2011/2012

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

14.10.11

wysokości punktów za osiągnięcia warunkujące przyznanie stypendium rektora za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe i artystyczne dla najlepszych studentów

2

14.10.11

utworzenia i organizacji studiów podyplomowych "Szkolne Wychowanie Fizyczne" na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWF Warszawa

A4.20.2008.2009

18.10.11

Aneks nr 4 do Zarządzenia nr 20/2008/2009 z dnia 7.01.2009r. w sprawie zmiany składu Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Wychowanie Fizyczne i Sport"

3

19.10.11

wprowadzenia Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AWF w Warszawie

3.a1

30.05.12

Aneks nr 1 do Zarządzenia 3/2011/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AWF w Warszawie

3.a1.z

Regulamin pomocy materialnej doktorantów

3.a1.z1

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium socjalnego

3.a1.z2

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

3.a1.z3a

Załącznik nr 3a do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - I rok studiów

3.a1.z3b

Załącznik nr 3b do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów drugiego roku i kolejnych lat

3.a1.z4

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

3.a1.z5

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

3.a1.z6

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Oświadczenie członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów/Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

3.a1.z7

Załącznik nr 7 do Regulaminu - Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się doktorantów o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zasady przyznawania punktów

A1.47.2009.2010

21.10.11

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 47/2009/2010 z dnia 27.09.2010r. w sprawie analizy bibliometrycznej dorobku naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa

4

24.10.11

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

5

25.10.11

utworzenia i organizacji studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznymi zdrowotnym

6

25.10.11

dnia rektorskiego 31 października 2011r.

A2.22.2008.2009

25.10.11

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 22/2008/2009 z dnia 14.01.2009r. w sprawie powołania nowego rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Wydziale Turystyki i Rekreacji do końca kadencji organów Uczelni 2008-2012

7

25.10.11

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

8

07.11.11

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2011/2012

8.a1

24.07.12

Aneks nr 1 do Zarządzenia 8/2001/2012 w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2011/2012

9

10.11.11

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce oraz zapomogi w roku akademickim 2011/2012

10

24.11.11

utworzenia i organizacji Studiów Podyplomowych Menadżerskich Organizacja i zarzadzanie w kulturze fizycznej

11

24.11.11

utworzenia i organizacji studiów podyplomowych Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie

12

24.11.11

powołania Komisji Doktoranckiej Wydziału Wychowania Fizycznego

13

25.11.11

powołania rektorskiej komisji ds. strategii rozwoju AWF w Warszawie do roku 2016

15

02.12.11

odpłatności na specjalizacji na stopień trenera oraz specjalizacji na stopień instruktora sportu prowadzonych w AWF Warszawa w roku akademickim 2011/2012

D.1

02.12.11

nagród za rok 2011

16

05.12.11

zasad zawierania umów ze studentami, wprowadzenia wzoru umów zawieranych przez AWF w Warszawie ze studentami studiów stacjonarnych o warunkach odpłatności za zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem i programem kształcenia oraz zmiany wzorów umów na studiach niestacjonarnych obowiązujących w roku akad. 2011/2012

D.2

06.12.11

nagród za rok 2011

A1.29.2010.2011

09.12.11

Aneks nr 1 do Zarzadzenia nr 29/2010/2011 z dnia 18.04.2011r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

A3.38.2009.2010

15.12.11

Aneks nr 3 do Zarzadzenia nr 38/2009/2010 z dnia 22.06.2011r. w sprawie wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych w AWF Warszawa (załączniki dostępne w intranecie)

17

20.12.11

odpłatności w roku akademickim 2011/2012 za inne specjalizacje nieobjęte planem i programem kształcenia na studiach I i II stopnia, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 25.06.10r. o sporcie (Dz.U.nr 127, poz. 857 i nr 151, poz. 1014

18

28.12.11

utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Szkoła Pływania AWF

A1.44.2008.2009

30.12.11

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 44/2008/2009 z dnia 28.07.2009r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru

19

02.01.12

wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji archiwalnejarchiwalna

19.z1

Instrukcja kancelaryjna

19.z2

Jednolity rzeczowy wykaz akt

19.z3

Instrukcja archiwalna

20

25.01.12

zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom AWF Warszawa

21

31.01.12

podziału kosztów wg źródeł ich finansowania 2012

21.a1

29.02.12

Aneks nr 1 do Zarządzenia 21/11/12 w sprawie podziału kosztów wg źródeł ich finansowania

22

02.02.12

odpłatności na studiach niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2011/2012 od słuchaczy kolegiów nauczycielskich w Łowiczu i w Ciechanowie przyjętych na studia w ramach porozumienia o współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

A1.30.2008.2009

02.02.12

Aneks nr 1 do Zarządzenia 30/2008/2009 z dnia 17.08.2009r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. opracowania zmian do Regulaminu Studiów

A1.31.2010.2011

20.02.12

Aneks nr 1 do Zarzadzenia 31/2010/2011 z dnia 27.04.2011r. w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego AWF w Warszawie"

A2.5.2007.2008

01.03.12

Aneks nr 2 do Zarządzenia 5/2007/2008 z dnia 22.10.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Domów Studenckich AWF w Warszawie

23

29.02.12

godzin rektorskich w dniu 8 marca 2012r.

24

06.03.12

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

25

21.03.12

godzin rektorskich

26

28.03.12

prowadzenia kursu instruktora sportu w tenisienr K130 WF/2011/2012 na Wydziale Wychowaniaw Warszawie AWF Warszawa

27

28.03.12

prowadzenia kursu instruktora sportu w pływaniunr K131 WF/2011/2012 na Wydziale Wychowaniaw Warszawie AWF Warszawa

28

28.03.12

prowadzenia kursu instruktora sportu w piłce siatkowejnr K132 WF/2011/2012 na Wydziale Wychowaniaw Warszawie AWF Warszawa

29

03.04.12

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013

30

12.04.12

utworzenia i organizacji Studiów Podyplomowych EDUKACJA TANECZNA nr SP67WF/2011/2012na Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie

31

19.04.12

godzin rektorskich w dniu 9 maja 2012 roku

32

25.04.12

dnia rektorskiego 30 kwietnia 2012 roku

33

10.05.12

dnia rektorskiego 29 maja 2012 roku

A4.57.2004.2005

15.05.12

Aneks nr 4 do Zarządzenia nr 57/2004/2005 z dnia 11.07.2005r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy

34

25.05.12

organizacji roku akademickiego 2012/2013

35

29.05.12

powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki z o.o. - podmiotu leczniczego utworzonego z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa

36

30.05.12

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akad. 2012/2013

37

30.05.12

rozwiązania rektorskiej komisji ds. strategii rozwoju AWF w Warszawie do roku 2016

A1.52.2010.2011

30.05.12

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 52/2010/2011 z dnia 20.09.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie

A1.z1.52.2010.2011

Regulamin pomocy materialnej dla studentów

38

06.06.12

zasad polityki finansowej Uczelni w 2012 roku

39

11.06.12

wysokości opłaty za postępowanie związane zprzyjęciem na studia AWF w Warszawie na rokakademicki 2012/2013

40

11.06.12

zasad organizacji i finansowania kursu przygotowawczego na studia w AWF w Warszawie

A1.43.2008.2009

12.06.12

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 43/2008/2009 z dnia 22.07.09r. w sprawie zasad i trybu zakwaterowania w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

D.3

21.06.12

unieważnienia konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki z o.o. - podmiotu leczniczego utworzonego z NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa

41

25.06.12

zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF

42

25.06.12

powołania składu Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich na rok akademicki 2011/2012, określenia konkretnych kwot nagród rektorskich indywidualnych i zespołowych dla nauczycieli akademickich odpowiadającym stopniom tych nagród oraz okreslenia maksymalnej łącznej wysokości kwoty przeznaczonej na nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012

43

27.06.12

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich AWF w Warszawie w roku akademickim 2012/2013

43.z1

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

44

04.07.12

zasad wydawania legitymacji instruktora rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

45

10.07.12

nagród Rektora dla pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2012

D.4

19.07.12

unieważnienia konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki z o.o. podmiotu leczniczego utworzonego z NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-01-27 14:08:40 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 14:07:36 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 14:05:41 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 14:04:53 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 14:02:57 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 14:01:49 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 13:59:27 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 13:58:36 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 13:57:58 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 13:57:33 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku