2008/2009

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

08.09.08

zasad zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników AWF w Warszawie z dodatkowych środków dotacji stacjonarnej na 2008 r.

2

09.09.08

powołania rektorskiej komisji ds. przychodni lekarskiej AWF w Warszawie oraz określenia zasad jej funkcjonowania

2.a1

20.10.08

Aneks nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2008/2009 w sprawie działania komisji ds. przychodni lekarskiej AWF

3

30.09.08

powołania Pracowni Kształcenia Ruchowego Osób Niepełnosprawnych w Katedrze Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu w Wydziale Rehabilitacji

4

09.10.08

godzin rektorskich w dniu 14 października 2008 r. dla studentów I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunkach Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja, Sport oraz Fizjoterapia

5

09.10.08

zmiany Zarządzenia Rektora nr 85/2005/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie wprowadzeniawzorców umów o warunkach odpłatności nastudiach niestacjonarnych w AWF w Warszawie

5.a1

07.04.08

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 5/08/09 w spr. wprowadzenia wzoru aneksu do umów o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych w AWF Warszawa

6

17.10.10

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

7

22.10.08

wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowejw Domach Studenckich Akademii Wychowania Fizycznego

8

24.10.08

godzin rektorskich w dniu 10 listopada 2008 r. dla studentów

9

29.10.08

likwidacji Przychodni Lekarskiej AWF w Warszawie -niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

10

29.10.08

godzin rektorskich w dniu 31.10.08 dla studentówAWF w Warszawie

11

30.10.08

podziału środków funduszu pomocy materialnej,wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie,stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dlaniepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcieoraz zapomogi w roku akademickim 2008/2009

11.a1

22.12.08

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 11/2008/2009 w spr. podziału środków pomocy materialnej, wysokości stypendium socjalnego, na wyżywienie, mieszkaniowego, specjalnego dla niepełnosprawnych i za wyniki w nauce oraz zapomogi

12

31.10.08

podziału środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce oraz zapomogi w roku akademickim 2008/2009

13

17.11.08

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

14

18.11.08

przeprowadzenia egzaminów z przysposobienia obronnego studentek i studentów AWF Warszawa

15

21.11.08

godzin rektorskich w dniu 28 listopada 2008r. dla studentów części warszawskiej AWF

16

28.11.08

zasad i trybu opracowania sprawozdań S-10, S-11, S-12w roku akademickim 2008/2009

17

01.12.08

ustalenia wysokości wynagrodzenia za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

17.a1

23.11.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 17/2008/2009 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

18

05.12.08

powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na wydzierżawienie terenu pod boiska piłkarskie oraz określenia zasad jej funkcjonowania

18.a1

22.12.08

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 18/08/09 w spr. zmian w składzie rektorskiej komisji ds. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na wydzierżawienie terenu pod boiska piłkarskie oraz przedłużenia okresu jej działania

19

12.12.08

godzin rektorskich w dniu 23 grudnia 2008 rokudla studentów części warszawskiej AWF

20

07.01.09

powołania komitetów redakcyjnych wydawnictw AWF Warszawa

20.a1

23.03.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia 20/08/09 w spr. powołania Komitetu Redakcyjnego Studiów i Monografii oraz Komitetu Redakcyjnego "Physical Culture and Sport. Studies and Research"

20.a2

25.09.09

Aneks nr 2 do Zarzadzenia nr 20/2008/2009 w sprawie zmiany składu Komitetu Redakcyjnego rocznika "Turystyka i Rekreacja"

20.a3

29.12.09

Aneks nr 3 do Zarządzenia 20/08/09 w sprawie zmian składów Komitetu Redakcyjnego Studiów i Monografii oraz Komitetu Redakcyjnego "Physical Culture and Sport. Studies and Research"

20.a4

18.10.11

Aneks nr 4 do Zarządzenia nr 20/08/09 w sprawie zmiany składu Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Wychowanie Fizyczne i Sport"

21

12.01.09

zakresu działania Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

22

14.01.09

powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na kadencję organów Uczelni 2008-2012

22.a1

20.09.11

Aneks nr 1 do Zarzadzenia 22/08/09 w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na kadencję organów Uczelni 2008-2012

22.a2

25.10.11

Aneks nr 2 do Zarzadzenia 22/08/09 w sprawie powołania nowego rzecznika dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich w Wydziale Turystyki i Rekreacji do końca kadencji organów Uczelni 2008-2012

23

26.01.09

procedury antyplagiatowej oraz korzystania z systemu Plagiat.pl w roku akademickim 2008/2009

25

27.02.09

zmiany regulaminu komisji przetargowej

26

12.03.09

powołania proponowanego przez Senat składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do rekrutacji na rok akademicki 2009/2010

27

12.03.09

połączenia dwóch działów Biblioteki Głównej AWF, Działu Czasopism oraz Ośrodka Informacji Naukowej, w jeden Dział Informacji Naukowej i Czasopism

28

17.03.09

zasad funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

29

07.04.09

godzin rektorskich dla studentów AWF Warszawa

30

17.04.09

powołania Komisji ds. opracowania zmian Regulaminu Studiów

30.a1

02.02.12

Aneks nr 1 do Zarzadzenia 30/2008/2009 w sprawie zmian w składzie Komisji ds. opracowania zmian do Regulaminu Studiów

31

27.04.09

dnia rektorskiego 14.05.09r.

32

28.04.09

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji postępowania rekrutacyjnego na r.ak. 2009/2010

33

04.05.09

terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia AWF na rok akademicki 2009/2010

34

15.05.09

warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie wypłacane z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akad. 2009/2010

34.a1

15.09.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 34/08/09 w sprawie warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie wypłacane z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w r. akad. 2009/2010

35

19.05.09

organizacji roku akademickiego 2009/2010

36

28.05.09

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w r. akad. 2009/2010

36.a1

23.09.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 36/2008/2009 w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2009/2010

36.a2

28.10.09

Aneks nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 36/2008/2009 w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2009/2010

37

17.06.09

zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby AWFw Warszawie, z wyłączeniem ZWWF

38

23.06.09

powołania składu Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich na r.ak. 2008/2009, określenia kwot nagród rektorskich oraz określenia łącznej maksymalnej wysokości kwoty przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli akadem.

39

23.06.09

nagród rektora dla pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi

40

30.06.09

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku akademickim 2009/2010

40.a1

20.01.10

Aneks nr 1 do Zarzadzenia nr 40/08/09 w sprawie wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich AWF w Warszawie w roku akademickim 2009/2010

41

29.06.09

powołania zespołu ds. opracowania zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników AWF od 1.01.09r. ze środków dodatkowych przyznanych przez Ministra NiSzW

42

22.07.09

zasad zwiększania wynagrodzeń osobowych pracowników AWF w Warszawie z dodatkowych środków dotacji stacjonarnej na 2009r.

43

22.07.09

zasad i trybu zakwaterowania studentów w domach studenckichAWF w Warszawie

43.a1

12.06.12

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 43/08/09 w sprawie zasad i trybu zakwaterowania studentów w domach studenckich AWF w Warszawie

43.z1

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

44

28.07.09

utworzenia stałego dyżuru

44.a1

30.12.11

Aneks nr 1 do Zarzadzenia 44/08/09 w sprawie utworzenia stałego dyżuru

45

31.07.09

zasad polityki finansowej Uczelni w 2009 roku

45.a1

17.12.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 45/08/09 w sprawie zasad polityki finansowej Uczelni w 2009 roku

46

31.07.09

zmian w strukturze Wydziału Wychowania FizycznegoAWF w Warszawie

A2.48.2006.2007

07.09.09

Aneks nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 48/2006/2007 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów III stopnia (studiów doktoranckich)

A1.45.2007.2008

12.01.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 45/2007/2008 w sprawie wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich w roku akad. 2008/2009

A2.78.2005.2006

24.09.08

Aneks nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 78/2005/2006 w spr. zmian w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego

A3.11.2006.2007

wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-12-10 12:13:40 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-10 12:13:04 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-10 12:12:28 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-10 12:11:59 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-10 12:11:08 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-10 12:10:47 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-10 12:10:01 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-10 12:09:35 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-10 12:08:38 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-10 12:07:57 Administrator BIP Dodanie pliku