2016/2017

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

2016

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

14.10.16

zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 64/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

1z.7

Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

1z.8

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów

2

18.10.16

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Trener personalny” SP 92 WF/2016/2017 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

3

18.10.16

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 91 REH/2016/2017 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

4

18.10.16

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie” SP 93 WF/2016/2017 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

5

21.10.16

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2016/2017

6

21.10.16

zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 65/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

6z.7

Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

7

21.10.16

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2016/2017

8

25.10.16

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Szkolne wychowanie fizyczne” SP 95 WF/2016/2017 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

9

25.10.16

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Psychologia Sportu” SP 94 WF/2016/2017 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

10

31.10.16

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 58/2015/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat, w roku akademickim 2016/2017, za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów

11

03.11.16

określenia terminu odbioru dnia wolnego za dni świąteczne przypadające w soboty w 2017 r.

12

03.11.16

ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 29 listopada 2016 r. (wtorek) w części warszawskiej AWF Warszawa w związku z obchodami Święta Uczelni

13

03.11.16

zmian w obowiązujących zarządzeniach Rektora AWF Warszawa w związku z nowymi nazwami stanowisk prorektorów w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

14

03.11.16

zasad nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz zasad potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, obowiązujących w AWF Warszawa

15

15.11.16

zasad i trybu opracowania sprawozdań S-10, S-11, S-12 w roku akademickim 2016/2017

16

16.11.16

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2016/2017

16z.1

propozycje podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

17

23.11.16

zmian w zarządzeniu Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

18

24.11.16

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2016/2017

18.z1

symulacja podziału spodziewanych środków finansowych przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla doktorantów AWF w roku akademickim 2016/2017

19

24.11.16

ogłoszenia dni rektorskich w terminie 23 grudnia 2016 r. (piątek) oraz 2 stycznia 2017 r. (poniedziałek) w części warszawskiej AWF Warszawa

Pismo-okolne

06.12.16

ogłoszenia listy nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którym w 2016 r. przyznana została nagroda Rektora ze środków, o których mowa w art. 155 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zalacznik-do-pisma-okolnego

Lista osób nagrodzonych

20

08.12.16

podziału i określenia przedmiotu wydatkowania rezerwy rektora pochodzącej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność dydaktyczną w 2016 roku

21

19.12.16

: godzin rektorskich w dniu 20 grudnia 2016 r. w związku ze Spotkaniem Świątecznym społeczności akademickiej

22

20.12.16

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.)

23

20.12.16

uzupełnienia zapisów zarządzenia Nr 16/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2016/2017

24

30.12.16

sprostowania pomyłki w zarządzeniu Nr 23/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia zapisów zarządzenia Nr 16/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2016/2017

2017

NUMER

DATA

DOTYCZY

25

05.01.17

powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w kadencji organów Uczelni 2016-2020

26

11.01.17

powołania Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w kadencji organów Uczelni 2016-2020

27

16.01.17

trybu powoływania i dokonywania zmian w składach komitetów redakcyjnych wydawnictw dydaktycznych oraz studiów i monografii AWF Warszawa

29

20.01.17

zmian w zarządzeniu Nr 39/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów niebędących własnością AWF w celach służbowych

30

20.01.17

powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów, rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich w kadencji organów AWF Warszawa 2016 – 2020

31

03.02.17

zmian w załącznikach do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia (z późn. zm.)

31.z3a

Zaświadczenie

31.z3b

Oświadczenie

32

06.02.17

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 96 REH/2016/2017 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

33

07.02.17

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia wskaźników narzutu kosztów pośrednich na działalności AWF Warszawa (z późn. zm.)

34

06.03.17

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.)

35

06.03.17

zmian w załącznikach do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia (z późn. zm.)

35.z1

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

35.z3

Oświadczenie

35.z8

Umowa zlecenia nr ...

36

06.03.17

zmian w zarządzeniu Nr 31/2016/2017 w sprawie zmian w załącznikach do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia (z późn. zm.)

37

13.03.17

zmian w załączniku nr 6 do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia (z późn. zm.), a także sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 35/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2017 r.

37.z1

Wzór umowy zlecenia z dydaktykiem

38

24.03.17

ogłoszenia dnia rektorskiego 18 kwietnia 2017 r. (wtorek) w części warszawskiej AWF Warszawa w związku ze Świętami Wielkiej Nocy

39

27.03.17

zmian w wybranych załącznikach do zarządzenia rektora nr 69/2013/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad i systemu ankietyzacji oraz sprawozdawczości w AWF Warszawa

39.A1

ANKIETA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA W AWF WARSZAWA

39.A2

ANKIETA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA W AWF WARSZAWA

39.A3

ANKIETA - OCENA BIBLIOTEKI

40

08.05.17

podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 roku na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

41

08.05.17

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, organizacji postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018, a także określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2017/2018

42

09.05.17

określenia zasad zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby części warszawskiej AWF Warszawa

43

31.05.17

określenia organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

44

31.05.17

określenia terminu odbioru dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę w 2018 r.

45

06.06.17

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 59/2013/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu zakwaterowania studentów w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

45.z1

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

46

29.06.17

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku akademickim 2017/2018

47

29.06.17

upoważnienia do zawierania umów o świadczenie usług edukacyjnych z osobami przyjętymi na studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe i inne formy kształcenia w AWF Warszawa na rok akademicki 2017/2018, w tym ze studentami-cudzoziemcami

48

12.07.17

zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

49

21.07.17

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2017/2018 od studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, w tym od osób będących cudzoziemcami

50

21.07.17

powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia wysokości stawki minimalnej, stanowiącej podstawę ustalania kwot nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w 2017 r.

51

21.07.17

powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia kwot nagród dla ww. pracowników w 2017 r.

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2017-07-21 14:31:29 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-07-21 14:30:52 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-07-21 14:29:23 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-07-21 14:28:38 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-07-21 14:27:24 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-07-21 14:26:15 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-07-21 14:23:02 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-07-12 10:46:58 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-07-12 10:46:10 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-06-30 15:21:03 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku