2013/2014

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

03.10.13

wprowadzenia zasad i tryb zawierania umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia

1_z_01-zasady-i-tryb-zawierania-umw

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

1_02-wniosek

Wniosek o zawarcie umowy cywilno-prawnej (zlecenie i o dzieło) do wartości 14 tys. EURO (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1047)

1_03-oowiadzenie

Oświadczenie dane identyfikacyjne osoby niebędącej pracownikiem AWF w Warszawie, wykonującej pracę na rzecz AWF w Warszawie w ramach umowy

1_z_04-umowa-pr-twrcze

Umowa o wykonywanie prac twórczych

1_z_05-umowa-o-dzieao-na-recencj

Umowa o dzieło na recenzje

1_z_06-um.-zlec.-z-dydaktykiem

Umowa Zlecenia z dydaktykiem

1_z_07-umowa-o-dzieao

Umowa o dzieło

1_z_08-umowa-zlecenia

Umowa zlecenie nr

1_z_09-rachunek-dla-AWF-Warszawa

Rachunek dla AWF Warszawa

1_z_10-protoka-zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy

2

04.10.13

korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów stacjonarnych, bez wnoszenia opłat, objętych dodatkowym limitem 30 punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

3

04.10.13

powołania Komisji ds. analizy planów studiów i programów kształcenia oraz określenia szczegółowych zasad współpracy między Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie a Narodowym Ukraińskim Uniwersytetem Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie

4

10.10.13

uchylenia zarządzenia Nr 42/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie powołania rzecznika prasowego AWF Warszawa, określenia ramowego zakresu jego obowiązków oraz określenia zasad współpracy pracowników i organów Uczelni z rzecznikiem prasowym AWF Warszawa

5

18.10.13

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2013/2014

6

24.10.13

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

7

30.10.13

godzin rektorskich w dniu 31 października 2013 r. w związku z dniem Wszystkich Świętych.

8

31.10.13

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2013/2014

8_z_01-

Szczegółowe zasady podział środków dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów (stypendia socjalne, stypendia socjalne w zwiększonej wysokości oraz stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych).

8_z_02-

Szczegółowe zasady podział środków dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów (stypendia rektora dla najlepszych studentów – stypendia naukowe i sportowe).

9

31.10.13

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2013/2014

10

31.10.13

utworzenia i organizacji studiów podyplomowych „Dziennikarstwo Sportowe" w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie w roku akademickim 2013/2014

11

31.10.13

powołania Komitetu Sterującego organizacją przez AWF Warszawa kolejnej edycji imprezy marszowej z okresu międzywojennego (1918–1939) o charakterze patriotyczno-sportowym „Warszawa – Sulejówek"

12

04.11.13

utworzenia i organizacji podyplomowych studiów „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie" w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie w roku akademickim 2013/2014

13

04.11.13

powołania komisji do oceny przydatności dokumentacji będącej w posiadaniu AWF Warszawa oraz wydzielenia dokumentów niejawnych przeznaczonych do zniszczenia

14

04.11.13

powołania zespołu do opracowania projektu rozbudowy systemu informatycznego Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (NCBKF)

15

19.11.13

ustanowienia dnia Święta Uczelni w roku akademickim 2013/2014 dniem sportu

16

20.11.13

zasad i trybu opracowania sprawozdań S-10, S-11, S-12 w roku akademickim 2013/2014

17

25.11.13

godzin rektorskich w dniu 29 listopada 2013 r. w związku ze Świętem Uczelni

18

26.11.13

uchylenia zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Nr 15/2013/2014 Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2013 r. dotyczącego ustanowienia dnia Święta Uczelni w roku akademickim 2013/2014 dniem sportu

19

26.11.13

zmian w zarządzeniu Nr 8/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2013/2014

20

26.11.13

powołania e-Wydawnictwa Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (e-WNCBKF)

21

03.12.13

Powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w AWF Warszawa

22

04.12.13

odpłatności na studiach niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2013/2014 od słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie, przyjętych na studia w AWF w Warszawie ramach zawartego porozumienia o współpracy

23

05.12.13

zmian w zarządzeniu Nr 66/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2013 r. dotyczącego powołania komisji ds. zarządzania ryzykiem i doskonalenia kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w poszerzonym składzie oraz określenia zasad jej funkcjonowania

24

06.12.13

w sprawie: godzin rektorskich w dniu 17 grudnia 2013 r.

25

16.12.13

w sprawie: godzin rektorskich w dniu 20 marca 2014 r. w związku z Wyborami Miss AWF Warszawa

26

16.12.13

zmian w Regulaminie pracy AWF Warszawa, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2004/2005 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2005 r.

27

17.12.13

wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

28

17.12.13

zmian w zarządzeniu Nr 8/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2013/2014

29

02.01.14

zakresu działania prorektorów oraz Kanclerza od dnia 1 stycznia 2014 r. do końca kadencji organów Uczelni 2012- 2016

30

10.01.14

określenia terminu odbioru dnia wolnego za dni świąteczne przypadające w soboty w 2014 r.

31

22.01.14

wprowadzenia nowych wzorów ankiet obowiązujących w AWF Warszawa opracowanych w porozumieniu z Uczelnianą Komisją ds. Jakości Kształcenia

31_z_01

Ankieta – ocena zajęć dydaktycznych przez obecnych studentów

31_z_02-ankieta-doktorancka

Ankieta – ocena zajęć dydaktycznych – studia doktoranckie

31_z_03-ankieta-podyplomowa

Ankieta – Ocena zajęć dydaktycznych – studia podyplomowe

32

22.01.14

zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

33

22.01.14

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia wskaźników narzutu kosztów pośrednich na działalności AWF Warszawa

34

23.01.14

zmian w zarządzeniu Nr 62/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie procedury antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania z elektronicznego systemu antyplagiatowego

35

23.01.14

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

36

07.02.14

zasad organizowania konferencji naukowych odbywających się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

36_z_1A-wniosek-

Wniosek o zorganizowanie konferencji naukowej

36_z_1B-kosztorys

Kosztorys / Rozliczenie konferencji naukowych

36_z_02-plan-

Plan konferencji naukowych w AWF Warszawa

36_z_03-oowiadczenie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne korzystanie przez Akademię z materiałów konferencyjnych

37

24.02.14

zmian w zarządzeniu Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zmian w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia

38

05.03.14

określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

39

06.03.14

zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

40

06.03.14

utworzenia i organizacji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga" SP 78 REH/2013/2014 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

41

19.03.14

utworzenia i organizacji studiów podyplomowych „Psychologia Sportu" SP 79 WF/2013/2014 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

42

28.03.14

wprowadzenia Regulaminu korzystania z Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

42_z_01-Reg.-korzystania-z-ucz.-sieci-komp

Regulamin korzystania z Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

42_z_02-wniosek

wniosek o przyznanie dostępu do uczelnianej sieci komputerowej akademii wychowania fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

43

31.03.14

zmian w zarządzeniu Nr 51/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie finansowania wyjazdów na kongresy (konferencje, zjazdy, sympozja) międzynarodowe oraz krajowe

44

31.03.14

wprowadzenia opłat za czynności związane z przygotowaniem i weryfikacją danych niezbędnych do wydania wybranej dokumentacji związanej z przebiegiem studiów dla absolwentów AWF Warszawa oraz osób niebędących studentami AWF

45

31.03.14

zmian w obowiązujących zarządzeniach Rektora AWF Warszawa w kadencji 2012-2016 w związku ze zmianą nazwy stanowiska Prorektora ds. Rozwoju na Prorektora ds. Nauki i Rozwoju

46

31.03.14

utworzenia i organizacji Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie poprzez wydzielenie nowej podstawowej jednostki organizacyjnej z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AWF Warszawa

46_z_01-zm.-org.-WWFiS-w-B.-Podl

Wniosek przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

46_z_02

Struktura Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

46_z_03

Struktura organizacyjna Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

47

31.03.14

utworzenia Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

47_z_01-zm.-org.-WWFiS-w-B.-Podl

wniosek przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

47_z_02

Struktura Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

47_z_03

Struktura organizacyjna Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

48

11.04.14

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015

49

16.04.14

wyłączenia ze struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa jednostki zajmującej się obsługą studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez AWF Warszawa

50

16.04.14

godzin rektorskich w dniu 18 kwietnia 2014 r. w związku ze Świętami Wielkanocnymi

51

28.04.14

zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

52

06.05.14

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia wskaźników narzutu kosztów pośrednich na działalności AWF Warszawa

53

08.05.14

utworzenia i organizacji studiów podyplomowych „Taniec" SP 80 WWFiS/2013/2014 w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AWF Warszawa

54

12.05.14

zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycielom akademickim oraz dodatku specjalnego pracownikom AWF Warszawa niebędącym nauczycielami akademickimi za pracę wykonywaną w związku z rekrutacją na studia

55

02.06.14

zmian w zarządzeniu Nr 8/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2013/2014

56

02.06.14

wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2014/2015

57

10.06.14

godzin rektorskich w dniu 20 czerwca 2014 r.

58

26.06.14

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2014/2015

59

26.06.14

zasad i trybu zakwaterowania studentów w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

59_z_01-wniosek

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

60

10.07.14

wprowadzenia procedury postępowania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w sytuacji zagrożenia wynikającego z podejrzenia podłożenia lub podłożenia ładunku wybuchowego

61

14.07.14

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2014/2015 od studentów, uczestników studiów doktoranckich a także słuchaczy studiów podyplomowych i kursów realizowanych przez AWF Warszawa

62

15.07.14

podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2014 roku na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego W Warszawie

62_z_01

porozumienie z dnia 7 lipca 2014 r. dotyczące zasad dysponowania środkami na podwyżki dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w warszawie w 2014 roku

63

15.07.14

podziału środków finansowych pochodzących z dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń w AWF Warszawa w 2014 r.

63_z_01

porozumienie z dnia 7 lipca 2014 r. dotyczące zasad dysponowania środkami na podwyżki dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w warszawie w 2014 roku.

64

25.07.14

zasad wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku studiów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz terminu i trybu składania wniosków

65

25.07.14

zasad wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz terminu i trybu składania wniosków

66

29.08.14

warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2014/2015

67

16.08.14

wyłączenia ze struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa Szkoły Trenerów PZPN

68

16.09.14

zmian w zarządzeniu nr 61/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

69

16.09.14

wprowadzenia zasad i systemu ankietyzacji oraz sprawozdawczości w AWF Warszawa

69_A1

Ankieta dla kandydatów na studia w AWF II stopnia

69_A2

Ocena Biblioteki Głównej przez użytkowników

69_A3

Ocena jakości pracy Biblioteki WWFiS w Białej Podlaskiej

69_A4

Ankieta dot. oceny pracy jednostek administracyjnych związanych z obsługą studentów/doktorantów

69_A5

Ankieta badająca opinie pracowników administracyjnych nt. jakości i warunków pracy w procesie kształcenia w AWF Warszawa

69_A6

Ankieta badająca opinie nauczycieli akademickich nt. jakości i warunków kształcenia w AWF Warszawa

69_A7

Ankieta studenta kończącego studia w AWF

69_A8

Ankieta dot. badania opinii uczestników wymiany międzynarodowej ERASMUS+ studenci wyjeżdżający

69_A9

Ankieta ogólna dot. satysfakcji doktorantów z kształcenia w AWF

69_A10

Ankieta nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów AWF Warszawa

69_A11

Ankieta dla kandydatów na studia w AWF I stopnia

69_z_01-zakres-

Zakres i częstotliwość ankietyzacji w AWF Warszawa

69_z_02-harmonogram

Harmonogram ankietyzacji i pozyskiwania informacji na temat jakości kształcenia

69_z_03-schemat

Ankietyzacja ogólnouczelniana – schemat ogólny (dotyczy ankietyzacji realizowanej przez Wirtualną Uczelnię)

69_z_04-harmonogram-ankietyzacji

Harmonogram ankietyzacji – badania ankietowe ogólnouczelniane

69_z_05-matryca

Narzędzia wykorzystywane w procesie monitorowania i oceny jakości kształcenia w Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w AWF Warszawa - matryca

69_z_06-wzr

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki .....................

69_z_07-wzr

Sprawozdanie z sytemu antyplagiatowego, sporządzane w danym roku akademickim dla danego wydziału ,kierunku i poziomu studiów,

70

16.09.14

wprowadzenia zmian do Regulamin domów studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

70_z_01-tj-reg.-ds-w-wrzesie-2014

regulamin Domów Studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego W Warszawie

71

29.09.14

kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz odpłatności za czynności postępowania o nadanie tytułu profesora

71_z_01

Załącznik 1

71_z_02

Załącznik 2

71_z_03

Załącznik 3

71_z_04a-stara-ustawa

Załącznik 4a

71_z_04b-nowa-ustawa

Załącznik 4b

71_z_05

Załącznik 5

71_z_06

Załącznik 6

72

29.09.14

powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez AWF Warszawa (Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa) oraz określenia zasad jej funkcjonowania

73

30.09.14

wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

73_z_01-tj-Reg.-pom.-mat.-AWF

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

74

30.09.14

zasad zawierania umów ze studentami, wprowadzenia wzoru umów zawieranych przez uczelnię ze studentami i doktorantami studiów stacjonarnych o warunkach odpłatności za zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów oraz wzorów umów na studiach niestacjonarnych obowiązujących w roku akademickim 2014/2015

74_z_01-um-stacjonarne-2014

wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

74_z_02-um-niestacjonarne-lic-2014

wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjnej na studiach niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)

74_z_03-umowy-niestacjonarne-mgr

wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych II stopnia (magisterskich)

74_z_04-um-st.-dokt

wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych III stopnia (doktoranckich)

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-01-28 15:00:44 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-28 14:58:35 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2015-09-30 20:42:05 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 20:40:56 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 19:52:44 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 19:52:16 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 19:51:49 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 19:51:29 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 19:50:59 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-09-30 19:50:36 Administrator BIP Dodanie pliku