2017/2018

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

2017

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

02.10.17

zmian w zarządzeniu Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 (z późn. zm.)

1.z1

Tekst jednolity

2

09.10.17

zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 64/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (z późn. zm.)

2.z1

Tekst jednolity Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

2.z1.z1

Oświadczenie

2.z1.z2

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

2.z1.z3

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

2.z1.z4

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

2.z1.z5

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

2.z1.z7

Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

2.z1.z8

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów

2.z1.z9

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

3

09.10.17

wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

3.z1

Tekst jednolity Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

3.z1.z1

Oświadczenie

3.z1.z2

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium socjalnego

3.z1.z3

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

3.z1.z4

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - I rok studiów

3.z1.z5

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II roku i kolejnych lat

3.z1.z7

Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

3.z1.z8

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się doktorantów o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zasady przyznawania punktów

4

12.10.17

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 97 REH/2017/2018 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

5

17.10.17

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2017/2018

6

17.10.17

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2017/2018

7

25.10.17

wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów Santander Universidades w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

7.z1

Regulamin przyznawania stypendiów Santander Universidades w AWF Warszawa

8

25.10.17

powołania zespołu ds. nadzoru nad realizacją umowy na wykonanie termomodernizacji budynków Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

9

27.10.17

ogłoszenia dnia rektorskiego w terminie 2 listopada 2017 r. (czwartek) w części warszawskiej AWF Warszawa

10

09.11.17

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Trener personalny” SP 98 WF/2017/2018 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

11

09.11.17

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie” SP 99 WF/2017/2018 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

12

14.11.17

utworzenia i organizacji I edycji studiów podyplomowych „Trener przygotowania motorycznego” SP 100 WF/2017/2018 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

13

15.11.17

ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) w części warszawskiej AWF Warszawa w związku z obchodami Święta Uczelni

14

15.11.17

zmian w załączniku do zarządzenia rektora nr 69/2013/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad i systemu ankietyzacji oraz sprawozdawczości w AWF Warszawa (z późn. zm.)

14.z1

Opinie i oczekiwania pracowników względem kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów AWF Warszawa

15

15.11.17

zmian w załączniku nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 6/2013/2014 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

15.z1

Ankieta nt. „Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa”

16

22.11.17

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2017/2018

17

22.11.17

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2017/2018

18

24.11.17

wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów Santander Universidades w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 7/2017/2018 z dnia 15 października 2017 r.

19

27.11.17

wprowadzenia zmian w Stypendialnej Komisji Doktoranckiej w kadencji organów AWF Warszawa 2016- 2020

20

28.11.17

przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku

Pismo-okolne

15.12.17

ogłoszenia listy nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którym w 2017 r. przyznana została nagroda Rektora ze środków, o których mowa w art. 155 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym

z1-do-pisma-okolnego

Lista osób, którym przyznano w 2017 r. nagrody Rektora

21

18.12.17

uzupełnienia zapisów zarządzenia nr 16/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2017/2018

22

19.12.17

ogłoszenia dnia rektorskiego w terminie 2 stycznia 2018 r. (wtorek) w części warszawskiej AWF Warszawa

23

20.12.17

aktualizacji zapisów zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 40/2016/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 roku na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

24

20.12.17

podziału i określenia przedmiotu wydatkowania rezerwy rektora pochodzącej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność dydaktyczną w 2017 roku

2018

NUMER

DATA

DOTYCZY

25

08.01.18

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Psychologia Sportu” SP 101 WF/2017/2018 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

26

09.01.18

aktualizacji, obowiązującej w 2018 r., załączników do zarządzenia Nr 31/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. (z późn. zm.)

26.z3a

Zaświadczenie

26.z3b

Oświadczenie zleceniobiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2018-01-12 15:52:07 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-01-12 15:51:17 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-01-12 15:50:59 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-01-12 15:50:39 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-01-12 15:49:50 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-01-12 15:49:25 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-01-12 15:48:33 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-01-12 15:48:17 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-01-09 08:42:38 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2018-01-09 08:41:51 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku