2016/2017

WYKAZ UCHWAŁ SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

2016

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

18.10.16

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 4 Statutu AWF Warszawa, mandatu senatora–doktoranta w kadencji organów Uczelni 2016-2020

2

18.10.16

wyboru składów stałych komisji senackich w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

3

18.10.16

zmian w uchwale nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku dotyczącej zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie (z późn. zm.)

4

18.10.16

zmian w uchwale nr 76/2013/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyodrębnienia organizacyjnego jednostki – „Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej” oraz ustalenia samodzielności finansowej wyżej wymienionej jednostki do wysokości przyznanych jej środków w planie rzeczowo-finansowym AWF Warszawa

5

18.10.16

wyboru składu Rady Bibliotecznej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

6

18.10.16

wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia Kanclerza AWF Warszawa

7

18.10.16

zatwierdzenia zmiany limitu przyjęć na studia III stopnia (doktoranckie) w 2016/2017 r. określonego w uchwale Senatu AWF Warszawa Nr 43/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne kierunki studiów prowadzone przez AWF Warszawa na rok akademicki 2016/2017

8

18.10.16

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu: „Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej”

9

18.10.16

wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu, składu komisji konkursowej oraz warunków konkursu na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego/starszego dokumentalisty dyplomowanego, pełniącego funkcję dyrektora Biblioteki Głównej AWF Warszawa im. Jędrzeja Śniadeckiego

10

18.10.16

wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu, składu komisji konkursowej oraz warunków konkursu na stanowisko kustosza dyplomowanego/dokumentalisty dyplomowanego, pełniącego funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej AWF Warszawa im. Jędrzeja Śniadeckiego

11

18.10.16

wyrażenia opinii w przedmiocie nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania z prof. dr hab. Moniką Guszkowską

12

15.11.16

zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności AWF Warszawa za rok akademicki 2015/2016

12.z1

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2015/2016

12.z1.z1

Sprawozdanie z działalności Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej za rok akademicki 2015/2016

13

15.11.16

wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru podpisania przez Rektora dokumentu akcesyjnego AWF Warszawa do sieci ACEEPT European Network of University Colleges in Tourism

14

15.11.16

zmian w uchwale Nr 43/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne kierunki studiów prowadzone przez AWF Warszawa na rok akademicki 2016/2017

15

15.11.16

określenia wzoru umowy zawieranej ze słuchaczami studiów podyplomowych, prowadzonych przez AWF Warszawa

15z.1

umowa nr …. o odpłatności za studia podyplomowe realizowane w AWF Warszawa i związane z nimi usługi edukacyjne

16

15.11.16

zmian w obowiązujących uchwałach Senatu AWF Warszawa w związku z nowymi nazwami stanowisk prorektorów w kadencji organów Uczelni 2016-2020

17

15.11.16

wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Dyrektora Biblioteki Głównej AWF Warszawa im. Jędrzeja Śniadeckiego

18

15.11.16

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej”

19

20.12.16

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 4 Statutu AWF Warszawa w związku z § 66 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów AWF Warszawa, mandatu senatora-studenta w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

20

20.12.16

zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji Nauki

20.z1

Regulaminu Senackiej Komisji Nauki

21

20.12.16

uzupełnienia składu senackiej Komisji ds. Dydaktyki w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

22

20.12.16

utworzenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej nowego kierunku studiów „Trener personalny” w formie studiów stacjonarnych I stopnia oraz przyjęcia efektów kształcenia dla wyżej wymienionego kierunku studiów, a także wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na I stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów

22.z1

Efekty kształcenia dla kierunku studiów „Trener Personalny” I stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

23

20.12.16

stwierdzenia zgodności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) oraz obowiązującym Statutem Uczelni nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

23.z1

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

24

20.12.16

powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich AWF Warszawa, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

25

20.12.16

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2016

26

20.12.16

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2017

27

20.12.16

zasad gospodarki finansowej do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF w Warszawie na 2017 rok

2017

NUMER

DATA

DOTYCZY

28

17.01.17

wyrażenia zgody na realizację wskazanych inwestycji i remontów w roku 2017 i 2018

28.z1

Planowane inwestycje i remonty 2017 - 2018. Priorytetowe

29

17.01.17

wyrażenia zgody na wystąpienie przez AWF Warszawa o wpisanie wybranych planowanych inwestycji do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2018 r. lub do planu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2017 r.

29.z1

Wykaz inwestycji

30

17.01.17

zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Pielęgniarstwo” pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, przyjętych pierwotnie jako załącznik do uchwały nr 44/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 roku, a następnie zmienionych uchwałą Nr 39/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku

31

21.03.17

przyjęcia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

31.z1

Wykaz zmian w obowiązującym Statucie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

31.z2

Statut Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - tekst jednolity na 22.03.2017

32

21.03.17

podstawowych zadań AWF Warszawa na kadencję organów Uczelni 2016-2020

33

21.03.17

kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

34

21.03.17

wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w związku z realizacją przez AWF Warszawa modernizacji systemu energetycznego/ciepłowniczego/ w części warszawskiej Uczelni oraz wyrażenia zgody na umożliwienie wprowadzenia do planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa na rok 2017 i lata następne ww. kredytu w wysokości do 4,5mln zł oraz kosztów realizacji umowy kredytowej

35

21.03.17

wyrażenia opinii dotyczącej proponowanego składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rekrutację na rok akademicki 2017/2018

36

21.03.17

zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Kosmetologia” pierwszego stopnia prowadzonego przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, przyjętych jako załącznik do uchwały nr 36/2011/2012 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku „Kosmetologia” I stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie

36.z1

Efekty kształcenia dla kierunku kosmetologia

37

21.03.17

zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Turystyka i Rekreacja” drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Turystyki i Rekreacji, przyjętych jako załącznik do uchwały nr 26/2011/2012 Senatu AWF Warszawa z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów Turystyka i Rekreacja w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie

37.z1

Efekty kształcenia dla kierunku studiów „Turystyka i Rekreacja” drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Turystyki i Rekreacji

38

21.03.17

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Uniwersytetem w Salzburgu (University of Salzburg)

39

21.03.17

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Borys Grinchenko Kyiv University na Ukrainie

40

21.03.17

zawieszenia obowiązywania uchwały Nr 23/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii Senatu Uczelni w sprawie inicjatywy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dotyczącej reaktywacji imprezy marszowej z okresu międzywojennego (1918–1939) o charakterze patriotyczno-sportowym - „Warszawa – Sulejówek” oraz zawieszenia obowiązywania innych aktów prawa wewnętrznego AWF Warszawa wydanych na podstawie ww. uchwały

41

11.04.17

nadania stadionowi lekkoatletycznemu w części warszawskiej Uczelni imienia Zygmunta Szelesta

42

11.04.17

zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień

42.z1

Regulamin Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień

43

11.04.17

zmiany w załącznikach do uchwały Nr 54/2012/2013 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 stycznia 2013 roku dotyczącej zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa (z późn. zm.)

43.z1a

Zmieniony wzór trzeciej strony dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa - studia pierwszego stopnia

43.z1b

Zmieniony wzór trzeciej strony dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa - studia drugiego stopnia

43.z2

Uzupełniony opis techniczny dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa

44

11.04.17

zmian w załącznikach do uchwały Nr 59/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.)

44.z1

Uzupełniony wzór dyplomu doktorskiego

44.z2

Uzupełniony o zmianę we wzorze dyplomu opis techniczny dyplomu doktorskiego

45

11.04.17

określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez AWF Warszawa przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2017-2020

46

11.04.17

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018

46.z1

11.04.17

Warunki i tryb rekrutacji na studia trzeciego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, realizowane w wydziale wychowania fizycznego oraz w wydziale rehabilitacji na rok akademicki 2017/2018

47

25.04.17

przyjęcia zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie

47.z1

Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie z dnia 17 marca 2009 roku (z późn. zm.)

47.z2

Regulamin Studiów AWF w Warszawie

47.z3

Uchwała Rady Samorządu Studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 r.

48

25.04.17

przyjęcia zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

48.z1

Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.)

48.z2

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

48.z3

Uchwała Rady Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 r.

49

16.05.17

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania majątkiem Uczelni w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

50

16.05.17

zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich (III stopnia), których powołanie planuje się w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

50.z1

Efekty kształcenia dla studiów III stopnia (doktoranckich) na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

51

16.05.17

ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na rok akademicki 2017/2018

52

16.05.17

zmian w uchwale (i jej załączniku) Nr 38/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2017/2018

52.z1

Warunki przyjęć i tryb rekrutacji na studia I° kierunku trener personalny w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na rok akademicki 2017/2018

53

16.05.17

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

53.z1

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

54

16.05.17

zmian uchwale Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

55

16.05.17

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie

56

16.05.17

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2016 i przeznaczenia bilansowego zysku netto AWF w Warszawie za rok 2016

57

16.05.17

zmian w uchwale Nr 43/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w załącznikach do uchwały Nr 54/2012/2013 Senatu AWF Warszawa z dnia 22 stycznia 2013 roku dotyczącej zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa (z późn. zm.)

57.z1a

Uzupełniony o element tekstowy znaku graficznego zmieniony wzór trzeciej strony dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa - studia pierwszego stopnia

57.z1b

Uzupełniony o element tekstowy znaku graficznego zmieniony wzór trzeciej strony dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa - studia drugiego stopnia

57.z2

Uzupełniony opis techniczny dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa

58

16.05.17

zmian w uchwale Nr 44/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w załącznikach do uchwały Nr 59/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.)

58.z1

Uzupełniony o element tekstowy znaku graficznego wzór dyplomu doktorskiego

58.z2

Uzupełniony o zmianę we wzorze dyplomu opis techniczny dyplomu doktorskiego

59

27.06.17

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 2 Statutu AWF Warszawa, mandatu senatora–studentki w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

60

27.06.17

zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia”, prowadzonego w formie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich przez Wydział Rehabilitacji od początku roku akademickiego 2017/2018

60.z1

Efekty kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia”, prowadzonego w formie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich przez Wydział Rehabilitacji od początku roku akademickiego 2017/2018

61

27.06.17

zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia”, prowadzonego w formie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej od początku roku akademickiego 2017/2018

61.z1

Efekty kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia”, prowadzonego w formie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej od początku roku akademickiego 2017/2018

62

27.06.17

zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Trener przygotowania motorycznego”, których uruchomienie planuje się w Wydziale Wychowania Fizycznego

62.z1

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Trener przygotowania motorycznego”, których uruchomienie planuje się w Wydziale Wychowania Fizycznego

63

27.06.17

określenia, na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami i doktorantami AWF Warszawa, w tym wzoru umowy zawieranej ze studentami-cudzoziemcami, obowiązujących w roku akademickim 2017/2018

63.z1

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem zajęć oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów, zawieranej ze studentami studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

63.z2

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych I stopnia

63.z3

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych II stopnia

63.z4

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem zajęć oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów, zawieranej ze studentami (uczestnikami) studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich)

63.z5

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranej ze studentami-cudzoziemcami

64

27.06.17

zmian uchwale Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.)

65

27.06.17

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

66

27.06.17

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Mekelle University z siedzibą w Etiopii

67

27.06.17

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg z siedzibą w Niemczech

68

27.06.17

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa za rok 2016

69

27.06.17

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa na rok 2017

70

11.07.17

dodatkowych wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia, w tym programów studiów

71

11.07.17

utworzenia II stopnia studiów (w formie studiów stacjonarnych) na kierunku studiów – „Pielęgniarstwo”, prowadzonym w Wydziale Rehabilitacji, przyjęcia efektów kształcenia dla wyżej wymienionego stopnia kierunku studiów, a także wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów

72

11.07.17

zmian w załączniku nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 52/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

73

11.07.17

wprowadzenia zmian do tekstu jednolitego (załącznik do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 39/2014/2015 z dnia 24 marca 2015 roku z późn. zm.) kompilującego uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2012 r. oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

73.z1

Tekst jednolity z dnia 24 marca 2015 r. kompilujący uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2012 r. oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

73.z2

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z uniwersalnymi charakterystykami pierwszego stopnia oraz charakterystykami drugiego stopnia

73.z3

Program studiów

73.z7

Tabela (wzór) efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia

74

11.07.17

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

75

19.07.17

utworzenia i prowadzenia kształcenia w AWF Warszawa na kierunku studiów „Fizjoterapia” w formie jednolitych studiów magisterskich, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od dnia 1 października 2017 r.

76

18.09.17

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 9 Statutu AWF Warszawa, mandatów senatorów–studentów w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

77

18.09.17

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 2 Statutu AWF Warszawa, mandatu senatora–doktoranta w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

78

18.09.17

przyznania Medalu Zygmunta Gilewicza prymusom wydziałów i kierunków studiów, kończącym studia z tytułem magistra w roku akademickim 2016/2017

79

18.09.17

zmian w załączniku nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

80

18.09.17

zmian w załączniku nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 52/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

81

18.09.17

zmian w uchwale Nr 65/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

82

18.09.17

zmian w uchwale nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku dotyczącej zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie (z późn. zm.)

82.z1

Tekst jednolity

83

18.09.17

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

84

18.09.17

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej”

85

27.09.17

zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Alicji Przyłuskiej-Fiszer do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

86

29.09.17

wyrażenia zgody na przystąpienie AWF Warszawa do programu pilotażowego – „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2017-10-05 09:07:30 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-10-05 09:06:37 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-10-05 09:06:22 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-09-28 11:46:38 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-09-28 11:45:56 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-09-28 11:45:40 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-09-28 11:43:09 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-09-28 11:42:20 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-09-28 11:42:03 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-09-28 11:41:32 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku