2014/2015

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

07.10.14

odpłatności za specjalizacje nieobjęte planem studiów na studiach I i II stopnia prowadzone w AWF Warszawa w roku akademickim 2014/2015 na stopień trenera AWF, na stopień instruktora sportu AWF oraz za inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust.1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

2

10.10.14

utworzenia i organizacji podyplomowych studiów „Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym" SP 82 WF/2014/2015 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

3

10.10.14

utworzenia i organizacji podyplomowych studiów „Szkolne wychowanie fizyczne" SP 81 WF/2014/2015 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

4

14.10.14

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2014/2015

5

17.10.14

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

6

20.10.14

wprowadzenia nowego cennika opłat i usług Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa

6_z_01

Cennik opłat i usług Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa

7

28.10.14

godzin rektorskich w dniu 31 października 2014 r. w związku z dniem Wszystkich Świętych

8

30.10.14

wprowadzenia zmian w Komisji Doktoranckiej Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie w kadencji 2012-2016, powołanej w drodze zarządzenia Rektora AWF Warszawa nr 33/2012/2013 z dnia 3 grudnia 2012 r.

9

03.11.14

zmian w zarządzeniu nr 45/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia stawek dla autorów, recenzentów i pozostałych nieetatowych pracowników redakcyjnych zatrudnionych w AWF Warszawa oraz stawek wypłacanych komitetom redakcyjnym wydawnictw naukowych i dydaktycznych powołanych przez Rektora AWF Warszawa na wniosek Dziekanów Wydziałów, którym podlegają

10

03.11.14

utworzenia i organizacji podyplomowych studiów „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie" SP 82 WF/2014/2015 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

11

03.11.14

utworzenia i organizacji podyplomowych studiów „Relaksacja i joga" SP 83 REH/2014/2015 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

12

04.11.14

odpłatności na studiach niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2014/2015 od słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie, przyjętych na studia w AWF w Warszawie w ramach zawartego porozumienia o współpracy

13

04.11.14

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotna pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2014/2015

13_z_01-BP

wykorzystanie dotacji do X 2014 r. Biała Podlaska

13_z_01-WAWA

wykorzystanie dotacji w 2014 r. Warszawa

13_z_01

wykorzystanie dotacji do X 2014 r.

14

12.11.14

wprowadzenia wytycznych w zakresie zapewniania jakości kształcenia obowiązujących w AWF Warszawa

14_z_01

wytyczne w zakresie zapewniania jakości kształcenia obowiązujące w AWF Warszawa

15

12.11.14

wprowadzenia procedury przeglądu systemu zapewniania jakości kształcenia, obowiązującej w AWF Warszawa oraz wzoru protokołu przeglądu systemu zapewniania jakości kształcenia

15_z_01

procedura przeglądu systemu jakości kształcenia , obowiązująca w AWF Warszawa

15_z_02

wzór protokołu przeglądu systemu zapewniania jakości kształcenia

16

14.11.14

zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

17

14.11.14

określenia struktury organizacyjnej administracji Filii w Białej Podlaskiej ("Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej")

17_z_01

struktura organizacyjna administracji Filii

18

14.11.14

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2014/2015

18_z_01

symulacja podziału środków

19

24.11.14

godzin rektorskich w dniu 28 listopada 2014 roku w związku ze Świętem Uczelni

20

24.11.14

określenia terminu odbioru dnia wolnego za dni świąteczne przypadające w soboty w 2015 roku

21

24.11.14

zasad i trybu opracowania sprawozdań S-10, S-11, S-12 w roku akademickim 2014/2015

22

28.11.14

podziału i określenia przedmiotu wydatkowania rezerwy rektora pochodzącej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność dydaktyczną w 2014 roku

23

28.11.14

utworzenia i organizacji podyplomowych studiów "Trener personalny" SP 84 WF 2014/2015 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

24

15.12.14

dnia rektorskiego w dniu 23 grudnia 2014 r. w związku z Wigilią Bożego Narodzenia

25

18.12.14

określenia procedury, obowiązującej w AWF Warszawa, zgłaszania kandydatów do nagród ministra, o których mowa w art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa

26

18.12.14

zmian w załączniku nr 1 („Regulamin domów studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie") do zarządzenia nr 5/2007/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

26_z_01-Tj-regulaminu-DS-w

Regulamin domów studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (dotyczy campusu przy ul. Marymonckiej 34, Warszawa)

