2018/2019

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

2018

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

01.10.18

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 103 REH/2018/2019 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

2

10.10.18

obowiązku złożenia oświadczenia o reprezentowanej przez osobę prowadzącą działalność naukową lub osobę biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej w AWF Warszawa dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej

3

17.10.18

zmian w załączniku nr 3 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 35/2014/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad ustalania harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz planowania i rozliczania godzin dydaktycznych (z późn. zm.)

3.z3

Wniosek

4

22.10.18

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2018/2019

5

22.10.18

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2018/2019

6

25.10.18

ogłoszenia dnia rektorskiego w terminie 31 października 2018 r. (środa) dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa

7

08.11.18

ogłoszenia godzin rektorskich między godziną 14:30 a 16:00 w dniu 13 listopada 2018 r. (wtorek) dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa

8

13.11.18

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Trener personalny” SP 104 WF/2018/2019 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

9

13.11.18

obowiązku złożenia oświadczenia o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią przez inne osoby prowadząca zajęcia w AWF Warszawa, niż osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela akademickiego

10

19.11.18

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie” SP 105 WF/2018/2019 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

11

19.11.18

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019

12

19.11.18

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019

13

22.11.18

ogłoszenia godzin rektorskich między godziną 9:30 a 15:00 w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa w związku z obchodami Święta Uczelni

Pismo.okolne

22.11.18

ogłoszenia listy nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którym w 2018 r. przyznana została nagroda Rektora ze środków, o których mowa w art. 145 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

z1.pismo.okolne

Lista osób, które otrzymały nagrody Rektora AWF Warszawa za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2018

14

10.12.18

ogłoszenia godzin rektorskich między godziną 12:00 a 16:00 w dniu 18 grudnia 2018 r. (wtorek) dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa w związku ze spotkaniem Rektora ze Społecznością Akademicką

15

17.12.18

obowiązku złożenia przez nauczyciela akademickiego prowadzącego działalność naukową w ramach zatrudnienia w AWF Warszawa oświadczenia upoważniającego tę Uczelnię do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie w AWF Warszawa, w związku z ewaluacją jakości działalności naukowej

16

18.12.18

aktualizacji zapisów zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 48/2017/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

17

18.12.18

podziału rezerwy rektora pochodzącej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność dydaktyczną w 2018 roku

18

18.12.18

powołania rektorskiej komisji ds. opracowania Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

19

18.12.18

powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w AWF Warszawa

20

19.12.18

uzupełnienia zapisów zarządzenia Nr 11/2018/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019

2019

NUMER

DATA

DOTYCZY

21

02.01.19

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.)

22

07.01.19

aktualizacji, obowiązującej w 2019 r., załączników do zarządzenia Nr 31/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. (z późn. zm.)

22.z3a

zaświadczenie

22.z3b

oświadczenie zleceniobiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą

23

08.01.19

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Psychologia Sportu” SP 106 WF/2018/2019 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

24

10.01.19

sprawdzania pisemnych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym oraz uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 62/2012/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie procedury antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania z elektronicznego systemu antyplagiatowego

25

14.01.19

uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 13/2009/2010 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dokumentowania prac twórczych nauczycieli akademickich oraz składania oświadczeń o wykonaniu prac objętych ochroną prawa autorskiego

26

31.01.19

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (z późn. zm.) oraz wybranych innych zarządzeniach Rektora AWF Warszawa

26.z1

Tekst jednolity - Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

27

31.01.19

zmian w zarządzeniu Nr 54/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycielom akademickim oraz dodatku specjalnego pracownikom AWF Warszawa niebędącym nauczycielami akademickimi za pracę wykonywaną w związku z rekrutacją na studia (z późn. zm.)

27.z1

Tekst jednolity zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycielom akademickim oraz dodatku specjalnego pracownikom AWF Warszawa niebędącym nauczycielami akademickimi za pracę wykonywaną w związku z rekrutacją na studia

28

11.02.19

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.)

29

11.02.19

realizacji ustawowych zadań AWF Warszawa w okresie od godz. 00.00 dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 23.59 dnia 15 lutego 2019 r. w związku z zarządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA oraz stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na terenie miasta stołecznego Warszawy we wskazanym wyżej terminie

30

15.02.19

zmian w zarządzeniu Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 (z późn. zm.)

31

21.02.19

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 107 REH/2018/2019 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

32

25.02.19

uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 44/2013/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłat za czynności związane z przygotowaniem i weryfikacją danych niezbędnych do wydania wybranej dokumentacji związanej z przebiegiem studiów dla absolwentów AWF Warszawa oraz osób niebędących studentami AWF

33

28.02.19

wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania stypendiów Santander Universidades w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

33.z1

Regulamin przyznawania stypendiów SANTANDER UNIVERSIDADES w AWF Warszawa

34

28.02.19

wprowadzenia zasad udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii

34.z1

Zasady udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii

35

18.03.19

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Trener przygotowania motorycznego” SP 108 WF/2018/2019 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

36

20.03.19

uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 50/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie warunków uruchomienia i przyznawania środków z celowej rezerwy prorozwojowej na pokrycie wdrożenia strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF Warszawa

37

12.04.19

ogłoszenia dnia rektorskiego w terminie 19 kwietnia 2019 r. (piątek) dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa

38

12.04.19

zmian w Regulaminie pracy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2019-04-24 11:57:53 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-04-24 11:56:09 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-04-16 08:42:59 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-04-16 08:42:05 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-21 12:16:48 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-21 12:15:51 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-21 12:14:34 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-21 12:14:03 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-21 12:13:41 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-15 14:14:04 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku