2012/2013

WYKAZ UCHWAŁ SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

23.10.12

uchylenia uchwały nr 69/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

2

23.10.12

wyboru członków senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni w kadencji organów Uczelni 2012 - 2016

3

23.10.12

wyboru członków senackiej Komisji ds. Dydaktyki w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

4

23.10.12

wyboru członków senackiej Komisji ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

5

23.10.12

wyboru członków senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

6

23.10.12

wyboru członków senackiej Komisji ds. Sportu w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

7

23.10.12

wyboru członków senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

8

23.10.12

wyboru członków senackiej Komisji Mieszkaniowej w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

9

23.10.12

wyboru członków senackiej Komisji Prawno-Statutowej na kadencję organów Uczelni 2012 – 2016

10

23.10.12

wyboru członków Rady Bibliotecznej w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

11

23.10.12

zmian w uchwale Nr 47/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2012/2013

12

23.10.12

zmian w Uchwale Nr 42/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie wyodrębnienia organizacyjnego Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz ustalenia jego samodzielności finansowej do wysokości przyznanych mu środków w planie rzeczowo-finansowym

13

23.10.12

wyrażenia opinii Senatu w sprawie zawarcia przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego

14

23.10.12

wyrażenia opinii Senatu w sprawie zawarcia przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy z Domem Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza

15

23.10.12

wyrażenia opinii Senatu w sprawie zawarcia przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy z Integracyjnym Klubem Sportowym AWF

16

23.10.12

zmian w uchwale nr 79/2011/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013

16_z_79_11_12

Tekst jednolity uchwały w sprawie pensum z dnia 23.10.2012 r. po zmianach

17

23.10.12

wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów w postaci linii celowych

18

23.10.12

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok

19

23.10.12

przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych w Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie

19_z_01_efekty-ksztaacenia-psychologia-sportu

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych - PSYCHOLOGIA SPORTU

19_z_02_efekty-ksztaacenia-ywienie-i-wspomaganie-dietetyczne-w-sporcie

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych - ŻYWIENIE I WSPOMAGANIE DIETETYCZNE W SPORCIE

19_z_03_efekty-ksztaacenia-trener-II-klasy

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych trenerskich – trener II klasy w dyscyplinie sportu

20

23.10.12

przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Terapia Zajęciowa" I stopnia w Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie

20_z_efekty-ksztaacenia-terapia-zajciowa

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA dla kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia (profil praktyczny)

21

20.11.12

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie

22

20.11.12

wyrażenia opinii w przedmiocie powołania jednostki międzywydziałowej w części warszawskiej Uczelni – „Studium Języków Obcych

23

20.11.12

wyrażenia pozytywnej opinii Senatu Uczelni w sprawie inicjatywy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dotyczącej reaktywacji imprezy marszowej z okresu międzywojennego (1918–1939) o charakterze patriotyczno-sportowym - „Warszawa – Sulejówek"

24

20.11.12

powołania składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

25

20.11.12

powołania składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

26

20.11.12

powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

27

20.11.12

powołania składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

28

20.11.12

powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

29

20.11.12

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie podpisywania przez Rektora umów o współpracy z polskimi związkami sportowymi, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857 z późn. zm.)

30

20.11.12

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelnią „Suez Canal University" z siedzibą w Egipcie

31

20.11.12

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z South-Kazakhstan Humanitarian Institute by name M. Saparbaev w Shymkent (Kazachstan)

32

20.11.12

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiaru podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z Politechniką Opolską

33

20.11.12

przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Dziennikarstwo sportowe" prowadzonych w Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie

33_z_efekty-ksztaacenia-dziennikarstwo-sportowe

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Dziennikarstwo sportowe"

34

20.11.12

zmian w uchwale nr 79/2011/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013

34_z_Uchwaaa-79-TJ

Tekst jednolity uchwały w sprawie pensum

35

18.12.12

wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia Dyrektora Biblioteki Głównej

36

18.12.12

wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie podpisywania przez Rektora umów o współpracy z instytucjami i organizacjami sportu osób niepełnosprawnych

37

18.12.12

kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

37_z_Polityka-kadrowa

Zasady polityki kadrowej

38

18.12.12

przyjęcia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dodatku specjalnego, w roku budżetowym 2013

38_z_Regulamin-dodatkw-motywacyjnych

Regulamin dodatków motywacyjnych

39

18.12.12

zmiany uchwały (załącznika) nr 44/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku „Pielęgniarstwo" I stopnia w Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie

40

18.12.12

zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie uwzględniającego wszystkie wniesione dotychczas do niego zmiany

40_z_01

rejestr zmian w regulaminie studiów z grudnia 2012

40_z_02_Regulamin-Studiw-TJ-19.12.12

Regulamin Studiów AWF - tekst jednolity na dzień 19 grudnia 2012

41

18.12.12

uchylenia uchwały nr 54/2009/2010 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na program działań Rektora mających na celu zredukowanie kosztów funkcjonowania Uczelni i powiększenie jej przychodów w latach 2010-2012

42

18.12.12

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2012

43

18.12.12

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2013

44

18.12.12

zasad gospodarki finansowej do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF w Warszawie na 2013 rok

SS1

18.12.12

wyrażenia opinii o tymczasowym kontynuowaniu porozumienia o współpracy z Kolegium Nauczycielskim Wychowania Fizycznego w Ciechanowie oraz Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu i zmiany stanowiska wyrażonego dnia 24 stycznia 2012 r.

45

22.01.13

zmian w składzie Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie "

46

22.01.13

uchylenia uchwały nr 2/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów – „Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym" w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na tym kierunku studiów

47

22.01.13

utworzenia nowego kierunku studiów – „Rozwój lokalny i regionalny" w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na tym kierunku studiów

48

22.01.13

zasad wydatkowania środków przyznanych przez MNiSW podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej

48_z_01

wniosek o finansowanie projektu badawczego - dotacja statutowa

48_z_02

w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez MNiSW podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej

49

22.01.13

zmian w uchwale Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego kompilującego uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2012 r. oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

49_z

Tekst jednolity z dn. 22.01.2013 r. kompilujący uchwałę Nr 15/2011/2012 Senatu AWF J. Piłsudskiego w W-wie z dn. 24.01.2012 roku w spr. wdrażania KRK w AWF J. Piłsudskiego w W-wie wraz z aneksem nr 1 z dn. 10.07.2012 r. oraz uch. Nr 84/2011/2012 Senatu AWF J. Piłsudskiego w W-wie z dn. 25.09.2012 roku w spr. wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

50

22.01.13

podstawowych zadań Uczelni na kadencję organów Uczelni 2012-2016

51

22.01.13

wyrażenia zgody na realizację przez AWF Warszawa inwestycji oraz wyrażenia zgody na wystąpienie AWF Warszawa o wpisanie ich do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2014 r.

51_z

Załącznik do uchw. Nr 51/2012/2013 Senatu AWF J. Piłsudskiego w W-wie z dn. 22.01.2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez AWF W-wa inwestycji oraz wyrażenia zgody na wystąpienie AWF W-wa o wpisanie ich w 2013 r. do planu MNiSzW oraz MSiT na 2014 r.

52

22.01.13

wyrażenia opinii Senatu w sprawie zawarcia przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie umowy konsorcjum z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. oraz Medicover sp. z o.o.

53

22.01.13

wyrażenia opinii w sprawie podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Politechniką Warszawską

54

22.01.13

zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa

54_z_Dyplom-1

Dyplom 1

54_z_Dyplom-z-opisem

Dyplom z opisem

54_z_opis-techniczny-dyplomu

Opis techniczny wzoru nr 2 do dyplomu

55

22.01.13

przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym" prowadzonych w Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie

55_z_efekty-ksztaacenia-gimnastyka-korekcyjna

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym

56

22.01.13

przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Szkolne wychowanie fizyczne" prowadzonych w Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie

56_z_efekty-ksztaacenia-Szkolne-WF

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych Szkolne wychowanie fizyczne

57

22.01.13

zmian w uchwale Nr 17/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów w postaci linii celowych

58

22.01.13

wystąpienia o przyznanie dodatku dla Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

59

19.02.13

zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego obowiązujących w AWF Warszawa

59_z_01_Wzr-dyplomu-doktora-i-doktora-hab

Wzór dyplomu doktora i doktora habilitowanego obowiązującego w AWF Warszawa

59_z_02_opis-dyplomu-doktora

Opis wzoru dyplomu doktora i doktora habilitowanego obowiązującego w AWF Warszawa

60

19.02.13

zmian w uchwale Senatu Nr 54/2012/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa

61

19.02.13

uchylenia uchwały nr 2a/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów – „Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym" w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie

62

19.02.13

wyrażenia opinii Senatu w sprawie zawarcia przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy z UIC (University of Illinois at Chicago)

63

19.02.13

wyrażenia zgody na obciążenie mienia służebnością

64

19.03.13

wyrażenia opinii w sprawie składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

65

19.03.13

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014

65_z_Rekrutacja-na-studia-doktoranckie-2013-2014

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w akademii wychowania fizycznego Józefa Piłsudskiego w warszawie na rok akademicki 2013/2014.

66

19.03.13

określenia zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich oraz wprowadzenia ankiety dotyczącej nakładu pracy studenta

66_z_Ankietyzacja

Zasady i tryb przeprowadzenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich

67

19.03.13

zmian w załączniku do uchwały nr 48/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2013/2014

68

19.03.13

poszerzenia składu senackiej Komisji ds. Sportu w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

69

19.03.13

przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Relaksacja i joga" prowadzonych w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

69_z_Efekty-ksztaacenia-Relaksacja-i-joga

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych relaksacja i joga

70

23.04.13

przyjęcia zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie uwzględniającego wszystkie wniesione dotychczas zmiany

70_z_01_wykaz-zmian

Wykaz zmian w Regulaminie studiów

70_z_02_Regulamin-Studiw-TJ-na-24.04.2013

Regulamin studiów – tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2013 r.

71

23.04.13

określenia polityki jakości, celów uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, organizacji i trybu wyboru jednostek odpowiedzialnych za działanie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz określenia ich kompetencji i zakresu odpowiedzialności, a także wprowadzenia ogólnych zasad funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia

72

23.04.13

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2012 i pokrycia straty bilansowej

73

23.04.13

zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2012

74

28.05.13

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu, prof. n. med. Marka Kowalczyka, Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

75

28.05.13

zmian w uchwale nr 67/2012/2013 z dnia 19 marca 2013 roku dotyczącej zmian w załączniku do uchwały nr 48/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2013/2014

76

28.05.13

zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2013/2014

77

28.05.13

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2014/2015

77_z

Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2014/2015

78

28.05.13

zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie

79

28.05.13

wyrażenia opinii w przedmiocie likwidacji jednostki międzywydziałowej w części warszawskiej Uczelni – „Studium Języków Obcych"

80

28.05.13

wyrażenia opinii w przedmiocie kandydatury prof. dr hab. Tadeusza Koszczyca (AWF Wrocław) do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

81

28.05.13

wyrażenia opinii w sprawie podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowo-badawczej nauczycieli akademickich, innowacyjności i rozwoju efektów kształcenia studentów dla potrzeb rynku pracy z Olsztyńską Szkołą Wyższą im. Józefa Rusieckiego z siedzibą w Olsztynie oraz z Wyższą Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

82

18.06.13

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni, dr hab. prof. AWF Krzysztofa Buśko

83

18.06.13

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013

84

18.06.13

wyrażenia opinii w sprawie podpisania przez Rektora umowy o współpracy dydaktycznej z Wyższą Szkołą Trenerów Sportu w Warszawie

85

18.06.13

wyrażenia opinii w sprawie podpisania przez Rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z Narodowym Ukraińskim Uniwersytetem Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie

86

18.06.13

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

87

18.06.13

wyrażenia pozytywnej opinii Senatu w przedmiocie rozwiązania przez Rektora stosunku pracy z mianowanymi nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w jednostce międzywydziałowej w części warszawskiej Uczelni – „Studium Języków Obcych"

88

18.06.13

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014 pod „roboczą" nazwą „Ośrodek usługowo-dydaktyczny poprawy jakości życia osób +60"

89

09.07.13

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

90

09.07.13

nagród Rektora dla nauczycieli akademickich oraz dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2013 r.

91

09.07.13

zmiany na stanowisku przewodniczącego komisji oceniającej w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek międzywydziałowych w kadencji organów Uczelni 2012-2016

92

09.07.13

zmian w składzie Rady Bibliotecznej w kadencji organów Uczelni 2012 – 2016

93

09.07.13

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie

94

09.07.13

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części terenu będących własnością AWF Warszawa pod budowę Niepublicznej Szkoły Podstawowej

95

17.09.13

wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

96

17.09.13

wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Filii w Białej Podlaskiej

97

17.09.13

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu Uczelni, mandatów części członków Senatu w kadencji organów Uczelni 2012-2016 oraz wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie procedur uzupełniających

98

17.09.13

przyznania medalu Zygmunta Gilewicza w 2013 roku

99

17.09.13

nadania Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie" prof. dr hab. Henrykowi Sozańskiemu

100

17.09.13

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

101

17.09.13

zmian w uchwale nr 89/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

101_z_TJ-18.09.2013

Tekst jednolity

102

17.09.13

wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez AWF Warszawa

103

17.09.13

wyrażenia zgody na przedłużenie zaciągniętego kredytu w postaci linii celowej

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-02-05 13:28:21 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-05 13:22:21 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-05 13:21:17 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-02-05 13:20:55 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2015-09-30 16:07:22 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 16:06:51 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 16:06:20 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 16:05:57 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 16:05:28 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 16:05:05 Administrator BIP Dodanie pliku