2012/2013

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

03.09.12

warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2012/2013

2

03.09.12

określenia minimalnej liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa

3

11.09.12

zasad wyłaniania studentów w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz terminu składania wniosków

4

17.09.12

utworzenia i organizacji kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Psychologii Sportu nr 68WF/2012/2013 na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

5

17.09.12

zasad wyłaniania doktorantów w grupie 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz terminu składania wniosków

6

25.09.12

zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Warszawie

7

25.09.12

zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

8

25.09.12

zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

9

25.09.12

zatrudnienia małżonków, osób spokrewnionych i spowinowaconych lub pozostających w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli w jednostkach organizacyjnych Uczelni

A2_52_10_11

25.09.12

Aneks nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 52/2010/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie

Regulamin-pomocy-materialnej-dla-studentow

25.09.12

Zał. 1 do Aneksu Nr 2 z dnia 25 września 2012 r. do Zarządzenia Rektora Nr 52/2010/2011z dnia 20 września 2011 r. Regulamin przyznawania i ustalania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wniosek-o-stypendium-rektora

25.09.12

Zał. 2 do Aneksu Nr 2 z dnia 25 września 2012 r. do Zarządzenia Rektora Nr 52/2010/2011z dnia 20 września 2011 r. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

10

28.09.12

zasad zawierania umów ze studentami, wprowadzenia wzoru umów zawieranych przez uczelnię ze studentami studiów stacjonarnych o warunkach odpłatności za zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem oraz wzorów umów na studiach niestacjonarnych obowiązujących w roku akademickim 2012/2013

11

28.09.12

zakresu działania prorektorów oraz Kanclerza

12

28.09.12

trybu udzielania nauczycielom akademickim zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz podjęcia działalności gospodarczej

13

03.10.12

utworzenia i organizacji kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Relaksacja i joga nr 69Reh/2012/2013 na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

14

10.10.12

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2012/2013

15

12.10.12

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia minimalnej liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa

16

19.10.12

wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

17

15.10.12

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

18

23.10.12

powołania komisji ds. zarządzania ryzykiem i doskonalenia kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia zasad jej funkcjonowania

19

23.10.12

powołania komisji ds. rozdzielności finansowej wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia zasad jej funkcjonowania

20

24.10.12

wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

21

30.10.12

godzin rektorskich w dniu 31 października 2012 r.

22

31.10.12

wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

23

30.10.12

wprowadzenia zmian do Regulaminu Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa oraz Cennika opłat i usług Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa

24

31.10.12

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2012/2013

24.z.1.Podziaa-pomocy-materialnej-dla-studentw

Dane dot. Stypendiów Rektora

25

31.10.12

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2012/2013

25.z.1

Symulacja podziału spodziewanych środków finansowych przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla doktorantów AWF w roku akademickim 2012/2013

26

16.11.12

utworzenia i organizacji Podyplomowych Studiów Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie SP 70 WF/2012/2013 na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

27

16.11.12

utworzenia i organizacji Podyplomowych Studiów Trenerskich w Pływaniu SP 71WF/2012/2013 na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

28

21.11.12

godzin rektorskich w dniu 29 listopada 2012 r. w związku ze Świętem Uczelni

29

26.11.12

zasad i trybu opracowania sprawozdań S-10, S-11, S-12 w roku akademickim 2012/2013

30

26.11.12

utworzenia i organizacji kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa Sportowego nr SP 72 WF/2012/2013 na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

31

26.11.12

zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie

32

03.12.12

zasad prowadzenia albumu studentów i księgi dyplomów

33

03.12.12

powołania Komisji Doktoranckiej Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie w kadencji 2012- 2016

34

10.12.12

zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

34.1.owiadectwo-Studia-Podyplomowe

Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w AWF Warszawa

35

14.12.12

godzin rektorskich w dniu 7 marca 2013 r.

Aneks-nr-2-do-6-09-10

21.01.13

Aneks nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 6/2009/2010 z dnia 6.11.2009r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Sterowania Projektem pn. "Infrastruktura informatyczna Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej " (NCBKF)

36

21.01.13

rozpoczęcia realizacji projektu pn.: „Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu" i powołania Zespołu Wdrożeniowego Projektu

37

23.01.13

realizacji uchwały Nr 23/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii Senatu Uczelni w sprawie inicjatywy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dotyczącej reaktywacji imprezy marszowej z okresu międzywojennego (1918–1939) o charakterze patriotyczno-sportowym - „Warszawa – Sulejówek"

38

23.01.13

zasad organizacji oraz warunków odpłatności na studiach niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych, kursach dokształcających, specjalizacjach i innych zajęciach nieobjętych planem studiów prowadzonych w AWF Warszawa i zasad ich rozliczania.

39

25.01.13

sposobu dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów niebędących własnością AWF w celach służbowych

40

29.01.13

odpłatności na studiach niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2012/2013 od słuchaczy kolegiów nauczycielskich w Łowiczu i w Ciechanowie przyjętych na studia w ramach zawartych porozumień o współpracy

41

01.02.13

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

42

11.02.13

powołania rzecznika prasowego AWF Warszawa, określenia ramowego zakresu jego obowiązków oraz określenia zasad współpracy pracowników i organów Uczelni z rzecznikiem prasowym AWF Warszawa

43

11.02.13

powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów, ds. doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na kadencję organów Uczelni 2012 – 2016

44

13.02.13

podziału kosztów wg źródeł ich finansowania

44.z.1

koszty podziału wg źródeł finansowania

45

19.02.13

ustalenia stawek dla autorów, recenzentów i pozostałych nieetatowych pracowników redakcyjnych zatrudnionych w AWF Warszawa oraz stawek wypłacanych komitetom redakcyjnym wydawnictw naukowych i dydaktycznych powoływanych przez Rektora AWF Warszawa na wniosek Dziekanów Wydziałów, którym podlegają

46

28.02.13

powołania komisji ds. opracowania zmian w Regulaminie Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

47

28.02.13

wykazu stanowisk związanych z dostępem do informacji niejawnych

48

01.03.13

utworzenia i organizacji podyplomowych studiów „Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym" SP 74 WF/2012/2013 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

49

01.03.13

utworzenia i organizacji kolejnej edycji podyplomowych studiów „Relaksacja i joga" SP 73 WR/2012/2013 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

50

01.03.13

utworzenia i organizacji podyplomowych studiów „Szkolne wychowanie fizyczne" SP 75 WF/2012/2013 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

51

01.03.13

finansowania wyjazdów na kongresy (konferencje, zjazdy, sympozja) międzynarodowe oraz krajowe

52

01.03.13

dodatkowego wynagrodzenia za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

53

01.03.13

powołania jednostki międzywydziałowej w części warszawskiej Uczelni – „Studium Języków Obcych" oraz określenia zasad jej funkcjonowania

54

01.03.13

sposobu rozliczania zajęć dydaktycznych w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz delegacji służbowych nauczycieli akademickich

54.z.1.-formularz-zastepstw

Formularz zastępstw

55

18.03.13

zmian w zarządzeniu Nr 2/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia minimalnej liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa

55.z.1.Tekst-jednolity-do-zarzdzenia

Tekst jednolity zarządzenia Nr 2/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia minimalnej liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa na dzień 19 marca 2013 r.

56

20.03.13

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2013/2014

57

27.03.13

uruchomienia edycji kursu instruktora sportu w pływaniu nr K 135 WF/2012/2013 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

58

27.03.13

uruchomienia edycji kursu instruktora sportu w piłce nożnej nr K 136 WF/2012/2013 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

59

10.04.13

wprowadzenia zasad gospodarki finansowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad podziału dotacji na działalność podstawową i pomoc materialną dla studentów na poszczególnych dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w roku 2013

59.z.1x

Załącznik 1 - Plan przychodów i kosztów

59.z.2x

Załącznik 2

59.2.1x

Załącznik 2.1 - Działalność naukowo-badawcza

59.2.2x

Załącznik 2.2 - Środki finansowe pozyskiwane w ramach współpracy Uczelni z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

59.2ax

Załącznik 2a - Wynagrodzenia - tabela

59.2bx

Załącznik 2b - Koszty ponoszone na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi

59.2cx

Załącznik 2c - Koszty na zadania związane ze stworzeniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi

59.3x

Załącznik 3 - Plan rzeczowo-finansowy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

59.4x

Załącznik 4 - Zadania inwestycyjne w planie na rok…

59.5x

Załącznik 5 - Plan remontów na rok…

60

15.04.13

zmian w zarządzeniu nr 19/2011/2012 z dn. 2.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji archiwalnej

60.z.1.Wykaz-symboli-literowych

wykaz symboli literowych jednostek i komórek organizacyjnych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

61

15.04.13

określenia organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

62

15.04.13

procedury antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania z elektronicznego systemu antyplagiatowego

63

18.04.13

powołania komisji ds. opracowania projektu finansowanego z funduszy programów norweskich oraz określenia zasad jej funkcjonowania

64

19.04.13

powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki z o.o. - podmiotu leczniczego utworzonego z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa.

65

22.04.13

wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wraz z załącznikami

65.z.1.Regulamin-organizacyjny

Regulamin organizacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

65.z.1.1.do-Regulaminu-Organizacyjnego

Struktura organizacyjna administracji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

65.z.2.1.do-Regulaminu-Organizacyjnego

Ramowe zakresy działania komórek organizacyjnych administracji centralnej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

66

22.04.13

zmiany Zarządzenia Nr 18/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. zarządzania ryzykiem i doskonalenia kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia zasad jej funkcjonowania, a także uchylenia Zarządzenia Nr 22/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej

67

23.04.13

podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 r. na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

68

24.04.13

dni rektorskich 23 i 24 maja 2013 r. w związku z Juwenaliami Pele-Mele

69

24.04.13

zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

70

06.05.13

powołania Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

71

06.05.13

zmian w zarządzeniu w sprawie zasad prowadzenia albumu studentów i księgi dyplomów

71.z.1.tekst-jednolity

Tekst jednolity Zarządzenia Nr 32/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia albumu studentów i księgi dyplomów na dzień 7 maja 2013 r.

72

13.05.13

zasad pobierania i sposobu naliczania opłat za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce

73

21.05.13

zmian w zarządzeniu Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki finansowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad podziału dotacji na działalność podstawową i pomoc materialną dla studentów na poszczególnych dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w roku 2013

74

29.05.13

wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2013/2014

75

03.06.13

likwidacji jednostki międzywydziałowej w części warszawskiej Uczelni – „Studium Języków Obcych"

76

07.06.13

wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

76.z.1.Regulamin-stypendiw-doktoranckich-czerwiec-2013

Zał. 1 do Zarządzenia Rektora Nr 76/2012/2013 z 07.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

77

10.06.13

odpłatności za specjalizacje nieobjęte planem studiów na studiach I i II stopnia prowadzone w AWF Warszawa w roku akademickim 2012/2013 na stopień trenera, na stopień instruktora sportu oraz za inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014)

78

25.06.13

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku akademickim 2013/2014

79

28.06.13

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2013/2014

80

28.06.13

zmian w zarządzeniu Nr 72/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zasad pobierania i sposobu naliczania opłat za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce

81

08.07.13

zmian w zarządzeniu nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2013/2014

82

08.07.13

zasad zawierania umów ze studentami, wprowadzenia wzoru umów zawieranych przez uczelnię ze studentami studiów stacjonarnych o warunkach odpłatności za zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów oraz wzorów umów na studiach niestacjonarnych obowiązujących w roku akademickim 2013/2014

83

09.07.13

zmian w strukturze Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie

84

09.07.13

powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

85

11.07.13

zmian w zarządzeniu nr 67/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 r. na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

86

02.09.13

określenia minimalnej liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AWF Warszawa

87

02.09.13

odpłatności za specjalizacje nieobjęte planem studiów na studiach I i II stopnia prowadzone w AWF Warszawa w roku akademickim 2013/2014 na stopień trenera AWF, na stopień instruktora sportu AWF oraz za inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014)

88

02.09.13

warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2013/2014

89

04.09.13

zmian w zarządzeniu nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2013/2014

90

04.09.13

zasad wyłaniania puli 5% najlepszych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w danym roku akademickim oraz wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej

91

09.09.13

zasad wyłaniania doktorantów w grupie 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz terminu składania wniosków

92

09.09.13

zasad wyłaniania studentów w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz terminu składania wniosków

93

18.09.13

zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

94

18.09.13

kryteriów doboru promotora prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-01-28 12:03:31 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-28 12:02:18 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-28 12:00:18 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-28 11:57:02 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-28 11:34:20 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-28 11:27:19 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-28 11:20:50 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-28 11:20:21 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-28 11:18:33 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-28 11:13:25 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku