2013/2014

WYKAZ UCHWAŁ SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

22.10.13

zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2012/2013

1_z_01-Sprawozdanie-Rektora-2012-2013-czoU-1

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni 2012/2013 – część 1

1_z_02-Sprawozdanie-Rektora-2012-2013-czoc-2

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni 2012/2013 – część 2

2

22.10.13

zmian w uchwale nr 89/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

2_z_01Tekst-jednolity

Pensum 2013/2014 – tekst jednolity

3

22.10.13

zmian w składzie senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2012-2016

4

22.10.13

wyrażenia opinii dotyczącej nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Józefowi Lipcowi przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

5

22.10.13

zmian w uchwale Nr 76/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2013/2014

6

22.10.13

określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

7

22.10.13

stawek stypendiów wypłacanych pracownikom AWF Warszawa wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracownikom, w tym nauczycielom akademickim, wyjeżdżającym w celach szkoleniowych w ramach Programu LLP ERASMUS

8

22.10.13

wprowadzenia do planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa na rok 2013 kredytu w wysokości 1,5 mln zł oraz kosztów realizacji umowy kredytowej

9

22.10.13

zgłoszenia kandydatury Pana Tomasza Jagodzińskiego do rady nadzorczej Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie „Radio dla Ciebie – Spółka Akcyjna", zgodnie z art. 28 ust. 1a Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., Nr 7, poz. 34 z późn. zm.)

St.-Senatu-z-22_10_2013-kolegium-nauczycielskie-w-Ciechanowie-i-uowiczu

wyrażenia opinii w sprawie tymczasowego kontynuowania porozumienia o współpracy z Kolegium Nauczycielskim Wychowania Fizycznego w Ciechanowie oraz Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu

10

19.11.13

powołania Komitetu Programowego obchodów roku jubileuszowego AWF w Warszawie

11

19.11.13

zgłoszenia kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

12

19.11.13

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 2 Statutu Uczelni, mandatu senatora–doktoranta w kadencji organów Uczelni 2012-2016 oraz wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie procedur uzupełniających

13

19.11.13

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród w kadencji organów Uczelni 2012 - 2016 oraz wyznaczenia nowego zastępcy przewodniczącej ww. Komisji

14

19.11.13

zmian w składzie senackiej Komisji Prawno-Statutowej w kadencji organów Uczelni 2012 - 2016 oraz wyznaczenia nowego zastępcy przewodniczącego ww. Komisji

15

19.11.13

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2013 rok

16

17.12.13

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Sportu w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

17

17.12.13

wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia Dyrektora Biblioteki Głównej

18

17.12.13

zmian w uchwale Nr 38/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dodatku specjalnego, w roku budżetowym 2013 oraz zmian w jej załączniku

19

17.12.13

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelnią „University of Aswan" z siedzibą w Egipcie

20

17.12.13

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelnią „Tianjin University of Sport" z siedzibą w Chinach

21

17.12.13

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelnią „College of Sport Rehabilitation - Beijing Sport University" z siedzibą w Chinach

21_z_01-Ef.-ksztaa.-st.-podyp.-taniec-WWFiS

Efekty kształcenia – studia podyplomowe – taniec WWFiS

22

17.12.13

przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Taniec" prowadzonych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Warszawie

23

17.12.13

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2013

24

17.12.13

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2014

25

17.12.13

zasad gospodarki finansowej do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF w Warszawie na 2014 rok

26

21.01.14

przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Taniec" prowadzonych w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

26_z_01_efekty-ksztaacenia-studia-podyplom-taniec-WWF

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych – taniec WWF.

27

21.01.14

przekazania kompetencji do ustalania i modyfikacji obowiązujących w AWF w Warszawie wzorów ankiet Rektorowi Uczelni, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją ds. Jakości Kształcenia, w związku z brzmieniem § 5 ust. 3 pkt 2 oraz § 12 ust. 5 uchwały Nr 71/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia polityki jakości, celów uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, organizacji i trybu wyboru jednostek odpowiedzialnych za działanie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz określenia ich kompetencji i zakresu odpowiedzialności, a także wprowadzenia ogólnych zasad funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia

28

21.01.14

zmian w uchwale Nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku dotyczącej zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie

28_z_01-tekst-jednolity

Tekst jednolity do uchwały 28/2013/2014

29

21.01.14

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

30

21.01.14

upoważnienia Rektora do wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w Uczelni w roku akademickim 2014/2015 powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w roku akademickim 2013/2014

31

21.01.14

wyrażenia zgody na realizację przez AWF Warszawa inwestycji oraz wyrażenia zgody na wystąpienie AWF Warszawa o wpisanie ich do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2015 r. lub do planu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2014 r.

31_01-w-spr.-inwestycji

Wykaz inwestycji

32

18.03.14

wyrażenia zgody na realizację przez Senat AWF Warszawa wskazanych inwestycji i remontów w roku 2014 i 2015

32_z_1_-Inwestycje-i-remonty-2014-2015-zaacznik-do-uchwaay

Planowane Inwestycje i remonty 2014 – 2015

33

18.03.14

wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w związku z realizacją przez AWF Warszawa inwestycji remontu stadionu lekkoatletycznego w części warszawskiej Uczelni oraz wyrażenia zgody na umożliwienie wprowadzenia do planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa na rok 2014 i 2015 ww. kredytu w wysokości do 1 mln 800 tys. zł oraz kosztów realizacji umowy kredytowej

34

18.03.14

wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w związku z realizacją przez AWF Warszawa inwestycji remontu Auli w części warszawskiej Uczelni oraz wyrażenia zgody na umożliwienie wprowadzenia do planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa na rok 2014 ww. kredytu w wysokości do 400 tys. zł oraz kosztów realizacji umowy kredytowej

35

18.03.14

wyrażenia zgody na wydzierżawienie Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej i zamknięcie dotychczasowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej ww. podmiot leczniczy

36

18.03.14

wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagród Ministra dla pracowników AWF Warszawa, zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1d Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 296)

37

18.03.14

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie podpisywania przez Rektora umów o współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

38

18.03.14

zatwierdzenia Regulaminu senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych

38_z_01-Regulamin_Komisji-Etyki-Badan-Naukowych

Regulamin senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych

38_z_1_-Formularz-WNIOSKU

Formularz wniosku

38_z_2-Formularz-informacji-dla-badanego

Formularz informacji dla badanego

38_z_3-Formularz-zgody

Formularz zgody

38_z_4-Formularz-wniosku-promotora

Formularz wniosku promotora

38_z_5-Formularz-OPINII-KOMISJI

Formularz opinii Komisji

39

18.03.14

wyrażenia opinii w sprawie składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

40

18.03.14

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Dydaktyki w kadencji organów Uczelni 2012-2016

41

18.03.14

zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów Uczelni 2012-2016

42

18.03.14

zmian w obowiązujących uchwałach Senatu Uczelni w kadencji 2012-2016 w związku ze zmianą nazwy stanowiska Prorektora ds. Rozwoju na Prorektora ds. Nauki i Rozwoju

43

18.03.14

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz ustalenia limitu przyjęć na studia doktoranckie (III stopnia) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015

43_z_01-warunki-rekrutacji-na-st.-doktoranckie-w-2014-2015-r.

załącznik do uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

44

15.04.14

wyrażenia zgody na włączenie budżetu obchodów Jubileuszu 85-lecia AWF Warszawa do planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2014 i 2015 r.

45

15.04.14

zasad wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej

45_01-Wniosek-o-finansowanie

wniosek o finansowanie projektu badawczego - dotacja statutowa

45_z_02

umowa o realizację projektu DS

46

15.04.14

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian dotyczących struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa (wyłączenie ze struktury wydziału obsługi wszelkich studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez AWF Warszawa)

47

15.04.14

wyrażenia opinii w przedmiocie powołania nowej jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą wszelkich studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez AWF Warszawa, wraz z początkiem roku akademickiego 2014/2015

48

15.04.14

poszerzenia składu senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych na pozostałą część kadencji organów Uczelni 2012-2016

49

15.04.14

wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zapisów zarządzenia Rektora AWF Warszawa dotyczącego utworzenia Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej oraz zarządzenia Rektora AWF w Warszawie dotyczącego utworzenia Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

50

15.04.14

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2013 i przeznaczenia bilansowego zysku netto AWF w Warszawie za rok 2013

51

15.04.14

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelnią „Universite du Sud Toulon-Var" z siedzibą we Francji

52

20.05.14

zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2013

53

20.05.14

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2015/2016

53_z_01

warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2015/2016

54

20.05.14

przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

54_z_01-Regulamin-rekrutacji-z-dnia-20-maja-2014-r.

Regulamin Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

55

20.05.14

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelnią „University of Suwon" z siedzibą w Korei Południowej

56

20.05.14

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelniami „University of Liepaja" oraz „Latvian Academy of Sport Education" z siedzibami na Łotwie

57

01.07.14

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2014

58

01.07.14

nagród Rektora dla nauczycieli akademickich oraz dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2014 r.

59

01.07.14

powołania senackiej komisji ds. opracowania karty oceny nauczyciela akademickiego w AWF Warszawa oraz instrukcji korzystania z narzędzia

60

01.07.14

zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2014/2015

61

01.07.14

nadania Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie" prof. Andrzejowi Zembatemu oraz prof. Ryszardowi Przewędzie

62

01.07.14

stwierdzenia zgodności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz obowiązującym Statutem Uczelni Regulaminu Samorządu Studentów AWF Warszawa

62_z_01Ordynacja-Wyborcza-Samorzdu-Studentw-AWF-Warszawa

Ordynacja wyborcza Samorządu Studentów AWF Warszawa

62_z_02-Regulamin-Samorzdu-Studentw-AWF-Warszawa

Regulamin Samorządu Studentów AWF Warszawa

63

01.07.14

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015

64

01.07.14

zmian w uchwale Nr 37/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku dotyczącej kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zmian w załączniku do ww. uchwały

65

01.07.14

zmian w uchwale Nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku dotyczącej zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie

28_z_01_Tekst-jednolity-Uchwaay-78_2012_2013

Tekst jednolity uchwały

66

01.07.14

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelnią „Tomsk Polytechnic University" z siedzibą w Rosji

67

01.07.14

wyrażenia zgody na udział AWF Warszawa - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w realizacji projektu "Europejski Festiwal Tradycyjnych Gier i Zabaw Sportowych"

68

15.09.14

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 1 Statutu Uczelni, mandatu senatora w kadencji organów Uczelni 2012-2016, Pana mgr Wiesława Młodawskiego, oraz wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie procedur uzupełniających

69

15.09.14

poszerzenia statutowego składu Senatu Akademii na pozostałą cześć kadencji organów Uczelni 2012-2016 o Dziekana nowopowstałego Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

70

15.09.14

przyznania medalu Zygmunta Gilewicza w 2014 roku

71

15.09.14

przyjęcia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

72

15.09.14

zmiany liczebności Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na pozostałą cześć kadencji organów Uczelni 2012 – 2016 w wyniku wydzielenia się z niego Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

73

15.09.14

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian dotyczących struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa (wyłączenie ze struktury wydziału Szkoły Trenerów PZPN)

74

15.09.14

utworzenia II stopnia studiów na kierunku studiów – „Fizjoterapia" prowadzonym w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów

75

15.09.14

przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia kierunku studiów „Fizjoterapia", powołanego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

75_z_01-EFEKTY-KIERUNKOWE-FIZJOTERAPIA-2-STOPIE-15-06-2014-mp

Zbiór efektów kształcenia dla kierunku „fizjoterapia"

76

15.09.14

wyodrębnienia organizacyjnego jednostki – „Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej" oraz ustalenia samodzielności finansowej wyżej wymienionej jednostki do wysokości przyznanych jej środków w planie rzeczowo-finansowym AWF Warszawa

St.-Senatu-z-15_09_2014-kolegium-nauczycielskie-w-ciechanowie

wyrażenia opinii w sprawie kontynuowania porozumienia o współpracy z Kolegium Nauczycielskim Wychowania Fizycznego w Ciechanowie oraz Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu przez ostatni rok obowiązywania porozumienia

Wycig-z-prot.-z-18_03_2014-nagrody-ministra

Protokół z posiedzenia Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniu 18 marca 2014 r.

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2017-11-16 14:50:41 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-11-16 14:47:30 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-11-16 14:44:21 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2015-09-30 16:42:13 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 16:41:42 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 16:41:18 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 16:40:48 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 16:40:21 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 16:39:47 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 16:39:20 Administrator BIP Dodanie pliku