2010/2011

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

05.10.10

ustalenia stawek dla autorów, recenzenzentów i pozostałych nieetatowych pracowników redakcyjnych zatrudnionych w AWF oraz stawek wypłacanych komitetom redakcyjnym wydawnictw naukowych i dydaktycznych powoływanych przez Rektora AWF W-wa

2

08.10.10

powołania Komisji ds. analizy strukturyjednostek organizacyjnych Uczelni

D1

12.10.10

Decyzja nr 1 w spr. nagród za rok 2010

3

26.10.10

godzin rektorskich w dniu 16 grudnia 2010

4

27.10.10

zasad i trybu opracowania sprawozdania z działalności AWF wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów

5

27.10.10

utworzenia i organizacji studiów podyplomowych Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie

6

29.10.10

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomogi w r. ak. 2010/2011

6.a1

15.12.10

Aneks nr 1 do Zarządzenia 6/10/11 w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomogi w r. ak. 2010/2011

7

29.10.10

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce oraz zapomogi w roku akademickim 2010/2011

7.z1

29.10.10

symulacja podziału spodziewanych środków finansowych przeznaczonych na wypłaty dla doktorantów w roku akademickim 2010/2011

7.a1

15.12.10

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 7/10/11 w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce oraz zapomogi w roku akademickim 2010/2011

8

04.11.10

utworzenia i organizacji podyplomowych studiów Psychologia Sportu

9

08.11.10

dnia rektorskiego 12 listopada 2010 roku

10

08.11.10

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

11

22.11.10

godzin rektorskich w dniu 30 listopada 2010 roku

A1.6.2009.2010

22.11.10

uzupełnienia Zespołu Zarządzania Projektem pn. „Infrastruktura informatyczna Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej” (NCBKF)

D2

30.11.10

trybu ustalenia organizacji roku akademickiego i harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz rozliczania godzin dydaktycznych

12

30.11.10

trybu ustalenia organizacji roku akademickiego i harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz rozliczania godzin dydaktycznych

12.z1_23

Załączniki od 1 do 5 do Zarządzenia nr 12

12.a.z6G

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 12

12.a.z7G

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 12

12.a.z8G

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 12

12.a1

26.09.11

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 12/10/11 w sprawie trybu ustalenia organizacji roku akademickiego i harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz rozliczania godzin dydaktycznych

12.a.z1

Aktualny załącznik nr 1 do Zarządzenia 12

12.a.z2

Aktualny załącznik nr 2 do Zarządzenia 12

12.a.z3

Aktualny załącznik nr 3 do Zarządzenia 12

12.a.z4

Aktualny załącznik nr 4 do Zarządzenia 12

12.a.z5

Aktualny załącznik nr 5 do Zarządzenia 12

12.a.z6

Aktualny załącznik nr 6 do Zarządzenia 12

13

15.12.10

powołania Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

14

15.12.10

rozpoczęcia realizacji projektu pn.: Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej.

15

15.12.10

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

16

18.01.11

zasad zawierania umów o odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych oraz rozliczanianalezności słuchaczy na studiach podyplomowych

17

18.01.11

odpłatności na studiach podyplomowych i kursach dokształcających prowadzonych w AWF Warszawa w roku akademickim 2010/2011

18

27.01.11

powołania Komisji ds. opracowania szczegółowych kryteriów przyznawania nagród Rektora

19

01.02.11

powołania Międzywydziałowego Laboratorium Neuropsychofizjologii

20

02.02.11

organizacji Wydziału Turystyki i Rekreacji w Warszawie

21

07.03.11

wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

22

07.03.11

powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej

23

10.03.11

godzin rektorskich w dniu 17 marca 2011r.

24

10.03.11

godzin rektorskich w dniu 14 kwietnia 2011r.

25

15.03.11

zasad przyznawania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

26

24.03.11

dnia rektorskiego 12 maja 2011 roku

27

31.03.11

zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

28

12.04.11

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2011/2012

29

18.04.11

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

29.a1

09.12.11

Aneks nr 1 do Zarzadzenia nr 29/2010/2011 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

30

18.04.11

dnia rektorskiego 22 kwietnia 2011 roku

31

27.04.11

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego AWF w Warszawie

31.z1

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - struktura organizacyjna

31.z2

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - zakresy działania

31.a1

20.02.12

Aneks nr 1 do Zarzadzenia nr 31/2010/2011 w sprawie zmian "Regulaminu Organizacyjnego AWF w Warszawie"

32

13.05.11

organizacji roku akademickiego 2011/2012

33

18.05.11

powołania rektorskiej komisji ds. opracowania nowegostatutu AWF w Warszawie

34

23.05.11

zasad wykonywania analizy bibliometrycznej dorobkunaukowego osób niezatrudnionych w AWF Warszawai opłat z tego tytułu

35

13.06.11

wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciemna studia AWF w roku akademickim 2011/2012

36

13.06.11

warunków uprawniających do ubiegania się ostypendium socjalne z funduszu pomocy materialnejdla studentów i doktorantów w roku akad. 2011/2012

37

30.06.11

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich AWF w Warszawie w roku akademickim 2011/2012

38

05.07.11

powołania składu Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich na rok akad. 2010/2011, okreslenia konkretnych kwot nagród rektorskich indywidualnych i zespołowych dla nauczycieli akademickich odpowiadającym stopniom tych nagród oraz określenia maksymalnej łącznej wysokości kwoty przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli akademickich w r.ak. 2010/2011

39

05.07.11

nagród Rektora dla pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi

40

06.07.11

wewnętrznej polityki antymobbingowej Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

41

06.07.11

wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

42

06.07.11

Polityki Antykorupcyjnej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

43

06.07.11

Polityki Zarządzania Ryzykiem w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

44

07.07.11

opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

45

19.07.11

zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

45.z1

Aktualna struktura Wydziału Rehabilitacji

46

19.07.11

regulaminu w sprawie nadania statusu honorowego profesora wydziału oraz zasad udziału honorowego profesora w działalności wydziału

47

20.07.11

zasad polityki finansowej Uczelni w 2011 roku

48

02.09.11

utworzenia i organizacji studiów podyplomowych Relaksacja i Joga na Wydziale Rehabilitacji AWF W-wa

49

02.09.11

organizacji ruchu pojazdów na terenie AWF w Warszawie

50

02.09.11

odpłatności na studiach podyplomowych i kursach dokształcających prowadzonych w AWF Warszawa w roku akademickim 2011/2012

51

02.09.11

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2011/2012

52

20.09.11

wprowadzenia Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie

52.z1

wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

52.z2

wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

52.z3

wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

52.z4

oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

52.z5

oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

52.z6

oświadczenie

52.a1

30.05.12

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 52/2010/2011 w sprawie zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie

52.a1.z1

Regulamin pomocy materialnej dla studentów

52.a2

25.09.12

Aneks nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 52/2010/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie

D3

29.09.11

Decyzja nr 3 w sprawie nagród za rok 2011

A1.45.2009.2010

29.10.10

Aneks nr 1 do Zarzadzenia nr 45/09/10 z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akad. 2010/2011

A1.38.2009.2010

13.12.10

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 38/09/10 w sprawie wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych w AWF Warszawa (załączniki będą dostępne w intranecie)

A1.16.2009.2010

03.01.11

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 16/09/10 w sprawie procedury antyplagiatowej oraz korzystania z systemu Plagiat.pl

A2.45.2009.2010

28.04.11

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 45/09/10 z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmian w odpłatnościach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2010/2011 w zakresie czynności podejmowanych w przewodzie doktorskim, habilitacyjnym oraz czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dla kandydatów spoza Uczelni

A1.22.2008.2009

20.09.11

Aneks nr 1 do Zarzadzenia nr 22/08/09 z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie powołania nowego rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w WWFiS w Białej Podlaskiej do końca kadencji organów Uczelni

A2.38.2009.2010

16.09.11

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 38/09/10 w sprawie wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych w AWF Warszawa (załączniki będą dostępne w intranecie)

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-01-27 10:50:05 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:47:35 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:46:25 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:45:58 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:45:58 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:45:15 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:35:49 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:35:30 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:24:01 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:12:08 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku