2007/2008

WYKAZ UCHWAŁ SENATU 2007/2008

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

30.10.07

zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni

2

30.10.07

zgłoszenia kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej

3

30.10.07

powołania składu Komisji Wyborczej Uczelni na kadencję 2008 - 2012

3.a1

21.10.08

zmiany na stanowisku sekretarza Komisji Wyborczej Uczelni w kadencji organów Uczelni 2008-2012

4

30.10.10

zasad używania sztandaru, flagi i godła Uczelni

SS1

30.10.07

Stanowisko Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kanclerza

5

20.11.07

wysokości miesięcznego stypendium sportowego oraz stypendium

6

20.11.07

upoważnienia Rektora AWF w Warszawie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z realizacji § 1 porozumienia w sprawie przygotowania inwestycji dotyczącej budowy pływalni sportowo-rekreacyjnej z zapleczem treningowym w Warszawie

SS2

20.11.07

Stanowisko Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie: przyjęcia do wiadomości zmian w kryteriach przyznawania dodatku motywacyjnego

7

18.12.07

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2007

8

18.12.07

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2008

9

18.12.07

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

10

18.12.07

stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów AWF

10.z1

Regulamin Samorządu Studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

11

18.12.07

wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. Lidii Ilnickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF w Warszawie na czas nieokreślony

12

18.12.07

przyjęcia Regulaminu Wyborczego zasad i trybu przeprowadzania wyborów

13

22.01.08

uszczegółowienia zasad rekrutacji na kierunek sport w roku

14

22.01.08

przyjęcia nowego Statutu Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej

14.z1

Statut Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

14.a1

23.09.08

Aneks nr 1 z 23.09.2008 r. do Uchwały Nr 14/2007/2008 w sprawie zmian w § 10 Statutu Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF w Warszawie będącego załącznikiem do Uchwały Nr 14/2007/2008 Senatu AWF Warszawa z 22.01.2008 roku

14.a2

19.01.10

Aneks nr 2 z 19.01.2010 r. do Uchwały Nr 14/2007/2008 w sprawie zmian w § 10 Statutu Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF w Warszawie będącego załącznikiem do Uchwały Nr 14/2007/2008 Senatu AWF Warszawa z 22.01.2008 roku

15

22.01.08

wyrażenia zgody na wpisanie wartości gruntu przekazanego pod inwestycję jako wkład własny do projektu „Rozbudowa i modernizacja kompleksu boisk piłkarskich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”

16

22.01.08

zmian w załączniku numer 5 (terminarz) Regulaminu Wyborczego Uczelni na kadencję 2008 – 2012

17

22.01.08

poparcia Uchwały Nr 240/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie poziomu finansowania szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

18

19.02.08

przyjęcia Regulaminu podstawowych obowiązków studenta stażysty

18.z1

Regulamin podstawowych obowiązków studenta stażysty

19

18.03.08

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

20.a1

19.04.11

Aneks nr 1 z 19.04. 2011 r. do Uchwały Nr 20/2007/2008 w sprawie zmiany liczebności Rady Wydziału Wychowania Fizycznego na pozostałą cześć kadencji organów Uczelni 2008 – 2012 oraz uaktualnienia nazwy wydziału Uczelni w Białej Podlaskiej

20

18.03.08

ustalenia liczebności rad wydziałów w kadencji 2008-2012

21

18.03.08

wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody Ministra za całokształt dorobku dla dr hab. prof. AWF Ryszarda Cieślińskiego

22

22.04.08

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2008/09

23

22.04.08

wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. Elżbiety Hübner- Woźniak na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF na czas- określony ( 5 lat )

24

22.04.08

wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. Krzysztofa Buśko na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF na czas określony (5 lat)

25

22.04.08

zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

25.a1

21.10.08

Aneks Nr 1 z 21.10.2008 r. do Uchwały Nr 25/2007/2008 w sprawie zatwierdzenia zgłoszonych przez dziekanów zmian w liczbach miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2008/2009

SS3

22.04.08

Stanowisko Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia Kanclerza Uczelni

26

20.05.08

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2009/2010

26.z1

20.05.08

Załącznik do uchwały nr 26/2007/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2008 roku warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2009/2010

26.a1

16.06.09

Aneks nr 1 z 16.06.2009 r. do Uchwały Nr 26/2007/2008 w sprawie zmian w załączniku do uchwały w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w AWF Warszawa w roku akademickim 2009/2010

27

20.05.08

utworzenia nowego kierunku studiów – Fizjoterapia, w Zamiej- scowym Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na tym kierunku

28

20.05.08

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2007

29

20.05.08

przeznaczenia bilansowego zysku netto AWF w Warszawie za rok 2007

30

20.05.08

szczególnych uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF w Warszawie w latach 2009-2012

A1.9.2006.2007

20.05.08

Aneks nr 1 z dnia 20 maja 2008 r. do uchwały Nr 9/2006/2007 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat z dnia 30 stycznia 2007 oraz wprowadzenia tekstu jednolitego powyższej uchwały Senatu uwzględniającego wprowadzone zmiany

31

24.06.08

zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za 2007 r.

32

24.06.08

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2008

33

24.06.08

wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. Benedykta Opaszowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF w Warszawie na czas nieokreślony

34

24.06.08

zatwierdzenia struktur Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego

34.z1

Struktura ZWWF po zmianach

34.a1

22.09.09

Aneks nr 1 do Uchwały nr 34/07/08 w sprawie zmian w strukturze ZWWF

34.a1.z1

Struktura Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

34.a2

28.09.10

Aneks nr 2 z 28.09.2010 r. do Uchwały Nr 34/2007/2008 w sprawie zmian w strukturze Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego

34.a2.z1

Struktura Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej na dzień 29.09.2010 r.

35

24.06.08

poparcia Uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 5 czerwca 2008 r., w sprawie wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych

A1.12.2006.2007

24.06.08

Aneks nr 1 z dnia 24 czerwca 2008 r. do Uchwały Nr 12/2006/2007 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie uzupełnienia załącznika Uchwały nr 12/2006/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rekrutacji o regulację dotyczącą rekrutacji cudzoziemców zamieszkujących kraje byłego Związku Radzieckiego posiadających pochodzenie polskie

36

15.07.08

wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. Roberta Charmasa na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF w Warszawie na czas nieokreślony

37

15.07.08

wyrażenia opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Andrzeja Sokalskiego na stanowisku dyrektora Biblioteki Głównej AWF w Warszawie do grudnia 2009 r.

A1.67.2005.2006

15.07.08

Aneks nr 1 z dnia 15 lipca 2008 r. do Uchwały Nr 67/2005/2006 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-01-29 10:51:09 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 10:50:06 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 10:49:02 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 10:43:26 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 10:40:40 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 10:38:57 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 10:37:12 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 10:33:21 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 10:31:13 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 10:29:40 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku