2009/2010

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

21.09.09

tworzenia bazy danych o nazwie PUBLIKACJE dokumentującej dorobek naukowy i dydaktyczny nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa

2

29.09.09

zmian w strukturze Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego

2.z1

29.09.09

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/09/10: Struktura ZWWF

D.1

08.10.09

Decyzja nr 1 Rektora AWF w sprawie nagród za 2009 rok

3

28.10.09

wykładni i uzupełnienia przepisów końcowych (&2) aneksu nr 1z dnia 21 kwietnia 2009 roku do Uchwały nr 51/08/09 Senatu AWF w Warszawie z dnia 17 marca 2009 roku

4

30.10.09

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych , stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomogi w roku akad. 2009/2010

5

06.11.09

rozpoczęcia realizacji projektu pn. System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac

6

06.11.09

rozpoczęcia realizacji projektu pn. Infrastruktura informatyczna Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (NCBKF)

6.a1

22.11.10

Aneks Nr 1 z dnia 22 listopada 2010 r. do Zarządzenia Nr 6/2009/2010 w sprawie uzupełnienia Zespołu Zarządzania Projektem pn. „Infrastruktura informatyczna Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej” (NCBKF)

6.a2

21.01.13

Aneks nr 2 do Zarządzenia 6/2009/2010 w sprawie zmian w składzie Zespołu Sterowania Projektem pn. "Infrastruktura informatyczna Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej" (NCBKF)

7

17.11.09

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

7.a1

21.01.10

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 7/2009/2010 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej

8

25.11.09

dnia rektorskiego

9

25.11.09

podziału dotacji przyznanej na działania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce oraz zapomogi w roku akademickim 2009/2010

10

25.11.09

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów

11

07.12.09

rozpoczęcia realizacji projektu pn. Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

12

09.12.09

przeprowadzenia egzaminów z przysposobienia obronnego studentów i studentek AWF Warszawa

13

14.12.09

szczegółowych warunków dokumentowania prac twórczych nauczycieli akademickich oraz składania oświadczeń o wykonaniu prac objętych ochroną prawa autorskiego

14

22.12.09

powołania Komitetu Sterującego do projektu pn.System wspierający prowadzenie prac badawczo- naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac

15

15.01.10

utworzenia Straży Akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

16

20.01.10

procedury antyplagiatowej oraz korzystania z systemu Plagiat.pl

16.a1

03.01.11

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 16/09/10 w sprawie procedury antyplagiatowej oraz korzystania z systemu Plagiat.pl

17

25.01.10

powołania Komisji Stypendialnej w ramach Projektu Doskonalenie potencjału naukowo-dydaktycznego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych

18

23.02.10

zarządzania witryną internetową w uczelnianej sieci komputerowej AWF w Warszawie

19

09.03.10

powołania Rad Naukowo-Programowych Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego przy Klubach Sportowych AZS-AWF Warszawa oraz AZS-AWF w Białej Podlaskiej

20

10.03.10

należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadań Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

21

23.03.10

powołania Komisji ds. opracowania zasad podziału środków finansowych między jednostki organizacyjne Uczelni

22

29.03.10

godzin rektorskich w dniu 1.04. dla studentów AWF w Warszawie

23

13.04.10

godzin rektorskich w dniu 14 kwietnia 2010 rokudla studentów AWF w Warszawie

24

14.04.10

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

24.a1

02.06.10

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 24/09/10 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjetych zasad prowadzenia rachunkowości

24.a2

25.08.10

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 24/09/10 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

25

14.04.10

dni rektorskich 17 i 18 kwietnia 2010 roku dla studentów AWF w Warszawie

26

16.04.10

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji postępowania rekrutacyjnego na rok akad. 2010/2011

27

30.04.10

godzin rektorskich 6 maja dla studentów i doktorantów AWF w Warszawie

28

30.04.10

wprowadzenia zasad audytu wewnętrznego w AWF w Warszawie

29

07.05.10

zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji studentów kończących studia

30

14.05.10

warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie wypłacane z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w r. akad. 2010/2011

31

21.05.10

zasad tworzenia, organizacji i finansowania studiów podyplomowych w AWF Warszawa

32

24.05.10

terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia AWF na rok akademicki 2010/2011

33

01.06.10

1.06.10 dnia rektorskiego 4 czerwca 2010 roku

34

09.06.10

powołania składu Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich na rok akademicki 2009/2010, określenia konkretnych kwot nagród rektorskich indywidualnych i zespołowych dla nauczycieli akademickich odpowiadającym stopniom tych nagród oraz określenia maksymalnej łącznej wysokości kwoty przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli akademickich w roku akad. 2009/10

35

01.06.10

organizacji roku akademickiego 2010/2011

A3.57.04.05

08.06.10

Aneks Nr 3 z 08.06.2010 r. do Zarządzenia Nr 57/2004/2005 w sprawie zmian w Regulaminie pracy

36

09.06.10

nagród Rektora dla pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi

37

09.06.10

powołania rektorskiej Komisji ds. przygotowania zasad powołania nowej jednostki organizacyjnej Uczelni - Wydziału Turystyki

38

22.06.10

wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych w AWF W-wa (załączniki dostępne w intranecie)

38.a1

13.12.10

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 38/09/10 w sprawie wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych w AWF Warszawa (załączniki dostępne w intranecie)

38.a2

16.09.11

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 38/09/10 w sprawie wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych w AWF Warszawa (załączniki dostępne w intranecie)

38.a3

15.12.11

Aneks nr 3 do Zarządzenia nr 38/09/10 w sprawie wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych w AWF Warszawa (załączniki dostępne w intranecie)

39

25.06.10

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckimdla studentów oraz uczestników studiów doktorankichAWF w Warszawie w roku akad. 2010/2011

40

25.06.10

wysokości miesięcznego stypendium doktorskiego oraz stypendium habilitacyjnego dla pracowników AWF Warszawa w roku budżetowym 2010

41

15.07.10

zasad polityki finansowej Uczelni w 2010 roku

42

15.07.10

zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby AWF W-wa z wyłączeniem ZWWF w Białej Podlaskiej

43

23.07.10

zasad prowadzenia albumu studentów i księgi dyplomów

44

26.07.10

zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji

44.z1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/09/10: Schemat organizacyjny Wydziału Rehabilitacji

45

26.07.10

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2010/2011

45.a1

29.10.10

Aneks nr 1 do Zarzadzenia 45/09/10 w spr. odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akad. 2010/2011

45.a2

28.04.11

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 45/09/10 z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmian w odpłatnościach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2010/2011 w zakresie czynności podejmowanych w przewodzie doktorskim, habilitacyjnym oraz czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dla kandydatów spoza Uczelni

46

21.09.10

zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa oraz cennika opłat i usług tej jednostki

47

27.09.10

analizy bibliometrycznej dorobku naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa

47.a1

21.10.11

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 47/2009/2010 w sprawie analizy bibliometrycznej dorobku naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa

48

29.09.10

zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

48.z1

Struktura Wydziału Wychowania Fizycznego

49

29.09.10

zmian w strukturze Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

49.z1

Struktura Zamiwjscowego Wydziału Wychowania Fizycznego

A2.48.06.07

07.09.09

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 48/2006/2007 w spr. zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów III stopnia (studiów doktoranckich)

A1.34.08.09

15.09.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 34/2008/2009 warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie wypłacane z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2009/2010

A1.36.08.09

23.09.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 36/2008/2009 w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2009/2010

A2.20.08.09

25.09.09

Aneks nr 2 do Zarzadzenia Rektora nr 20/2008/2009 w sprawie zmiany składu Komitetu Redakcyjnego rocznika "Turystyka i Rekreacja"

A1.05.07.08

30.09.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 5/2007/2008 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Domów Studenckich AWF

A3.48.06.07

16.10.09

Aneks nr 3 do Zarzadzenia nr 48/2006/2007 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów III stopnia (studiów doktoranckich)

A2.36.08.09

28.10.09

Aneks nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 36/2008/2009 w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2009/2010

A1.17.08.09

23.11.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 17/2008/2009 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

A1.45.08.09

17.12.09

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 45/2008/2009 w sprawie zasad polityki finansowej Uczelni w 2009 roku

A3.20.08.09

29.12.09

Aneks nr 3 do Zarzadzenia nr 20/2008/2009 w sprawie zmian składów Komitetu Redakcyjnego Studiów i Monografii oraz Komitetu Redakcyjnego "Physical Culture and Sport. Studies and Research"

A1.40.08.09

21.01.10

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 40/2008/2009 w sprawie wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich AWF w Warszawie w roku akademickim 2009/2010

A4.11.06.07

29.01.10

Aneks nr 4 do zarzadzenia nr 11/2006/2007 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-01-29 14:08:48 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 14:01:49 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 13:59:38 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 11:03:20 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 11:00:52 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:59:17 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:59:17 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-27 10:59:00 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2015-12-10 14:26:49 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-10 12:03:34 Administrator BIP Dodanie pliku