2016/2017

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

2016

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

14.10.16

zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 64/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

1z.7

Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

1z.8

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów

2

18.10.16

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Trener personalny” SP 92 WF/2016/2017 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

3

18.10.16

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 91 REH/2016/2017 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

4

18.10.16

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie” SP 93 WF/2016/2017 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

5

21.10.16

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2016/2017

6

21.10.16

zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 65/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

6z.7

Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

7

21.10.16

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2016/2017

8

25.10.16

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Szkolne wychowanie fizyczne” SP 95 WF/2016/2017 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

9

25.10.16

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Psychologia Sportu” SP 94 WF/2016/2017 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

10

31.10.16

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 58/2015/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat, w roku akademickim 2016/2017, za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów

11

03.11.16

określenia terminu odbioru dnia wolnego za dni świąteczne przypadające w soboty w 2017 r.

12

03.11.16

ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 29 listopada 2016 r. (wtorek) w części warszawskiej AWF Warszawa w związku z obchodami Święta Uczelni

13

03.11.16

zmian w obowiązujących zarządzeniach Rektora AWF Warszawa w związku z nowymi nazwami stanowisk prorektorów w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

14

03.11.16

zasad nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz zasad potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, obowiązujących w AWF Warszawa

15

15.11.16

zasad i trybu opracowania sprawozdań S-10, S-11, S-12 w roku akademickim 2016/2017

16

16.11.16

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2016/2017

16z.1

propozycje podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

17

23.11.16

zmian w zarządzeniu Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

18

24.11.16

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2016/2017

18.z1

symulacja podziału spodziewanych środków finansowych przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla doktorantów AWF w roku akademickim 2016/2017

19

24.11.16

ogłoszenia dni rektorskich w terminie 23 grudnia 2016 r. (piątek) oraz 2 stycznia 2017 r. (poniedziałek) w części warszawskiej AWF Warszawa

Pismo-okolne

06.12.16

ogłoszenia listy nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którym w 2016 r. przyznana została nagroda Rektora ze środków, o których mowa w art. 155 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zalacznik-do-pisma-okolnego

Lista osób nagrodzonych

20

08.12.16

podziału i określenia przedmiotu wydatkowania rezerwy rektora pochodzącej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność dydaktyczną w 2016 roku

21

19.12.16

: godzin rektorskich w dniu 20 grudnia 2016 r. w związku ze Spotkaniem Świątecznym społeczności akademickiej

22

20.12.16

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.)

23

20.12.16

uzupełnienia zapisów zarządzenia Nr 16/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2016/2017

24

30.12.16

sprostowania pomyłki w zarządzeniu Nr 23/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia zapisów zarządzenia Nr 16/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2016/2017

2017

NUMER

DATA

DOTYCZY

25

05.01.17

powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w kadencji organów Uczelni 2016-2020

26

11.01.17

powołania Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w kadencji organów Uczelni 2016-2020

27

16.01.17

trybu powoływania i dokonywania zmian w składach komitetów redakcyjnych wydawnictw dydaktycznych oraz studiów i monografii AWF Warszawa

28

16.01.17

powołania Stypendialnej Komisji Doktoranckiej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

29

20.01.17

zmian w zarządzeniu Nr 39/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów niebędących własnością AWF w celach służbowych

30

20.01.17

powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów, rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich w kadencji organów AWF Warszawa 2016 – 2020

31

03.02.17

zmian w załącznikach do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia (z późn. zm.)

31.z3a

Zaświadczenie

31.z3b

Oświadczenie

32

06.02.17

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 96 REH/2016/2017 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

33

07.02.17

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia wskaźników narzutu kosztów pośrednich na działalności AWF Warszawa (z późn. zm.)

34

06.03.17

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.)

35

06.03.17

zmian w załącznikach do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia (z późn. zm.)

35.z1

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

35.z3

Oświadczenie

35.z8

Umowa zlecenia nr ...

36

06.03.17

zmian w zarządzeniu Nr 31/2016/2017 w sprawie zmian w załącznikach do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia (z późn. zm.)

37

13.03.17

zmian w załączniku nr 6 do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia (z późn. zm.), a także sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 35/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2017 r.

37.z1

Wzór umowy zlecenia z dydaktykiem

38

24.03.17

ogłoszenia dnia rektorskiego 18 kwietnia 2017 r. (wtorek) w części warszawskiej AWF Warszawa w związku ze Świętami Wielkiej Nocy

39

27.03.17

zmian w wybranych załącznikach do zarządzenia rektora nr 69/2013/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad i systemu ankietyzacji oraz sprawozdawczości w AWF Warszawa

39.A1

ANKIETA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA W AWF WARSZAWA

39.A2

ANKIETA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA W AWF WARSZAWA

39.A3

ANKIETA - OCENA BIBLIOTEKI

40

08.05.17

podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 roku na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

41

08.05.17

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, organizacji postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018, a także określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2017/2018

42

09.05.17

określenia zasad zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby części warszawskiej AWF Warszawa

43

31.05.17

określenia organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

44

31.05.17

określenia terminu odbioru dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę w 2018 r.

45

06.06.17

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 59/2013/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu zakwaterowania studentów w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

45.z1

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

46

29.06.17

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku akademickim 2017/2018

47

29.06.17

upoważnienia do zawierania umów o świadczenie usług edukacyjnych z osobami przyjętymi na studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe i inne formy kształcenia w AWF Warszawa na rok akademicki 2017/2018, w tym ze studentami-cudzoziemcami

48

12.07.17

zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

49

21.07.17

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2017/2018 od studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, w tym od osób będących cudzoziemcami

50

21.07.17

powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia wysokości stawki minimalnej, stanowiącej podstawę ustalania kwot nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w 2017 r.

51

21.07.17

powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia kwot nagród dla ww. pracowników w 2017 r.

52

01.09.17

warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018

53

19.09.17

ogłoszenia ostatecznego terminu na składanie wniosków o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich oraz dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2017 r., a także zmian w zarządzeniach Rektora Nr 50/2016/2017 oraz Nr 51/2016/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

54

19.09.17

zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

55

21.09.17

zmian w zarządzeniach Rektora AWF Warszawa: 1) Nr 35/2014/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad ustalania harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz planowania i rozliczania godzin dydaktycznych, 2) Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia (z późn. zm.), 3) Nr 38/2012/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizacji oraz warunków odpłatności na studiach niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych, kursach dokształcających, specjalizacjach i innych zajęciach nieobjętych planem studiów prowadzonych w AWF Warszawa i zasad ich rozliczania, 4) Nr 86/2012/2013 z dnia 2 września 2013 r. w sprawie określenia minimalnej liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa.

55.z8

Wykaz doktorantów, którzy realizują obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych

55.z9

Wykaz osób, których wymiar zajęć dydaktycznych wykracza ponad ustalone dla nich pensum (tzn. nauczycieli akademickich posiadających zaplanowane godziny ponadwymiarowe)

55.z9a

Wykaz osób, którym nie zaplanowano pełnego wymiaru pensum (tzn. nauczycieli akademickich posiadających planowane niedobory pensum)

55.z10

Wniosek o obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu kierowania projektem badawczym

55.z11

WYKONANIE GODZIN DYDAKTYCZNYCH

55.z12

Rozliczenie wykonanych godzin w podziale na kierunki Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

55.z13

Zlecenie godzin usługowych

55.z14

Wniosek o uzyskanie zgody na zatrudnienie osób spoza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

56

26.09.17

utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

57

29.09.17

odpłatności za specjalizacje nieobjęte planem studiów na studiach I i II stopnia, prowadzone w AWF Warszawa na stopień trenera AWF, na stopień instruktora sportu AWF oraz za inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1463 z późn. zm.)

58

29.09.17

wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2017-11-28 14:32:07 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-11-28 14:30:56 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-11-28 14:30:19 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-10-05 13:08:41 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-10-05 11:28:33 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-10-05 11:27:05 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-10-05 11:26:37 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-10-05 11:25:39 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-10-05 11:25:20 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2017-09-29 13:46:19 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku