzonych Aneksem nr 2 z dnia 20 kwietnia 2010 r. do uchwały Senatu AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009 zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie

A2.z2.51.2008.2009

Załącznik nr 2 -Tekst jednolity na dzień 21 kwietnia 2010 r. -Regulamin Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

43

18.05.10

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

44

18.05.10

przeznaczenia bilansowego zysku netto AWF w Warszawie za rok 2009

45

18.05.10

zobowiązania dysponentów środków finansowych do redukcji kosztów podległych im jednostek organizacyjnych i rodzajów działalności w roku 2010

46

15.06.10

zmiany nazwy Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

47

15.06.10

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej.”

48

15.06.10

opinii Senatu o kierunku prac Komisji ds. opracowania zasad podziału środków finansowych między jednostki organizacyjne Uczelni

49

13.07.10

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2010/2011

49.a1

19.04.11

Aneks nr 1 z dnia 19 kwietnia 2011 roku do Uchwały nr 49/2009/2010 w sprawie zmian w uchwale o odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2010/2011

50

13.07.10

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011

50.a1

18.01.11

Aneks nr 1 z dnia 18 stycznia 2011 roku do Uchwały nr 50/2009/2010 w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011 oraz wprowadzenia tekstu jednolitego powyższej uchwały Senatu uwzględniającego wprowadzone dotychczas zmiany

50.a1.z1

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Uchwały Senatu nr 50/2009/2010 - wykaz zmian do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 50/2009/2010 nr na dzień 18 stycznia 2011 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011

50.a1.z2

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 50/2009/2010 - tekst jednolity uchwały w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011

51

13.07.10

likwidacji Uniwersytetu III Wieku AWF Warszawa jako jednostki organizacyjnej Uczelni

52

13.07.10

zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

A3.51.2008.2009

13.07.10

Aneks nr 3 z 13 lipca 2010 do Uchwały Nr 51/2008/2009 w sprawie przyjęcia poprawek do obowiązującego Regulaminu Studiów (tekst jednolity uchwalony uprzednio aneksem nr 2 z dnia 20 kwietnia 2010 r.) zgłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z dnia 28 maja 2010 roku oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie uwzględniającego wszystkie wniesione zmiany

A3.z1.51.2008.2009

Załącznik nr 1 wykaz wprowadzonych aneksem nr 3 z dnia 13 lipca 2010 roku do Uchwały Senatu AWF J.Piłsudskiego w Warszawie nr 51/2008/2009 z dnia 17 marca 2010 roku zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF

A3.z2.51.2008.2009

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 3 z dnia 13 lipca 2010 do Uchwały Nr 51/2008/2009 - Tekst jednolity Regulaminu Studiów

53

28.09.10

wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej” oraz na wystąpienie z wnioskiem przez Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej o wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki RP

54

28.09.10

wyrażenia przez Senat zgody na program działań Rektora mających na celu zredukowanie kosztów funkcjonowania Uczelni i powiększenie jej przychodów w latach 2010-2012

55

28.09.10

zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2009/2010

55.z1

Sprawozdanie za rok akademicki 2009-2010

56

28.09.10

przyznania medalu Zygmunta Gilewicza w 2010 roku

57

28.09.10

opinii Senatu o Regulaminie Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa i cenniku opłat i usług Biblioteki Głównej

57.z1

Regulamin Biblioteki Głównej

57.z2

Cennik usług bibliotecznych

58

28.09.10

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2010

59

28.09.10

wyrażenia zgody na utworzenie jednostki organizacyjnej dla prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej

60

28.09.10

zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

A2.34.2007.2008

28.09.10

Aneks nr 2 z dnia 28 września 2010 r. do Uchwały Nr 34/2007/2008 w sprawie zmian w strukturze Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego

A2.z1.34.2007.2008

Załącznik 1 do Aneksu nr 2 z dnia 28 września 2010 r. do Uchwały Nr 34/2007/2008 - struktura Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego

A2.71.2005.2006

28.09.10

Aneks nr 2 z dnia 28 września 2010 r. do Uchwały Nr 71/2005/2006 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

A2.z1.71.2005.2006

Załącznik 1 do Aneksu nr 2 z dnia 28 września 2010 r. do Uchwały Nr 71/2005/2006 - struktura Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-02-02 14:02:25 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-02 14:00:06 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-02 13:56:54 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-02 13:55:42 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-02 13:54:57 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-02 13:49:59 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-02 13:49:28 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-02 13:47:50 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-02 13:46:57 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-02 13:43:45 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku