2011/2012

WYKAZ UCHWAŁ SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

22.11.11

nadania Medalu 'Za zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego' doc.dr. Kajetanowi Hądzelkowi

2

22.11.11

utworzenia nowego kierunku studiów - 'Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym' w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na tym kierunku

2.z1

22.11.11

Załącznik do nr 1 do uchwały Nr 2/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2011 roku, w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów – „Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym” w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na tym kierunku studiów

2a

22.11.11

określenia efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów - "Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym" w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie

3

22.11.11

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF J. Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

4

22.11.11

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF J. Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy z Uczelnią Łazarskiego

5

22.11.11

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF J. Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy dydaktycznej z Polskim Związkiem Golfa

6

22.11.11

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. 'Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badan diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu'

A3.13.2008.2009

22.11.11

Aneks nr 3 do Uchwały nr 13/2008/2009 z dnia 23.09.2008r. w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni w kadencji organów Uczelni 2008-2012

7

20.12.11

nadania tytułu doctora honoris causa AWF w Warszawieprof. dr. hab. Tadeuszowi Boberowi

8

20.12.11

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2011

9

20.12.11

zasad gospodarki finansowej do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF na rok 2012

10

20.12.11

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez RektoraAWF J. Piłsudskiego w Warszawie porozumienia owspółpracy z Carolina Medical Center

11

20.12.11

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF J. Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy dydaktycznej z Polską Federacją 'Nordic Walking'

12

20.12.11

wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF J. Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy dydaktycznej z Polskim Związkiem Rugby

13

20.12.11

wyboru przewodniczącego Komisji Wyborczej Uczelni kadencji organów Uczelni 2012-2016

14

24.01.12

powołania składu Komisji Wyborczej Uczelnina kadencję 2012-2016

15

24.01.12

wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w AWF w Warszawie

15.a1

10.07.12

Aneks nr 1 do Uchwały 15/2011/2012 w sprawie uzupełnienia uchwały z dnia 24.01.12r. w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w AWF w Warszawie o nowy załącznik nr 7 (tabela efektów kształcenia dla studiów III stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w warszawie)

SS1

24.01.12

wyrażenia opinii w sprawie porozumień zawartych przez Uczelnię z Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie oraz Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu

SS2

21.02.12

Stanowisko Senatu AWF w Warszawie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do składu Senatu AWF Warszawa na ostatnie miesiące kadencji organów Uczelni 2008-2012

16

21.02.12

uchylenia Uchwały Senatu AWF Warszawa w sprawie poszerzenia statutowego składu Senatu Akademii na pozostałą część kadencji organów Uczelni 2008-2012 o Dziekana nowo powstałego Wydziału Turystyki i Rekreacji

17

21.02.12

przyjęcia nowego Statutu AWF J. Piłsudskiego w Warszawie

17.z1

Statut AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

18

21.02.12

przyjęcia Regulaminu Wyborczego zasad i trybu przeprowadzania wyborów w AWF J.Piłsudskiego w Warszawie na kadencję organów Uczelni 2012-2016

18.z1

Regulamin Wyborczy

18.z1.z1

Kalendarz Wyborczy

18.a1

20.03.12

zmian w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do Regulaminu Wyborczego zasad i trybu przeprowadzania wyborów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję organów Uczelni 2012/2016 przyjętego uchwałą nr 18/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 roku

19

21.02.12

powierzenia zadań określonych w par.3 pkt 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 15/11/12 Senatu AWF w Warszawie z dnia 24.01.2012r. w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w AWF J.Piłsudskiego w Warszawie senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Pomocy Dydaktycznych

20

21.02.12

wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora AWF J.Piłsudskiego w Warszawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie współpracy dydaktycznej i naukowej dotyczącej kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego realizowanej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

A2.22.2008.2009

21.02.12

Aneks nr 2 do Uchwały Senatu nr 22/08/09 z dnia 21.10.2008r. w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Pomocy Dydaktycznych w kadencji organów Uczelni 2008-2012

21

20.03.12

wyboru członków senackiej Komisji Prawno-Statutowej na pozostałą część kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

22

20.03.12

wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w postaci linii celowej

23

20.03.12

zaciągnięcia przez AWF Warszawa kredytów inwestycyjnych

24

20.03.12

wyrażenia opinii w sprawie utworzenie podmiotu leczniczego nabazie Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej

25

20.03.12

wyrażenia opinii w spawie składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

26

17.04.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów Turystyka i Rekreacja w Wydziale Turystyki i Rekreacji

27

17.04.12

uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2012-2016

A4.51.2008.2009

17.04.12

Aneks nr 4 do Uchwały nr 51/08/09 z dn. 17.03.09r. w sprawie przyjęcia poprawek do obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie uwzględniającego wszystkie wniesione dotychczas zmiany

A4.z1.51.2008.2009

Rejestr Zmian Regulaminu Studiów

A4.z2.51.2008.2009

Regulamin Studiów - tekst jednolity

28

17.04.12

uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie

28.z1

Regulamin Studiów Doktoranckich

29

17.04.12

zatwierdzenia wzoru Karty Oceny Nauczyciela Akademickiego obowiązującej w AWF Warszawa

29.z1

Karta Oceny Nauczyciela Akademickiego

30

22.05.12

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2011 i pokrycia straty bilansowej (załącznik do wglądu u pani Kwestor)

31

22.05.12

22.05.12zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2011 (załącznik do wglądu u pani Kwestor)

32

22.05.12

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2012 (załącznik do wglądu u pani Kwestor)

33

22.05.12

przyjęcia nowej strategii rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego do roku 2020

33.z1

Strategia rozwoju Uczelni do 2020 r.

34

22.05.12

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akad. 2012/2013

34.a1

10.07.12

Aneks nr 1 do Uchwały 34/2011/2012 w sprawie zmian w odpłatnościach na studiach pomostowych na kierunku "Pielęgniarstwo"

35

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Fizjoterapia' I stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

35.z1

Zbiór efektów kształcenia dla kierunku „fizjoterapia”

36

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Kosmetologia' I stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

36.z1

Zbiór efektów kształcenia dla kierunku „kosmetologia”

37

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Sport' I stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

37.z1

Zbiór efektów kształcenia dla kierunku „sport”

38

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Sport' I stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

38.z1

Efekty kształcenia dla kierunku SPORT i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

39

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Turystyka i Rekreacja' I stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

39.z1

Zbiór efektów kształcenia dla kierunku „turystyka i rekreacja”

40

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Turystyka i Rekreacja' II stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

40.z1

Zbiór efektów kształcenia dla kierunku „turystyka i rekreacja”

41

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Wychowanie Fizyczne' I stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

41.z1

Zbiór efektów kształcenia dla kierunku „wychowanie fizyczne”

42

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Wychowanie Fizyczne' II stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

42.z1

Zbiór efektów kształcenia dla kierunku „wychowanie fizyczne”

43

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Fizjoterapia' I i II stopnia w Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

43.z1

Efekty kształcenia dla kierunku fizjoterapia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

44

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Pielęgniarstwo' I stopnia w Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

44.z1

Efekty kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

45

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Wychowanie Fizyczne' I stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

45.z1

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

46

22.05.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku 'Wychowanie Fizyczne' II stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie (załącznik dostępny we właściwym dziekanacie)

46.z1

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

47

22.05.12

zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akad. 2012/2013

47.a1

19.06.12

Aneks nr 1 do Uchwały Senatu nr 47/2011/2012 w sprawie zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akad. 2012/2013

48

22.05.12

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w AWF w Warszawie na rok akademicki 2013/2014

48.z1

Warunki i tryb rekrutacji

48.a1

10.07.12

Aneks nr 1 do Uchwały 48/2011/2012 w sprawie uzupełnienia załącznika do uchwały w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w AWF w Warszawie na rok akademicki 2013/2014 o wymagania rekrutacyjne dla kierunku studiów kosmetologia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

48.a1.z1

Wymagania dla II stopnia Kosmetologii

49

22.05.12

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) w AWF w Warszawie rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013

49.z1

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie

50

22.05.12

przyjęcia nowego Regulaminu rekrutacji AWF w Warszawie

50.z1

Regulamin rekrutacji

51

19.06.12

zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa

51.z1

52

19.06.12

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w r.ak. 2012/13

53

19.06.12

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa

54

19.06.12

wyrażenia zgody na wynajęcie budynku przedszkola i części terenu będących własnością AWF Warszawa

55

19.06.12

wyrażenia zgody na realizację inwestycji przebudowy bloku 'C' Domu Studenta w zakresie wykonania węzłów sanitarnych w pokojach mieszkalnych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem przez Rektora o wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do planu inwestycyjnego MNiSzW

56

10.07.12

wyrażenia zgody na wydzierżawienie obiektu Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF w Warszawie tworzonej przez Uczelnię spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

57

10.07.12

wyrażenia opinii dot. utworzenia Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

58

10.07.12

przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dlapracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

58.z1

Regulamin nagród dla administracji

59

10.07.12

zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2011/2012

59.z1

Sprawozdanie z działalności Uczelni 2011/2012

60

10.07.12

zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni oraz sprawozdania dziekanów za okres kadencji organów Uczelni 2008-2012

60.z1

Sprawozdanie z kadencji 2008-2012

61

10.07.12

przyjęcia efektów kształcenia dla III stopnia studiów (studiów doktoranckich) w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

61.z1

Efekty kształcenia dla studiów III stopnia

62

10.07.12

przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w AWF J. Piłsudskiego w Warszawie

62.z1

Regulamin zarządzania prawami autorskimi

63

10.07.12

wyrażenia opinii Senatu w sprawie zawarcia przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Sportowych nr 50 im. J. Kusocińskiego

64

25.09.12

przyznania medalu Zygmunta Gilewicza w 2012 roku

65

25.09.12

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji ds.Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelniw kadencji organów Uczelni 2012-2016

66

25.09.12

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji ds.Dydaktyki w kadencji organów Uczelni 2012-2016

67

25.09.12

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji ds.Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród w kadencjiorganów Uczelni 2012-2016

68

25.09.12

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji ds.Sportu w kadencji organów Uczelni 2012-2016

69

25.09.12

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji EtykiBadań Naukowych w kadencji organów Uczelni 2012-2016

70

25.09.12

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji Mieszkaniowejw kadencji organów Uczelni 2012-2016

71

25.09.12

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji Naukiw kadencji organów Uczelni 2012-2016

72

25.09.12

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji Prawno-Statutowej w kadencji organów Uczelni 2012-2016

73

25.09.12

wyboru przewodniczącej Rady Bibliotecznejw kadencji organów Uczelni 2012-2016

74

25.09.12

wyboru Komisji ds. Konferencji 'Szanse izagrożenia rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży'

75

25.09.12

wyboru Komisji oceniającej w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek międzywydziałowych w kadencji organów Uczelni 2012-2016

76

25.09.12

wyboru Odwoławczej Komisji Oceniającej w kadencji organów Uczelni 2012-2016

77

25.09.12

wyrażenia zgody na realizację inwestycji: przebudowa sali gimnastycznej w budynku Wydziału Rehabilitacji

78

25.09.12

wyrażenia zgody na realizację remontu stadionu LA i boisk sportowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

79

25.09.12

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowiskoraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w rokuakademickim 2012/2013

80

25.09.12

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Warszawie z siedzibą w Białej Podlaskiej

81

25.09.12

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmianw strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w W-wie

82

25.09.12

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmianw strukturze Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

83

25.09.12

uchylenia Uchwały Nr 35/2007/2008 Senatu AWF w Warszawie z dnia 25.09.2007 roku w sprawie kryteriów udzielania przez Rektora lub Senat Uczelni zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich będących pracownikami AWF w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy

84

25.09.12

wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

85

25.09.12

wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia Kanclerza Uczelni

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-02-03 15:31:17 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-03 15:28:38 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-03 15:27:50 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-03 15:24:53 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-03 15:24:17 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-03 15:23:06 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-03 15:22:26 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-03 15:21:22 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-03 15:20:39 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-03 15:18:42 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku