2014/2015

WYKAZ UCHWAŁ SENATU 2014/2015

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

21.10.14

zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2013/2014

1_z_01-Sprawozdanie-Rektora-2013-2014-czoU-1

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni 2013/2014 – część 1

1_z_02-Sprawozdanie-Rektora-2013-2014-czoc-2

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni 2013/2014 – część 2

1_z_03-Sprawozdanie-WWFiS-w-Biaaej-Podlaskiej

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni 2013/2014 – część 3

2

21.10.14

wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Wychowania Fizycznego z siedzibą na Ukrainie

3

21.10.14

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelnią „The University of Montana" z siedzibą w USA

4

21.10.14

wyrażenia opinii w przedmiocie zamiaru zawarcia przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie umowy konsorcjum z Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Opolską oraz przedstawicielami przedsiębiorców z branży turystycznej i instytucji pozarządowych w celu realizacji projektów finansowanych ze środków UE

5

21.10.14

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

6

21.10.14

przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Trener personalny" prowadzonych w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

6_z_01

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych trener personalny

7

21.10.14

zatwierdzenia zmiany limitu przyjęć na studia III stopnia (doktoranckie) w 2014/2015 r. określonego w uchwale Senatu AWF Warszawa Nr 43/2013/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz ustalenia limitu przyjęć na studia doktoranckie (III stopnia) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015

8

21.10.14

wyrażenia zgody na nadanie sali wykładowej nr 4, znajdującej się w budynku Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, imienia prof. Andrzeja Seyfrieda

9

21.10.14

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok

10

18.11.14

wyrażenia zgody na wynajęcie budynku przedszkola i części terenu będących własnością AWF Warszawa

11

18.11.14

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelnią "Kazakh Academy of Sport and Tourism" z siedzibą w Kazachstanie

12

15.11.14

zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2012-2016

13

18.11.14

zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2012-2016

14

18.11.14

zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów Uczelni 2012-2016

15

18.11.14

składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów Uczelni 2012-2016

16

16.12.14

stwierdzenia wygaśnięcia , na podstawie § 71 ust. 1 pkt 4 Statutu Uczelni, mandatu senatora-doktoranta w kadencji organów Uczelni 2012-2016

17

16.12.14

uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Oceniającej w kadencji organów Uczelni 2012-2016

18

16.12.14

uzupełnienia składu wybranych komisji senackich w kadencji organów Uczelni 2012-2016 o osoby delegowane przez Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

19

16.12.14

wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w postaci linii celowej na potrzeby realizacji przez Filię AWF Warszawa w Białej Podlaskiej zadania inwestycyjnego "Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu"

20

16.12.14

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2014

21

16.12.14

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2015

21_z_01-

Prowizorium

22

16.12.14

zasad gospodarki finansowej do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF w Warszawie na 2015 rok

23

20.01.15

Wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy

24

20.01.15

utworzenia II stopnia studiów na kierunku - "Sport", prowadzonym w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa oraz przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia ww. kierunku studiów

24_z_01-Efekty-ksztaacenia-SPORT-II-stopie

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

25

20.01.15

przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych "Wczesna profilaktyka zdrowotna" prowadzonych w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie

25_z_01-ef.-ksztaa.-st.-podypl-wczesna-profilaktyka-zdrowotna

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych Wczesna profilaktyka zdrowotna

26

20.01.15

wyrażenia zgody na realizację przez Senat AWF Warszawa wskazanych inwestycji i remontów w roku 2015 i 2016

26_z_01-

Planowane inwestycje i remonty 2015-2016

27

20.01.15

wyrażenia zgody na wystąpienie przez AWF Warszawa o wpisanie wybranych planowanych inwestycji do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2016 r. lub do planu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2015 r.

27_z_01-zglosz.-inwestycji-do-minist.-2015

Wykaz inwestycji

28

20.01.15

zmian w uchwale Nr 33/2013/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w związku z realizacją przez AWF Warszawa inwestycji remontu stadionu lekkoatletycznego w części warszawskiej Uczelni oraz wyrażenia zgody na umożliwienie wprowadzenia do planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa na rok 2014 i 2015 ww. kredytu w wysokości do 1 mln 800 tys. zł oraz kosztów realizacji umowy kredytowej

29

20.01.15

pokrycia straty bilansowej Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

30

20.01.15

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Sportu w kadencji organów Uczelnia 2012-2016

31

20.01.15

zmian w składzie Odwoławczej Komisji Oceniającej w kadencji organów Uczelni 2012-2016

32

20.01.15

zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2012-2016

33

20.01.15

zmian w obowiązujących uchwałach Senatu AWF Warszawa w związku z powołaniem nowych jednostek organizacyjnych w Białej Podlaskiej - AWF Warszawa. Filia w Białej Podlaskiej oraz Wydziału Turystyki i Zdrowia

34

20.01.15

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2014

35

20.01.15

potwierdzenia i uaktualnienia zapisów uchwały Nr 18/2009/2010 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia i wpisania nowego kierunku studiów "terapia zajęciowa", na listę kierunków, prowadzoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

36

24.03.15

wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagród Ministra dla pracowników AWF Warszawa

37

24.03.15

wyrażenia opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia Kanclerza Uczelni

38

24.03.15

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy w obszarze popularyzacji sportu, dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną, wspólnych działań edukacyjnych, społecznych i profilaktycznych z Gminą Wyszków

39

24.03.15

wprowadzenia nowego tekstu jednolitego kompilującego uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2012 roku oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych i kursów dokształcających

39_z_01-Znoweliz.-zas.-KRK

Tekst jednolity

40

24.03.15

wyrażenia opinii dotyczącej proponowanego składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rekrutację na rok akademicki 2015/2016

41

24.03.15

zmian w załączniku do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 53/2013/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2015/2016

42

24.03.15

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród w kadencji organów Uczelni 2012 - 2016

43

24.03.15

określenia właściwości kompetencyjnej dotyczącej ustalania trybu udzielania urlopu wypoczynkowego w AWF Warszawa, zgodnie z art. 133 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 87 ust. 9 Statutu AWF Warszawa

44

21.04.15

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni w kadencji organów Uczelni 2012 - 2016

45

21.04.15

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Dydaktyki w kadencji organów Uczelni 2012–2016

46

21.04.15

wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 19/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 23 października 2012 roku w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie (przyjęcie zmodyfikowanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie")

46_z_0-1-ef.-ksztaac.-dla-stud-podyplom

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych

47

21.04.15

przyjęcia zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie, uwzględniającego wszystkie wniesione do niego dotychczas zmiany

47_z_01-wykaz-zmian-w-reg.-studiw-

Wykaz zmian Regulaminu Studiów AWF w Warszawie

47_z_02-Reg.-Studiw-tekst-jednolity-na-21-kwietnia-2015

Tekst jednolity Regulaminu Studiów AWF w Warszawie

48

21.04.15

przyjęcia zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

49

21.04.15

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016

49_z_01-warunki-rekrutacji-na-dokt.-na-2015-2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie w 2015/2016 roku akademickim

50

21.04.15

utworzenia II stopnia studiów na kierunku studiów – „Fizjoterapia" prowadzonym w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów

51

21.04.15

przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia kierunku studiów „Fizjoterapia", powołanego w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

51_z_01-ef.-ksztaac.-dla-fizjoterapii-II-st.-w-Biaaej-Podlaskiej

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU "FIZJOTERAPIA" powołanego w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

52

określenia, na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranej ze studentami-cudzoziemcami, obowiązującej w roku akademickim 2014/2015

52_z_01-umowa-cudzoziemiec-2014-2015

wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranej ze studentami-cudzoziemcami

53

21.04.15

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2014 i przeznaczenia bilansowego zysku netto AWF w Warszawie za rok 2014

54

19.05.15

nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Lechosławowi Bogdanowi Dworakowi

55

19.05.15

uchwalenie warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2016/2017

55_z_01-ZASADY-REKRUTACJI-NA-2016-2017

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2016/2017

56

19.05.15

ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne kierunki studiów prowadzone przez AWF Warszawa na rok akademicki 2015/2016

57

19.05.15

stwierdzenie zgodności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz obowiązującym Statutem Uczelni zmian w Regulaminie Samorządu Studentów AWF w Warszawie

57_z_01-Regulamin-Samorzadu-Studentw-AWF

Regulamin Samorządu Studentów Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

57_z_02-Ordynacja-Wyborcza-Samorzdu-Studentw

Ordynacja wyborcza Samorządu Studentów Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

58

19.05.15

zatwierdzenie wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2014

59

19.05.15

wyrażenie zgody na zwiększenie kredytu w bankowym rachunku bieżącym AWF Warszawa

60

23.06.15

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 2 Statutu Uczelni, mandatów części senatorów-studentów będących członkami Senatu AWF Warszawa w kadencji organów Uczelni 2012–2016 oraz wystąpienia o przeprowadzenie procedur uzupełniających

61

23.06.15

nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Wiesławowi Osińskiemu

62

23.06.15

zmian w składzie Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie"

63

23.06.15

określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

63_z_01

Proces potwierdzania efektów uczenia się w AWF Warszawa - struktura

63_z_02

Arkusz oceny zgodności deklarowanych efektów uczenia się z efektami kształcenia przyjętymi dla programu kształcenia

63_z_03

Decyzja Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się Nr ................... w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się

63_z_04

Decyzja Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się Nr ................... w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się

63_z_05

Portfolio

63_z_06

Decyzja Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się nr ............. w sprawie dopuszczenia/niedopuszczenia* do egzaminów walidacyjnych

63_z_07

Decyzja Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

63_z_08

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się

64

23.06.15

wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję organów Uczelni 2016-2020

65

23.06.15

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2015

66

23.06.15

nagród Rektora dla nauczycieli akademickich oraz dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2015 r.

67

14.07.15

nadania Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie" prof. zw. Tadeuszowi Maszczakowi oraz prof. nzw. Ryszardowi Cieślińskiemu

68

14.07.15

uzupełnienia składu Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie"

69

14.07.15

przyjęcia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

69_z_01-wykaz-zmian-do-Statutu-AWF-14-lipca-2015

wykaz zmian w obowiązującym Statucie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, przyjętych uchwałą Senatu AWF Warszawa Nr 69/2014/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

69_z_02-tekst-jednolity-Statutu-AWF-na-15-lipca-2015-r.

Statut Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

70

14.07.15

zmian w uchwale Nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku dotyczącej zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie (z późn. zm.)

70_z_01-jednolity-na-dzie-15-lipca-2015-r.

Tekst jednolity

71

14.07.15

określenia na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami i doktorantami AWF Warszawa, w tym wzoru umowy zawieranej ze studentami - cudzoziemcami, obowiązujących w roku akademickim 2015/2016

71_z_01-umowa-stacj.-2015

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH

71_z_02-umowy-niestacj.-licencjat-2015

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNEJ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (LICENCJACKICH)

71_z_03-umowy-niestacj.-magister-2015

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (MAGISTERSKICH)

71_z_04-umowa-st.-dokt.-2015

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH)

71_z_05-umowa-cudzoziemiec-2015

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW

72

14.07.15

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016

73

14.07.15

zmian w uchwale Nr 45/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej

74

22.09.15

Zmiany w składzie senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych na pozostałą część kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

75

22.09.15

Zmiany w komisji oceniającej w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek międzywydziałowych w kadencji organów Uczelni 2012-2016

76

22.09.15

Wybór składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję organów Uczelni 2016-2020

77

22.09.15

Przyznanie medalu Zygmunta Gilewicza prymusom wydziałów i kierunków studiów, kończącym studia z tytułem magistra w roku akademickim 2014/2015

78

22.09.15

Zmiany w załączniku do uchwały Nr 54/2012/2013 Senatu z dnia 22 stycznia 2013 roku dotyczącej zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa (z późn. zm.) oraz w sprawie doprecyzowania opisu technicznego dyplomu ukończenia studiów

78_z_01

22.09.15

Uchwała nr 78 - załącznik nr 1

78_z_02

22.09.15

Uchwała nr 78 - załącznik nr 2

79

22.09.15

Wyrażenie opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

80

22.09.15

Zgłoszenie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-11-03 10:03:57 Bartłomiej Cichocki Dodanie pliku
2015-11-03 10:03:11 Bartłomiej Cichocki Dodanie pliku
2015-11-03 10:02:29 Bartłomiej Cichocki Dodanie pliku
2015-11-03 10:01:51 Bartłomiej Cichocki Dodanie pliku
2015-11-03 10:01:17 Bartłomiej Cichocki Dodanie pliku
2015-11-03 10:00:18 Bartłomiej Cichocki Dodanie pliku
2015-11-03 09:59:34 Bartłomiej Cichocki Dodanie pliku
2015-11-03 09:58:29 Bartłomiej Cichocki Dodanie pliku
2015-11-03 09:57:50 Bartłomiej Cichocki Dodanie pliku
2015-11-03 09:57:09 Bartłomiej Cichocki Dodanie pliku