27

18.12.14

uzupełnienia zapisów zarządzenia Nr 13/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotna pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2014/2025

28

30.12.14

zmiany podporządkowania organizacyjnego Archiwum Centralnego AWF w Warszawie oraz likwidacji stanowiska pracy kierownika Archiwum Centralnego AWF w Warszawie

29

08.01.15

zmian w załączniku (Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz wzór sprawozdania rocznego uczestnika studiów doktoranckich) do zarządzenia nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

29_z_01

sprawozdanie roczne uczestnika studiów doktoranckich

30

19.01.15

powołania komisji ds. opracowania zmian w Regulaminie Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

31

19.01.15

zmian w zarządzeniu Nr 43/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów, ds. doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na kadencję organów Uczelni 2012-2016

32

19.01.15

wprowadzenia Regulaminu działalności Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej oraz określenia zasad wykorzystania aparatury badawczej zakupionej w ramach projektu współfinansowanego z Działania I.3 Wspieranie Innowacji, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013

32_z_I-tj-regulamin

Regulamin działalności Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej oraz określenie zasad wykorzystania aparatury badawczej zakupionej w ramach projektu współfinansowanego z Działania I.3 Wspieranie Innowacji, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

32_z_01

Wzór wniosku o udostępnienie aparatury/urządzenia/sprzętu specjalistycznego do przeprowadzenia badań naukowych

32_z_02

Wzór streszczenia projektu badawczego

32_z_03

Wzór wniosku o przeprowadzania badań przez podmioty lub instytucje

32_z_04

Karta pracy aparatury/urządzenia/sprzętu specjalistycznego znajdujących się w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

33

19.01.15

zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF Warszawa

34

11.02.15

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia wskaźników narzutu kosztów pośrednich na działalności AWF Warszawa

35

16.02.15

zasad ustalania harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz planowania i rozliczania godzin dydaktycznych

35_z_01

zlecenie planowanych zajęć w roku akademickim

35_z_02

zbiorcze zestawienie godzin dydaktycznych planowanych na podstawie planów nauczania i programów studiów w ramach pensum i ponadwymiarowe

35_z_03

wniosek

35_z_04

zlecenie wykonanych zajęć w roku akademickim

35_z_05

zbiorcze zestawienie godzin dydaktycznych wykonanych na podstawie planów nauczania i programów studiów w ramach pensum i ponadwymiarowe

35_z_06x

wykaz godzin zrealizowanych na obozach

35_z_07x

zbiorcze zestawienie godz. z całego roku akad. danego zakładu – zał. wypełnia DOPS

36

16.02.15

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 20/2008/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komitetów redakcyjnych wydawnictw AWF Warszawa

37

23.02.15

godzin rektorskich w dniu 23 kwietnia 2015 r. w związku z imprezą „Wybory Miss AWF Warszawa"

38

25.02.15

powołania Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra w 2015 r.

39

26.02.15

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 58/2013/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2014/2015

40

26.02.15

podziału, na poszczególne jednostki administracyjne AWF Warszawa, zadań i obowiązków w zakresie modułu międzynarodowego, służącego m.in. do obsługi studentów przyjeżdżających w ramach programu „ERASMUS +"

41

02.03.15

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 58/2013/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2014/2015

42

02.03.15

zmian w Zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 38/2013/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

43

02.03.15

zmian w obowiązujących zarządzeniach Rektora AWF Warszawa w związku z powołaniem nowych jednostek organizacyjnych w Białej Podlaskiej – AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej oraz Wydziału Turystyki i Zdrowia w białej Podlaskiej

44

24.03.15

ustanowienia dnia 3 kwietnia 2015 r. dniem rektorskim (wolnym od zajęć dydaktycznych) dla studentów i doktorantów części warszawskiej AWF Warszawa

45

30.03.15

uchylenia zarządzenia Nr 37/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 23 kwietnia 2015 r. w związku z imprezą „Wybory Miss AWF Warszawa"

46

30.03.15

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez AWF Warszawa (Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa) oraz określenia zasad jej funkcjonowania

47

30.03.15

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Psychologia Sportu" SP 85 WF/2014/2015 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa"

48

08.04.15

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe na rok akademicki 2015/2016

49

10.04.15

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF Warszawa

D_1_2014_2015

13.04.15

w sprawie powołania rektorskich komisji ds. opracowania informacji na temat działań realizowanych przez AWF Warszawa w zakresie projektu „Pakt dla Horyzontu 2020”, w części warszawskiej i bialskiej

50

23.04.15

zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

51

23.04.15

dnia rektorskiego w dniu 5 czerwca 2015 r. w związku z terminem odbioru dnia wolnego za dni świąteczne przypadające w soboty w 2015 r.

52

29.04.15

określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

53

29.04.15

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia wskaźników narzutu kosztów pośrednich na działalności AWF Warszawa

53_z_01-tj-zasady-rachunkowooci

Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

54

03.06.15

wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2015/2016

55

09.06.15

podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

56

09.06.15

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia wskaźników narzutu kosztów pośrednich na działalności AWF Warszawa

57

18.06.15

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 71/2013/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz odpłatności za czynności postępowania o nadanie tytułu profesora

58

30.06.15

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

59

10.07.15

podziału środków finansowych po chodzących z dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń w AWF Warszawa w 2015 r.

59_z_01-Poroz.-ze-zw-zaw.-w-spr.-podwyek-2015

Porozumienie z dnia 6 lipca 2015 r. dotyczące zasad dysponowania środkami na podwyżki dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w 2015 roku

60

14.07.15

uchylenia zarządzenia Nr 2/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 października 2013 r. w sprawie korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów stacjonarnych, bez wnoszenia opłat, objętych dodatkowym limitem 30 punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym

61

14.07.15

zmian w zarządzeniu Nr 43/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów, ds. doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na kadencję organów Uczelni 2012–2016 (z późn. zm.)

62

15.07.15

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2015/2016 od studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF Warszawa

63

15.07.15

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 71/2013/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz odpłatności za czynności postępowania o nadanie tytułu profesora

64

31.08.15

wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Zal.-I-do-zarz.-64_2014_2015

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Zal.-1-do-zarz.-64_2014_2015

Oświadczenie

Zal.-2-do-zarz.-64_2014_2015

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Zal.-3-do-zarz.-64_2014_2015.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Zal.-4-do-zarz.-64_2014_2015

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zal.-5-do-zarz.-64_2014_2015

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zal.-6-do-zarz.-64_2014_2015

Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie

Zal.-7-do-zarz.-64_2014_2015

Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Zal.-8-do-zarz.-64_2014_2015

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów

Zal.-9-do-zarz.-64_2014_2015

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

65

31.08.15

wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Zal.-I-do-zarz.-65_14_15

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Zal.-1-do-zarz.-65_2014_2015

Oświadczenie

Zal-2-do-zarz.-65_2014_2015

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium socjalnego

Zal.-3-do-zarz.-65_2014_2015

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

Zal.-4-do-zarz.-65_2014_2015

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - I rok studiów

Zal.-5-do-zarz.-65_2014_2015

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II roku i kolejnych lat

Zal.-6-do-zarz.-65_2014_2015

Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie

Zal.-7-do-zarz.-65_2014_2015

Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Zal.-8-do-zarz.-65_2014_2015

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się doktorantów o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zasady przyznawania punktów

66

31.08.15

warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2015/2016

67

08.09.15

określenia zasad ubiegania się przez studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz terminu i trybu składania wniosków

67_z_01

Formularz kandydatury studenta do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016

67_z_02

Oświadczenie studenta

67_z_03

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

68

08.09.15

określenia zasad ubiegania się przez doktorantów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz terminu i trybu składania wniosków

68_z_01

Formularz kandydatury doktoranta do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016

68_z_02

Oświadczenie doktoranta

68_z_03

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

69

11.09.15

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 40/2014/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie podziału, na poszczególne jednostki administracyjne AWF Warszawa, zadań i obowiązków w zakresie modułu międzynarodowego, służącego m.in. do obsługi studentów przyjeżdżających w ramach programu „ERASMUS +"

70

11.09.15

upoważnienia do zawierania umów za usługi edukacyjne z osobami przyjętymi na studia wyższe lub studia doktoranckie w AWF Warszawa na rok akademicki 2015/2016, w tym ze studentami-cudzoziemcami

71_2014_2015

23.09.15

zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-01-29 09:56:47 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 09:55:31 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 09:53:43 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 09:52:20 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 09:51:44 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 09:50:55 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 09:49:20 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 09:47:12 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-28 15:38:05 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2015-11-13 13:49:31 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku