2017/2018

WYKAZ UCHWAŁ SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

2017

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

24.10.17

nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Józefowi Lipcowi

2

24.10.17

zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności AWF Warszawa za rok akademicki 2016/2017

2.z1

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2016/2017

2.z1.z1

Sprawozdanie z działalności Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej za rok akademicki 2016/2017

3

24.10.17

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Sportu w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

4

24.10.17

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Uniwersytetem w Teheranie (University of Tehran) z siedzibą w Iranie

5

24.10.17

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Uniwersytetem w Birjand (University of Birjand) z siedzibą w Iranie

6

24.10.17

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Uniwersytetem w Mashhad (Ferdowsi University od Mashhad) z siedzibą w Iranie

7

24.10.17

zmian w uchwale Nr 37/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Turystyka i Rekreacja” drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Turystyki i Rekreacji, przyjętych jako załącznik do uchwały nr 26/2011/2012 Senatu AWF Warszawa z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów Turystyka i Rekreacja w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie

8

24.10.17

wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę nieprzekraczającą wysokości 8 097 022,70 zł, w związku z realizacją przez AWF Warszawa projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”

9

14.11.17

wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Kanclerza AWF Warszawa

10

14.11.17

zmian w załączniku do uchwały Nr 15/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej ze słuchaczami studiów podyplomowych, prowadzonych przez AWF Warszawa

10.z1

UMOWA o odpłatności za studia podyplomowe realizowane w AWF Warszawa i związane z nimi usługi edukacyjne

11

19.12.17

zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Terapia zajęciowa” pierwszego stopnia prowadzonego przez Wydział Rehabilitacji, przyjętych jako załącznik do uchwały nr 20/2012/2013 Senatu AWF Warszawa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” I stopnia w Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie

11.z1

Zmienione efekty kształcenia dla kierunku studiów „Terapia zajęciowa” pierwszego stopnia prowadzonego przez Wydział Rehabilitacji

12

19.12.17

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania umowy o współpracy z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze

13

19.12.17

wyrażenia zgody na złożenie przez Prorektora ds. Filii AWF potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o przelewie wierzytelności

14

19.12.17

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2017

15

19.12.17

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2018

16

19.12.17

zasad gospodarki finansowej do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF w Warszawie na 2018 rok

2018

NUMER

DATA

DOTYCZY

17

23.01.18

zmian w składzie senackiej Komisji Nauki w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

18

23.01.18

utworzenia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej nowego kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w formie studiów stacjonarnych I stopnia oraz przyjęcia efektów kształcenia dla wyżej wymienionego kierunku studiów, a także wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na I stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów

18.z.1

Efekty kształcenia dla kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” I stopnia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.

19

23.01.18

przyjęcia zasad wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej

19.z1

Wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego

19.z2

Wzór umowy o realizację projektu badawczego

20

23.01.18

wyrażenia zgody na realizację wskazanych inwestycji i remontów w roku 2018 i 2019

20.z1

Planowane inwestycje i remonty 2018 - 2019

21

23.01.18

wyrażenia zgody na wystąpienie przez AWF Warszawa o wpisanie wybranych planowanych inwestycji do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2019 r. lub/i do planu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2018 r.

21.z1

Wykaz inwestycji

22

23.01.18

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania umowy o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach

23

20.03.18

zmian w składzie Rady Bibliotecznej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

24

20.03.18

wyrażenia poparcia dla uchwał Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz uchwał Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

25

20.03.18

opracowania strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF Warszawa

26

20.03.18

wyrażenia opinii dotyczącej proponowanego składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rekrutację na rok akademicki 2018/2019

27

20.03.18

przyjęcia zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie

27.z1

Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 20 marca 2018 r. zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie z dnia 17 marca 2009 roku (z późn. zm.)

27.z2

Tekst jednolity Regulaminu Studiów AWF w Warszawie z dnia 20 marca 2018 r., obowiązujący od początku roku akademickiego 2018/2019

27.z3

Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AWF Warszawa z dnia 19 marca 2018 r.

28

20.03.18

zmian w uchwale Nr 31/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich za czynności świadczone w ramach stosunku pracy

29

20.03.18

zmian w uchwale nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku dotyczącej zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie (z późn. zm.)

29.z1

Tekst jednolity

30

20.03.18

zmian w uchwale oraz w załączniku do uchwały Nr 38/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dodatku specjalnego (z późn. zm.)

31

20.03.18

powołania Komitetu Programowego obchodów roku jubileuszowego AWF w Warszawie

32

17.04.18

przyjęcia zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

32.z1

Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmian do obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.)

32.z2

Tekst jednolity Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r., obowiązujący od początku roku akademickiego 2018/2019

32.z3

Uchwała Rady Samorządu Doktorantów AWF w Warszawie wyrażająca pozytywną opinię w sprawie propozycji zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie

33

17.04.18

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

33.z1

Warunki i tryb rekrutacji na studia trzeciego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, realizowane w Wydziale Wychowania Fizycznego oraz w Wydziale Rehabilitacji, na rok akademicki 2018/2019

34

17.04.18

zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

35

17.04.18

zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Turystyka i Rekreacja” drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Turystyki i Rekreacji, przyjętych jako załącznik do uchwały nr 26/2011/2012 Senatu AWF Warszawa z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów Turystyka i Rekreacja w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie (z późn. zm.)

35.z1

Efekty kształcenia dla kierunku i ich odniesienie do charakterystyk I i II stopnia PRK

36

17.04.18

zmian w załączniku do uchwały Nr 53/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

37

22.05.18

zmian w składzie senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych w kadencji organów Uczelni 2016-2020

38

22.05.18

ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na rok akademicki 2018/2019

39

22.05.18

zmian w załączniku do uchwały Nr 53/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019 (z późn. zm.)

40

22.05.18

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

40.z1

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

41

22.05.18

zmian w uchwale Nr 64/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyboru komisji oceniającej nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotece oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

42

22.05.18

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2017 i przeznaczenia bilansowego zysku netto AWF w Warszawie za rok 2017

43

19.06.18

zmian w składzie Rady Bibliotecznej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

44

19.06.18

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa za rok 2017

45

19.06.18

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa na rok 2018

46

19.06.18

określenia, na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami i doktorantami AWF Warszawa rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

46.z1

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem zajęć oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów, zawieranej ze studentami studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

46.z2

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)

46.z3

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych II stopnia (magisterskich)

46.z4

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem zajęć oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów, zawieranej ze studentami (uczestnikami) studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich)

46.z5

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranej ze studentami-cudzoziemcami

47

10.07.18

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019

48

10.07.18

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora umowy o współpracy z Nanjing Normal University z siedzibą w Chinach

49

10.07.18

zmian w załączniku do uchwały Nr 15/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej ze słuchaczami studiów podyplomowych, prowadzonych przez AWF Warszawa (z późn. zm.)

49.z1

UMOWA o odpłatności za studia podyplomowe realizowane w AWF Warszawa i związane z nimi usługi edukacyjne

50

10.07.18

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

50.z1

Obecna struktura Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej (przed proponowanymi zmianami) oraz po wprowadzeniu proponowanych w niniejszej uchwale zmian

51

18.09.18

nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Jurisowi Grants

52

18.09.18

przyznania Medalu Zygmunta Gilewicza prymusom wydziałów i kierunków studiów, kończącym studia z tytułem magistra w roku akademickim 2017/2018

53

18.09.18

przyjęcia zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie

53.z1

Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AWF Warszawa z dnia 17 września 2018 r.

54

18.09.18

zmian w załączniku C (zasady wewnętrznej polityki antymobbingowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) do uchwały Nr 37/2010/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zasad polityki antykorupcyjnej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zasad polityki zarządzania ryzykiem w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2019-07-09 11:45:31 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-09-21 14:40:22 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-09-20 14:52:00 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-09-20 14:49:56 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-09-20 14:49:36 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-09-20 14:47:14 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-09-20 14:45:37 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-09-20 14:45:02 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-09-20 14:43:05 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-09-20 14:42:47 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku