2018/2019

WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

2018

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

01.10.18

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 103 REH/2018/2019 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

2

10.10.18

obowiązku złożenia oświadczenia o reprezentowanej przez osobę prowadzącą działalność naukową lub osobę biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej w AWF Warszawa dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej

3

17.10.18

zmian w załączniku nr 3 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 35/2014/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad ustalania harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz planowania i rozliczania godzin dydaktycznych (z późn. zm.)

3.z3

Wniosek

4

22.10.18

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2018/2019

5

22.10.18

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2018/2019

6

25.10.18

ogłoszenia dnia rektorskiego w terminie 31 października 2018 r. (środa) dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa

7

08.11.18

ogłoszenia godzin rektorskich między godziną 14:30 a 16:00 w dniu 13 listopada 2018 r. (wtorek) dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa

8

13.11.18

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Trener personalny” SP 104 WF/2018/2019 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

9

13.11.18

obowiązku złożenia oświadczenia o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią przez inne osoby prowadząca zajęcia w AWF Warszawa, niż osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela akademickiego

10

19.11.18

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie” SP 105 WF/2018/2019 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

11

19.11.18

podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019

12

19.11.18

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019

13

22.11.18

ogłoszenia godzin rektorskich między godziną 9:30 a 15:00 w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa w związku z obchodami Święta Uczelni

Pismo.okolne

22.11.18

ogłoszenia listy nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którym w 2018 r. przyznana została nagroda Rektora ze środków, o których mowa w art. 145 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

z1.pismo.okolne

Lista osób, które otrzymały nagrody Rektora AWF Warszawa za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2018

14

10.12.18

ogłoszenia godzin rektorskich między godziną 12:00 a 16:00 w dniu 18 grudnia 2018 r. (wtorek) dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa w związku ze spotkaniem Rektora ze Społecznością Akademicką

15

17.12.18

obowiązku złożenia przez nauczyciela akademickiego prowadzącego działalność naukową w ramach zatrudnienia w AWF Warszawa oświadczenia upoważniającego tę Uczelnię do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie w AWF Warszawa, w związku z ewaluacją jakości działalności naukowej

16

18.12.18

aktualizacji zapisów zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 48/2017/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku na dysponentów środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

17

18.12.18

podziału rezerwy rektora pochodzącej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność dydaktyczną w 2018 roku

18

18.12.18

powołania rektorskiej komisji ds. opracowania Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

19

18.12.18

powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w AWF Warszawa

20

19.12.18

uzupełnienia zapisów zarządzenia Nr 11/2018/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019

2019

NUMER

DATA

DOTYCZY

21

02.01.19

zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.)

22

07.01.19

aktualizacji, obowiązującej w 2019 r., załączników do zarządzenia Nr 31/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. (z późn. zm.)

22.z3a

zaświadczenie

22.z3b

oświadczenie zleceniobiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą

23

08.01.19

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Psychologia Sportu” SP 106 WF/2018/2019 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

24

10.01.19

sprawdzania pisemnych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym oraz uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 62/2012/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie procedury antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania z elektronicznego systemu antyplagiatowego

24.R

Regulamin procedury antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

25

14.01.19

uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 13/2009/2010 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dokumentowania prac twórczych nauczycieli akademickich oraz składania oświadczeń o wykonaniu prac objętych ochroną prawa autorskiego

26

31.01.19

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (z późn. zm.) oraz wybranych innych zarządzeniach Rektora AWF Warszawa

26.z1

Tekst jednolity - Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

27

31.01.19

zmian w zarządzeniu Nr 54/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycielom akademickim oraz dodatku specjalnego pracownikom AWF Warszawa niebędącym nauczycielami akademickimi za pracę wykonywaną w związku z rekrutacją na studia (z późn. zm.)

27.z1

Tekst jednolity zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycielom akademickim oraz dodatku specjalnego pracownikom AWF Warszawa niebędącym nauczycielami akademickimi za pracę wykonywaną w związku z rekrutacją na studia

28

11.02.19

zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 41/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.)

29

11.02.19

realizacji ustawowych zadań AWF Warszawa w okresie od godz. 00.00 dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 23.59 dnia 15 lutego 2019 r. w związku z zarządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA oraz stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na terenie miasta stołecznego Warszawy we wskazanym wyżej terminie

30

15.02.19

zmian w zarządzeniu Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 (z późn. zm.)

31

21.02.19

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” SP 107 REH/2018/2019 w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

32

25.02.19

uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 44/2013/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłat za czynności związane z przygotowaniem i weryfikacją danych niezbędnych do wydania wybranej dokumentacji związanej z przebiegiem studiów dla absolwentów AWF Warszawa oraz osób niebędących studentami AWF

33

28.02.19

wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania stypendiów Santander Universidades w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

33.z1

Regulamin przyznawania stypendiów SANTANDER UNIVERSIDADES w AWF Warszawa

34

28.02.19

wprowadzenia zasad udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii

34.z1

Zasady udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii

35

18.03.19

utworzenia i organizacji kolejnej edycji studiów podyplomowych „Trener przygotowania motorycznego” SP 108 WF/2018/2019 w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

36

20.03.19

uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 50/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie warunków uruchomienia i przyznawania środków z celowej rezerwy prorozwojowej na pokrycie wdrożenia strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF Warszawa

37

12.04.19

ogłoszenia dnia rektorskiego w terminie 19 kwietnia 2019 r. (piątek) dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa

38

12.04.19

zmian w Regulaminie pracy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

39

21.05.19

określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

40

22.05.19

uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 20/2011/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom AWF Warszawa

41

03.06.19

powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w AWF Warszawa

42

03.06.19

określenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników oraz określenia trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej

42.z1

Wzór karty oceny okresowej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych

42.z2

Wzór karty oceny okresowej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników dydaktycznych

43

03.06.19

zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 59/2013/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu zakwaterowania studentów w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.)

43.z1

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

44

03.06.19

organizacji postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 oraz określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

45

10.06.19

warunków i trybu udzielania nauczycielom akademickim, dla których AWF Warszawa jest podstawowym miejscem pracy, zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia u innego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową

46

10.06.19

wprowadzenia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

46.z1

Regulamin Rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

47

24.06.19

likwidacji Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa oraz włączenia jego jednostek do struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

48

24.06.19

likwidacji Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej oraz włączenia jego jednostek do struktury Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz zmiany nazwy Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na „Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej”

49

26.06.19

upoważnienia do zawierania umów ze studentami studiów niestacjonarnych prowadzonych przez AWF Warszawa oraz realizujących studia wyższe w AWF Warszawa na zasadach odpłatności, rozpoczynających te studia w roku akademickim 2019/2020

50

28.06.19

wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku akademickim 2019/2020

51

28.06.19

utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

52

12.07.19

zmian w Regulaminie Rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 46/2018/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz w sprawie uchylenia obowiązku składania przez studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów lub kandydatów na nie kserokopii dokumentów tożsamości takich jak dowód osobisty, paszport oraz odpowiednio Karta Polaka czy prawo jazdy

53

22.07.19

1) powołania Rektorskiej Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia wysokości stawki minimalnej, stanowiącej podstawę ustalania kwot nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w 2019 r. 2) powołania Rektorskiej Komisji ds. nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w AWF Warszawa oraz określenia kwot nagród dla ww. pracowników w 2019 r. 3) wyznaczenia terminu na składanie wniosków o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich oraz dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2019 r.

53.z1

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

53.z2

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

54

22.07.19

powołania Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej i polityki naukowej AWF Warszawa

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2019-07-24 15:37:27 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-07-24 15:36:18 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-07-24 15:35:37 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-07-24 15:34:27 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-07-24 15:33:42 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-07-24 15:33:18 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-07-24 15:32:51 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-07-24 15:31:40 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-07-24 15:31:06 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-07-24 15:30:03 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku