2015/2016

WYKAZ UCHWAŁ SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

2015

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

27.10.15

Zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2014/2015

1_z_01

27.10.15

Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2014/2015

1_z_02

27.10.15

Sprawozdanie z działalności Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.

1_z_03

27.10.15

Sprawozdanie z działalności Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.

2

27.10.15

Przyjęcia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

2_z_01

27.10.15

Wykaz zmian w obowiązującym Statucie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, przyjętych uchwałą Senatu AWF Warszawa Nr 2/2015/2016 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

2_z_02

27.10.15

Statut Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

3

27.10.15

Określenia dodatkowych warunków zatrudnienia dla kandydatów na poszczególne stanowiska wskazane dla dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej w art. 113 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.)

4

27.10.15

Zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2012 - 2016

5

27.10.15

Zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w kadencji organów Uczelni 2012 - 2016

6

27.10.15

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego AWF Warszawa za 2015 rok i w latach następnych

7

17.11.15

przyjęcia Regulaminu Wyborczego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016 - 2020 oraz terminarza wyborczego

7_z_01

17.11.15

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016 - 2020

7_z_02

17.11.15

Kalendarz wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020

8

17.11.15

zmian w tytule oraz w załączniku do uchwały Nr 66/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich oraz wprowadzenie ankiety dotyczącej nakładu pracy studenta oraz przyjęcia zmian w niektórych innych uchwałach Senatu AWF w Warszawie

8_z_01

17.11.15

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 8/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmian w tytule oraz w załączniku do uchwały Nr 66/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich oraz wprowadzenie ankiety dotyczącej nakładu pracy studenta oraz przyjęcia zmian w niektórych innych uchwałach Senatu AWF w Warszawie (zmieniony załącznik do uchwały Nr 66/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r.)

9

15.12.15

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 2 Statutu Uczelni, mandatu senatora-studenta będącego członkiem Senatu AWF Warszawa w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016 oraz wystąpienia o przeprowadzenie procedur uzupełniających

10

15.12.15

zmian w uchwale Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016

11

15.12.15

stwierdzenia zgodności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz obowiązującym Statutem Uczelni zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów AWF w Warszawie

12

15.12.15

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2015

13

15.12.15

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2016

14

15.12.15

zasad gospodarki finansowej do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF w Warszawie na 2016 rok

2016

NUMER

DATA

DOTYCZY

15

19.01.16

wyrażenia zgody na realizację wskazanych inwestycji i remontów w roku 2016 i 2017

15.z1

19.01.16

Planowane inwestycje i remonty 2016-2017

16

19.01.16

wyrażenia zgody na wystąpienie przez AWF Warszawa o wpisanie wybranych planowanych inwestycji do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2017 r. lub do planu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2016 r.

16.z1

19.01.16

Wykaz inwestycji

17

19.01.16

przyjęcia Regulaminu określającego warunki i tryb wyjazdów naukowych pracowników AWF Warszawa, finansowanych ze środków innych niż program ERASUMUS+, do zagranicznych ośrodków naukowych

17.z1

19.01.16

Regulaminu określający warunki i tryb wyjazdów naukowych pracowników AWF Warszawa, finansowanych ze środków innych niż program ERASUMUS+, do zagranicznych ośrodków naukowych

17.z1.z1

19.01.16

Wniosek o udzielenie urlopu dla celów naukowych nauczycielowi akademickiemu

18

19.01.16

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Centrum NUKAT

19

19.01.16

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Grupą Arche

20

19.01.16

upoważnienia Rektora do wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie limitu przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2016/2017 powyżej 2% ogólnej liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na rok akademicki 2015/2016

21

22.03.16

wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody Ministra dla pracownika AWF Warszawa

22

22.03.16

wyrażenia opinii dotyczącej proponowanego składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rekrutację na rok akademicki 2016/2017

23

22.03.16

zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacji pierwszego oraz drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, przyjętych jako załączniki do uchwał 39 oraz 40 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 maja 2012 r.

23.zI

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU „TURYSTYKA I REKREACJA” studia I stopnia

23.zII

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU „TURYSTYKA I REKREACJA” studia II stopnia

23.z1

Załącznik 1 do Uchwały Nr 23/2015/2016 Senatu z dnia 22.03.2016 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunku TiR I st. Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej

23.z2

Załącznik 2 do Uchwały Nr 23/2015/2016 Senatu z dnia 22.03.2016 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunku TiR I st. Obszar nauk przyrodniczych

23.z3

Załącznik 3 do Uchwały Nr 23/2015/2016 Senatu z dnia 22.03.2016 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunku TiR I st. Obszar nauk społecznych

23.z4

Załącznik 4 do Uchwały Nr 23/2015/2016 Senatu z dnia 22.03.2016 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunku TiR II st. Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej

23.z5

Załącznik 5 do Uchwały Nr 23/2015/2016 Senatu z dnia 22.03.2016 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunku TiR II st. Obszar nauk przyrodniczych

23.z6

Załącznik 6 do Uchwały Nr 23/2015/2016 Senatu z dnia 22.03.2016 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunku TiR II st. Obszar nauk społecznych

24

22.03.16

stwierdzenia zgodności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz obowiązującym Statutem Uczelni zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów AWF w Warszawie

25

22.03.16

wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych

26

22.03.16

wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zamiaru podpisania przez Rektora umowy w sprawie przystąpienia AWF Warszawa do stowarzyszenia ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education and Research)

27

22.03.16

wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej podjęcia przez Rektora wszelkich kroków służących realizacji, w tym podpisania umowy o współorganizacji przez AWF Warszawa w roku 2020/2021, wydarzenia: „The European College of Sport Science Congress” w Warszawie

28

19.04.16

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017

28.z1

Warunki i tryb rekrutacji na studia trzeciego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2016/2017

29

19.04.16

przyjęcia zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie

29.z1

Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie z dnia 17 marca 2009 roku (z późn. zm.)

30

19.04.16

zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

31

19.04.16

zmian w uchwale Nr 59/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego obowiązujących w AWF Warszawa

32

19.04.16

zmian w uchwale Nr 7/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie stawek stypendiów wypłacanych pracownikom AWF Warszawa wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracownikom, w tym nauczycielom akademickim, wyjeżdżającym w celach szkoleniowych w ramach Programu LLP ERASMUS

33

19.04.16

wprowadzenia zmiany do tekstu jednolitego (załącznik do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 39/2014/2015 z dnia 24 marca 2015 roku) kompilującego uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2012 r. oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

34

19.04.16

zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2012 - 2016

35

19.04.16

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2015 i przeznaczenia bilansowego zysku netto AWF w Warszawie za rok 2015

36

19.04.16

wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy z firmą BB-Aero prowadzącą ośrodek szkolenia lotniczego

37

19.04.16

wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zamiaru podpisania przez Rektora listu akcesyjnego do w Bałtyckiego Stowarzyszenia Nauk o Sporcie (Baltic Sport Science Society ,,BSSS”)

37.z1

List akcesyjny

38

24.05.16

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2017/2018

38.z1

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2017/2018

39

24.05.16

zmian w załączniku do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 55/2014/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2016/2017

40

24.05.16

zmian w uchwale Nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku dotyczącej zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie (z późn. zm.)

40.z1

Tekst jednolity na dzień 25 maja 2016 r.

41

24.05.16

wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zamiaru podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy naukowej z Instytutem Sportu, Państwowym Instytutem Badawczym

42

24.05.16

wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zamiaru podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy naukowej ze Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach koło Warszawy

43

21.06.16

ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne kierunki studiów prowadzone przez AWF Warszawa na rok akademicki 2016/2017

44

21.06.16

zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

45

21.06.16

określenia, na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami i doktorantami AWF Warszawa, w tym wzoru umowy zawieranej ze studentami-cudzoziemcami, obowiązujących w roku akademickim 2016/2017

45.z1

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH

45.z2

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNEJ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (LICENCJACKICH)

45.z3

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (MAGISTERSKICH)

45.z4

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH)

45.z5

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW

46

21.06.16

zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia” pierwszego oraz drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, przyjętych jako załącznik do uchwały nr 43 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 maja 2012 r., w zakresie przypisania kształcenia do obszaru, dziedziny i dyscypliny naukowej

46.z1

Efekty kształcenia dla kierunku fizjoterapia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, studia I stopnia,

46.z2

Efekty kształcenia dla kierunku fizjoterapia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, studia II stopnia,

47

21.06.16

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

47.z1

Struktura Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

48

21.06.16

zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2015

49

21.06.16

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

50

21.06.16

wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w związku z realizacją przez AWF Warszawa remontu hali lekkoatletycznej w części warszawskiej Uczelni oraz wyrażenia zgody na umożliwienie wprowadzenia do planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa na rok 2016 i 2017 ww. kredytu w wysokości do 8 mln zł oraz kosztów realizacji umowy kredytowej

51

21.06.16

przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

51.z1

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

52

21.06.16

przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

52.z1

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

53

19.07.16

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017

54

19.07.16

zmian w uchwale Nr 45/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej

55

19.07.16

przyjęcia nowego Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

55.z1

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

56

19.07.16

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

56.z1

struktura administracyjna Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

56.z2

struktura dydaktyczna Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

57

19.07.16

wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy dydaktycznej (organizacja praktyk zawodowych studenckich) z BD Social Health z siedziba w Hiszpanii

58

20.09.16

nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Wiktorowi Bołobanowi

59

20.09.16

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego

59.z1

struktura Wydziału Wychowania Fizycznego

60

20.09.16

przyznania Medalu Zygmunta Gilewicza prymusom wydziałów i kierunków studiów, kończącym studia z tytułem magistra w roku akademickim 2015/2016

61

20.09.16

wyboru przewodniczących stałych komisji senackich w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

62

20.09.16

wyboru przewodniczącej Rady Bibliotecznej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

63

20.09.16

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji

63.z1

struktura Wydziału Rehabilitacji

64

20.09.16

wyboru komisji oceniającej nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotece oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

65

20.09.16

wyboru odwoławczej komisji oceniającej Uczelni w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

66

20.09.16

zmian w uchwale Nr 38/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dodatku specjalnego, w roku budżetowym 2013 (w przypadku otrzymania na ten cel dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i w latach następnych oraz zmian w załączniku do ww. uchwały

66.z1

tekst jednolity Regulaminu

67

20.09.16

wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Klubem „Polonia Warszawa S.A.”

68

20.09.16

wystąpienia o przyznanie dodatku dla Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2017-01-16 12:43:05 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-11-16 15:14:32 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-09-27 12:29:06 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-09-27 12:16:51 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-09-27 12:16:26 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-09-27 12:15:45 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-09-27 12:14:47 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-09-27 12:14:18 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-09-27 12:13:34 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-09-27 12:12:23 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku