2010/2011

WYKAZ UCHWAŁ SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

26.10.10

nadania Medalu "Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie" prof. Zygmuntowi Bielczykowi

2

26.10.10

utworzenia Wydziału Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

A1.39.2009.2010

26.10.10

Aneks nr 1 z dnia 26 października 2010r. do Uchwały Senatu AWF nr 39/2009/2010 z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonych przez dziekanów zmian w liczbach miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2010/2011

3

16.11.10

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o współpracy z Akademią Obrony Narodowej

4

16.11.10

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o współpracy naukowej w zakresie powołania Sieci Jednostek

5

14.12.10

w sprawie ustalenia wartości wskaźników modelowych do testowania w roku 2011 algorytmu podziału środków dla jednostek organizacyjnych AWF Warszawa

5.z1

Załącznik nr 1 do uchwały 5/2010/2011 w sprawie ustalenia wartości wskaźników modelowych do testowania w roku 2011 algorytmu podziału środków dla jednostek organizacyjnych AWF Warszawa

6

14.12.10

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2010

7

14.12.10

zasad gospodarki finansowej do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF w Warszawie na 2011 rok

A1.26.2008.2009

14.12.10

Aneks nr 1 do Uchwały nr 26/2008/2009 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w kadencji organów Uczelni 2008 - 2012

A1.33.2008.2009

14.12.10

Aneks nr 1 do Uchwały nr 33/2008/2009 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2008 - 2012

A1.34.2008.2009

14.12.10

Aneks nr 1 do Uchwały nr 34/2008/2009 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

A1.35.2008.2009

14.12.10

Aneks nr 1 do Uchwały nr 35/2008/2009 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

A1.36.2008.2009

14.12.10

Aneks nr 1 Uchwały nr 36/2008/2009 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów Uczelni 2008 - 2012

A1.69.2008.2009

14.12.10

Aneks nr 1 Uchwały 69/2008/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 69/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 roku

8

18.01.11

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2011

9

18.01.11

wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy naukowo- dydaktycznej z Anshan Normal University z siedzibą w Anshan (Chiny)

10

18.01.11

wyrażenia zgody na powołanie przez Rektora Międzywydziałowego Laboratorium Neuropsychofizjologii

11

18.01.11

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 78 ust. 2 Statutu Uczelni, mandatów części członków Senatu w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012 oraz wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających

12

18.01.11

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości będącej własnością Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie lub utworzenia wspólnie z partnerem prywatnym podmiotu na bazie tej nieruchomości w formie partnerstwa publiczno-prywatnego poprzedzone konkursem

13

18.01.11

ustalenia liczebności Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie oraz Kolegium Elektorów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie na pozostałą część kadencji organów Uczelni 2008 -2012

A1.40.2009.2010

18.01.11

Aneks nr 1 z dnia 18 stycznia 2011 r. do Uchwały Nr 40/2009/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w Uchwale w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2011/2012

A5.9.2006.2007

18.01.11

Aneks nr 1 z dnia 18 stycznia 2011 r. do Uchwały nr 9/2006/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku zmian w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat z dnia 30 stycznia 2007 oraz wprowadzenia tekstu jednolitego powyższej uchwały Senatu uwzględniającego wprowadzone dotychczas zmiany

A5.z1.9.2006.2007

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 5 Uchwały Senatu nr 9/2006/2007 w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub części z opłat. Wykaz zmian wprowadzonych Aneksem nr 5

A5.z2.9.2006.2007

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 5 Uchwały Senatu nr 9/2006/2007 w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub części z opłat. Tekst jednolity.

A1.50.2009.2010

18.01.11

Aneks nr 1 z dnia 18 stycznia 2011 r. do Uchwały nr 50/2009/2010 z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011 oraz wprowadzenia tekstu jednolitego powyższej uchwały Senatu uwzględniającego wprowadzone dotychczas zmiany.

A1.z1.50.2009.2010

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Uchwały Senatu nr 50/2009/2010 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011. Wykaz zmian.

A1.z2.50.2009.2010

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 do Uchwały Senatu nr 50/2009/2010 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011. Tekst jednolity

14

15.03.11

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

15

15.03.11

wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu honoris causa AWF w W-wie prof.dr hab. Tadeuszowi Boberowi

16

15.03.11

wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe I stopnia (nagroda indywidualna) dla prof. dr hab. Jerzego Kosiewicza, pracownika AWF w Warszawie

17

15.03.11

wyrażenia zgody na wydzierżawienie obiektu Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa wraz z wyposażeniem

18

15.03.11

wyrażenia zgody na realizację inwestycji Remont dachu pływalni AWF Warszawa

19

15.03.11

wyrażenia zgody na realizację inwestycji Modernizacja hali lekkoatletycznej im. Janusza Kusocińskiego AWF Warszawa

20

15.03.11

wyrażenia zgody na realizację inwestycji Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wody ciepłej i zimnej, ciepła technologicznego i wentylacji w pawilonie sportowym nr 43 znajdującym się na terenie AWF Warszawa

21

15.03.11

wyrażenia zgody na realizację inwestycji Termomodernizacja budynku głównego - Sala Senacka znajdującego się na terenie AWF Warszawa - I etap

22

15.03.11

wyrażenia zgody na realizację inwestycji Rewitalizacja zabytkowego obszaru AWF w Warszawie - etap I -poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnej na terenie AWF Warszawa

23

15.03.11

wyrażenia zgody na realizację inwestycji Rewitalizacja zabytkowego obszaru AWF w Warszawie - etap I -poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę

24

15.03.11

wyrażenia zgody na realizację inwestycji Modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF Warszawa

25

15.03.11

wyrażenia zgody na realizację inwestycji Dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej Domu Studenckiego Męskiego znajdującego się na terenie AWF Warszawa

26

15.03.11

wyrażenia zgody na realizację inwestycji Poprawa stanu sieci ciepłowniczej i zaopatrzenia w ciepło na terenie AWF Warszawa

27

15.03.11

wyrażenia zgody na realizację inwestycji Modernizacja Domu Studenta C w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w zakresie dojść ewakuacyjnych

28

15.03.11

wyrażenia zgody na realizację inwestycji Budowa Audytorium AWF Warszawa oraz wystąpienie z wnioskiem przez Rektora Uczelni o wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do planu inwestycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

29

19.04.11

poszerzenia statutowego składu Senatu Akademii na pozostałą cześć kadencji organów Uczelni 2008-2012 o Dziekana nowopowstałego Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie

30

19.04.11

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2010 i pokrycia straty bilansowej

31

19.04.11

wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora AWF Warszawa porozumienia o ustanowieniu sieci naukowej dla przygotowania i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie promocji zdrowia i kultury fizycznej

32

19.04.11

wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie umowy z Medicover sp. z o.o. w sprawie wspólnego uruchomienia i prowadzenia kierunku studiów pielęgniarstwo

A1.49.2009.2010

19.04.11

Aneks nr 1 do Uchwały Senatu nr 49/09/10 z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale o odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2010/2011

A1.20.2007.2008

19.04.11

Aneks nr 1 do Uchwały Senatu nr 20/07/08 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zmiany liczebności Rady Wydziału Wychowania Fizycznego na pozostałą część kadencji organów Uczelni 2008-2012 oraz uaktualnienia nazwy wydziału Uczelni w Białej Podlaskiej

SS1

19.04.11

Stanowisko Senatu AWF w sprawie tworzenia programów dydaktycznych dla kierunków kształcenia prowadzonych w AWF w Warszawie

33

24.05.11

zmian w prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2011

34

24.05.11

zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2011/2012

35

24.05.11

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w AWF w Warszawie na rok akademicki 2012/2013

35.z1

załącznik nr 1 do Uchwały nr 35: Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w AWF na rok akademicki 2012/2013

36

21.06.11

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011

37

21.06.11

uchwalenia Kodeksu Etyki Pracowników AWF, zasad polityki antykorupcyjnej AWF, zasad polityki zarządzania ryzykiem w AWF oraz zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej w AWF w Warszawie

37.zA

Kodeks etyki pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

37.zB

Polityka antykorupcyjna Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

37.zC

Wewnętrzna polityka antymobbingowa w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

37.zD

Polityka zarządzania ryzykiem

37.zD.z1

Rejestr ryzyka

37.zD.z2

Szablon punktowej oceny ryzyka - skala 5 stopniowa, z uwzględnieniem kryteriów ryzyka

38

21.06.11

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej z Polską Akademią Nauk Centrum Badań Ekologicznych

39

21.06.11

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej z Urzędem m.st. Warszawy Stołecznym Biurem Turystyki

40

21.06.11

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej z Instytutem Turystyki Sp.z o.o.

41

21.06.11

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej z Kampinoskim Parkiem Narodowym

42

21.06.11

wyrażenia opinii Senatu na temat Regulaminu w sprawie nadania statusu honorowego profesora wydziału oraz zasad udziału honorowego profesora w działalności wydziału

42.z1

Regulamin w sprawie nadania statusu honorowego profesora wydziału oraz zasad udziału honorowego profesora w działalności wydziału

43

21.06.11

zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji AWF

43.z1

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 43: Struktura Wydziału Rehabilitacji AWF

44

19.07.11

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012

45

19.07.11

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akad. 2011/2012

46

20.09.11

zatwierdzenia sporządzonej przez prof. Czesława Urbanika recenzji dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu doctora honoris causa przez AWF w Warszawie prof. Tadeuszowi Boberowi

47

20.09.11

zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

48

20.09.11

zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni na rok akademicki 2010/2011

48.z1

Sprawozdanie na rok akademicki 2010/2011

49

20.09.11

przyznania medalu Zygmunta Gilewicza w 2011 roku

50

20.09.11

wyrażenia opinii w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów

50.z1

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

50.z.1.1

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50

50.z.1.2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 50

50.z.1.3

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 50

50.z.1.4

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 50

50.z.1.5

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 50

50.z.1.6

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 50

51

20.09.11

wyrażenia zgody na utworzenie jednostki organizacyjnej "Szkoła Pływania AWF"

A6.9.2006.2007

20.09.11

Aneks nr 6 do Uchwały nr 9/06/07 z dn.30.01.07 w sprawie zmian w uchwale Senatu w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat oraz wprowadzenia tekstu jednolitego powyższej uchwały Senatu uwzględniającego wprowadzone zmiany

A6.z1.9.2006.2007

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Uchwały nr 9/06/07 - "Wykaz zmian"

A6.z2.9.2006.2007

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 6 do Uchwały nr 9/06/07 - "Tekst jednolity"

A.5.21.2008.2009

20.09.11

Aneks nr 5 do Uchwały nr 21/08/09 z dnia 21.10.08r. w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2008-2012

A3.71.2005.2006

20.09.11

Aneks nr 3 do Uchwały nr 71/05/06 z dnia 19.06.09r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

A3.z1.71.2005.2006

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Uchwały nr 71/05/06 - struktura Wydziału WF

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2018-06-05 15:59:06 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-06-05 15:58:03 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-06-05 15:57:43 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-06-05 15:57:20 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-06-05 15:56:28 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-06-05 15:44:27 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-06-05 15:42:33 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-06-05 15:42:12 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-06-05 15:41:50 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-06-05 15:41:21 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku