2018/2019

WYKAZ UCHWAŁ SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

2018

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

23.10.18

zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności AWF Warszawa za rok akademicki 2017/2018

1.z1

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2017/2018

1.z1.z1

Sprawozdanie z działalności Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej za rok akademicki 2017/2018

2

23.10.18

wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia Kanclerza AWF Warszawa

3

23.10.18

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej”

4

20.11.18

zmian w uchwale Nr 38/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na rok akademicki 2018/2019

5

20.11.18

określenia zasad przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

6

20.11.18

zmian w składzie senackiej Komisji Prawno-Statutowej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

7

20.11.18

zmian w składzie Rady Bibliotecznej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

8

20.11.18

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport z siedzibą w Gruzji

9

20.11.18

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z Universitas Negeri Yogyakarta z siedzibą w Indonezji

10

20.11.18

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego AWF Warszawa za rok 2018 i 2019

11

20.11.18

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora-studenta w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

12

18.12.18

uchylenia, wraz z załącznikiem, uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz w sprawie upoważnienia Rektora AWF Warszawa wykonującego, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłączne kompetencje w zakresie czynności z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie polityki kadrowej w uczelni, do ustalenia szczegółowych zasad przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich za okres począwszy od roku kalendarzowego 2019

13

18.12.18

uchylenia, wraz z załącznikiem, uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 52/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz w sprawie upoważnienia Rektora AWF Warszawa wykonującego, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłączne kompetencje w zakresie czynności z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie polityki kadrowej w uczelni, do ustalenia szczegółowych zasad przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za okres począwszy od roku kalendarzowego 2019

14

18.12.18

uchylenia, wraz z załącznikiem, uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 29/2011/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Karty Oceny Nauczyciela Akademickiego obowiązującej w AWF oraz w sprawie upoważnienia Rektora AWF Warszawa, w związku z brzmieniem art. 128 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do ustalenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników obowiązujących w okresie począwszy od roku kalendarzowego 2019

15

18.12.18

zmian w załączniku do uchwały Nr 40/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020 oraz samej uchwale go przyjmującej

16

18.12.18

zmian Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich AWF Warszawa, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

17

18.12.18

uchylenia uchwały Nr 31/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich za czynności świadczone w ramach stosunku pracy (z późn. zm.) oraz w sprawie określenia zasad rozliczania wynagrodzenia nauczyciela akademickiego (koszt uzyskania przychodu) zatrudnionego w AWF Warszawa na podstawie umowy o pracę lub mianowania, obowiązujących w stosunku do wynagrodzenia uzyskiwanego za pracę wykonaną w okresie począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

18

18.12.18

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2018

19

18.12.18

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2019

20

18.12.18

zasad gospodarki finansowej do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF w Warszawie na 2019 rok

2019

NUMER

DATA

DOTYCZY

21

22.01.19

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 9 Statutu AWF Warszawa, mandatów senatorów–studentów w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

22

22.01.19

utworzenia w Wydziale Rehabilitacji II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w formie studiów stacjonarnych oraz przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia wyżej wymienionego kierunku studiów, a także wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów

22.z1

Efekty uczenia się - II stopień kierunek Terapia Zajęciowa w odniesieniu do charakterystyk II stopnia PRK

22.z2

Program studiów - kierunek terapia zajęciowa II stopień

23

22.01.19

zatwierdzenia rekomendacji rad wydziałów w zakresie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (w zakresie kwalifikacji cząstkowych) do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu wybranych studiów podyplomowych prowadzonych przez AWF Warszawa

23.z1

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie”

23.z2

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Rehabilitacji - „Relaksacja i Joga”

23.z3

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym”

23.z4

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Psychologia Sportu”

23.z5

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Szkolne wychowanie fizyczne”

23.z6

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Trener przygotowania motorycznego”

23.z7

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Trener personalny”

24

22.01.19

uchylenia, wraz z załącznikiem, uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.)

25

22.01.19

wyrażenia zgody na realizację wskazanych inwestycji i remontów w roku 2019 i 2020

25.z1

Planowane inwestycje i remonty 2019-2020 współfinansowane z różnych źródeł, w tym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

26

22.01.19

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej – etap II”

27

22.01.19

wyrażenia zgody na wystąpienie przez AWF Warszawa o wpisanie wybranych planowanych inwestycji do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2020 r. lub/i do planu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2019 r.

28

22.01.19

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 9 Statutu AWF Warszawa, mandatu senatora–doktoranta w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

29

31.01.19

wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora AWF Warszawa dodatkowego zajęcia zarobkowego

30

19.03.19

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

31

19.03.19

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z Rosyjskim Ekonomicznym Uniwersytetem im. G.W. Plechanowa z siedzibą w Rosji

32

19.03.19

uchylenia uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 25/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie opracowania strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF Warszawa

33

19.03.19

zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Wychowanie Fizyczne” drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

34

19.03.19

zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Sport” drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

35

19.03.19

wyrażenia pozytywnej opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody ww. Ministra dla pracownika AWF Warszawa

36

30.04.19

przyjęcia nowego statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

36.z1

Statut Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

37

30.04.19

sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w AWF Warszawa

38

30.04.19

ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni, z wyjątkiem członka będącego przewodniczącym samorządu studenckiego AWF Warszawa

39

30.04.19

zmian w składzie senackiej Komisji Prawno-Statutowej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

40

30.04.19

przyjęcia nowego Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

40.z1

Regulamin Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

41

30.04.19

przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

41.z1

Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

42

30.04.19

wyrażenia zgody na realizację wskazanych inwestycji, remontów i modernizacji w roku 2019 i 2020

42.z1

Planowane inwestycje, remonty i modernizacje w 2019-2020

43

30.04.19

wyrażenia zgody na wystąpienie przez AWF Warszawa o wpisanie wybranych planowanych inwestycji do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2020 r. lub/i do planu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2019 r.

44

30.04.19

korekty załącznika do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 22/2018/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia w Wydziale Rehabilitacji II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w formie studiów stacjonarnych oraz przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia wyżej wymienionego kierunku studiów, a także wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów

45

21.05.19

powołania pierwszej Rady Uczelni w AWF Warszawa

46

21.05.19

ustalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

46.z1

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

47

21.05.19

ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

47.z1

Szkoła Doktorska Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

48

21.05.19

wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji przez Rektora Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa oraz włączenia jego jednostek, na zasadach określonych przez Rektora, do struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

49

21.05.19

wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji przez Rektora Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej oraz włączenia jego jednostek, na zasadach określonych przez Rektora, do struktury Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej a także w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej począwszy od dnia 1 października 2019 r.

50

21.05.19

przyporządkowania kierunków i stopni studiów prowadzonych przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa do dyscyplin naukowych określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, zgodnie z art. 214 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

50.z1

Efekty uczenia się dla 5-letnich jednolitych studiów mgr fizjoterapia

50.z2

Efekty uczenia się - 2-letnie studia II stopnia na kierunku fizjoterapia

50.z3

Efekty uczenia się - studia I stopnia pielęgniarstwo

50.z4

Efekty uczenia się - studia II stopnia pielęgniarstwo

50.z5

Efekty uczenia się stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku terapia zajęciowa

51

21.05.19

uzupełnienia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Wychowanie Fizyczne” drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, o symbole w zakresie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

51.z1

Uzupełnione o symbole w zakresie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela karty efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku studiów „Wychowanie Fizyczne” drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

52

21.05.19

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z Wuhan Sports University z siedzibą w Chinach

53

21.05.19

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2018 i przeznaczenia bilansowego zysku netto AWF w Warszawie za rok 2018

54

18.06.19

wyboru przewodniczącej pierwszej Rady Uczelni AWF Warszawa

55

18.06.19

ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2020/2021

55.z1

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w AWF Warszawa na rok akademicki 2020/2021

56

18.06.19

ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów oraz do Szkoły Doktorskiej AWF Warszawa na rok akademicki 2019/2020

57

18.06.19

przyporządkowania kierunków i stopni studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej do dyscyplin naukowych określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, zgodnie z art. 214 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

57.z1

Efekty uczenia się - studia I stopnia Sport

57.z2

Efekty uczenia się - studia I stopnia Trener personalny

57.z3

Efekty uczenia się - studia I stopnia Wychowanie Fizyczne

57.z4

Efekty uczenia się - studia II stopnia Wychowanie Fizyczne

58

18.06.19

przyporządkowania kierunków i stopni studiów prowadzonych przez Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej do dyscyplin naukowych określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, zgodnie z art. 214 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

58.z1

Efekty uczenia się dla 5-letnich jednolitych studiów mgr Fizjoterapia

58.z2

Efekty uczenia się - 2-letnie studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia

58.z3

Efekty uczenia się - studia I stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja

58.z4

Efekty uczenia się - studia II stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja

58.z5

Efekty uczenia się studia I stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa

58.z6

Efekty uczenia się studia I stopnia na kierunku Kosmetologia

59

18.06.19

określenia wzorów umów zawieranych ze studentami studiów niestacjonarnych prowadzonych przez AWF Warszawa oraz realizujących studia wyższe w AWF Warszawa na zasadach odpłatności, rozpoczynających te studia w roku akademickim 2019/2020

59.z1

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)

59.z2

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych II stopnia (magisterskich)

59.z3

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców

60

18.06.19

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa na rok 2019

61

18.06.19

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego AWF Warszawa za rok 2018

62

16.07.19

zatwierdzenia nowych wzorów dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa

62.z1

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

62.z2

Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia

62.z3

Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich

62.z4

Opis techniczny wzorów dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

62.z5

Graficzny opis zabezpieczeń poddruku dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa

63

16.07.19

dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do wymagań określonych w art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

63.I.z1

Tekst uchwały po dostosowaniu do wymagań określonych w art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce poprzez uchwałę Senatu AWF Warszawa Nr 63/2018/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku

63.z1

Ogólny schemat procesu potwierdzania efektów uczenia się, obowiązujący w AWF Warszawa

63.z2

Arkusz oceny zgodności efektów uczenia się z efektami uczenia się przyjętymi dla programu studiów

63.z3

Decyzja Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się ws. potwierdzenia efektów uczenia się, w tym z wykazem przedmiotów i pkt ECTS

63.z4

Decyzja Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się ws. niepotwierdzenia efektów uczenia się

63.z5

Zawartość oraz zasady kompletowania Portfolio

63.z6

Decyzja Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się o dopuszczeniu/’niedopuszczeniu do egzaminów walidacyjnych

63.z7

Decyzja Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

63.z8

Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się

64

16.07.19

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z I. Horbachevsky Ternopil National Medical University z siedzibą na Ukrainie

65

16.07.19

przyporządkowania kierunków, form i stopni studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa do dyscyplin naukowych określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, zgodnie z art. 214 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zmiany usytuowania przedmiotu „Statystyka” w planie studiów na kierunku wychowanie fizyczne studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

65.z1

Program i plan studiów dla kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

65.z2

Program i plan studiów dla kierunku wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

65.z3

Program i plan studiów dla kierunku sport, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

65.z4

Program i plan studiów dla kierunku sport, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

66

16.07.19

przyporządkowania kierunków i stopni studiów prowadzonych przez Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa do dyscyplin naukowych określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, zgodnie z art. 214 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zmian w programach studiów kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonego przez ww. Wydział

66.z1

Ogólna charakterystyka studiów I stopnia kierunek turystyka i rekreacja

66.z2x

Program studiów I stopnia - kierunek turystyka i rekreacja dla rekrutacji 2019/2020, specjalność turystyka i hotelarstwo, rekreacja, przedmioty do wyboru i specjalizacje

66.z3

Plan studiów kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia stacjonarne

66.z4x

Specyfikacje/matryce efektów uczenia się - studia I stopnia specjalność turystyka i hotelarstwo, specjalność rekreacja

66.z5

Ogólna charakterystyka studiów II stopnia stacjonarne kierunek turystyka i rekreacja

66.z6x

Program studiów w systemie ECTS obowiązujący od roku akademickim 2019/2020, kierunek - turystyka i rekreacja - studia drugiego stopnia stacjonarne, przedmioty do wyboru

66.z7

Plan studiów kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia stacjonarne

66.z8

Plan studiów kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne

66.z9x

Program studiów w systemie ECTS obowiązujący od roku akademickim 2019/2020 kierunek - turystyka i rekreacja - studia drugiego stopnia niestacjonarne

66.z10x

Specyfikacja/Matryca efektów uczenia się - studia II stopnia

66.z11

Plan studiów kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne

67

16.07.19

: uzupełnień i zmian w załącznikach (efekty kształcenia (uczenia się) i program studiów dla II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w Wydziale Rehabilitacji) do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 22/2018/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia w Wydziale Rehabilitacji II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w formie studiów stacjonarnych oraz przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia wyżej wymienionego kierunku studiów, a także wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów

67.z1

Efekty uczenia się dla przedmiotu ekonomia i systemy ochrony zdrowia

67.z2

Efekty uczenia się dla przedmiotu prawo - terapia zajęciowa II stopień

67.z3

Program studiów II stopień kierunek terapia zajęciowa

67.z4

Efekty uczenia się - II stopień kierunek terapia zajęciowa w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia

68

16.07.19

zmian w uchwale oraz w załączniku do uchwały Nr 15/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej ze słuchaczami studiów podyplomowych, prowadzonych przez AWF Warszawa (z późn. zm.)

68.z1

Umowa o odpłatności za studia podyplomowe realizowane w AWF Warszawa i związane z nimi usługi edukacyjne

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2019-09-13 10:38:20 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-09-13 10:37:39 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-09-13 10:36:34 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-09-13 10:35:52 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-09-13 10:34:09 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-09-13 10:33:14 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-09-13 10:31:45 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-09-13 10:31:22 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-09-13 10:30:32 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-09-13 10:29:31 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku