2018/2019

WYKAZ UCHWAŁ SENATU 2018/2019

2018

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

23.10.18

zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności AWF Warszawa za rok akademicki 2017/2018

1.z1

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2017/2018

1.z1.z1

Sprawozdanie z działalności Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej za rok akademicki 2017/2018

2

23.10.18

wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia Kanclerza AWF Warszawa

3

23.10.18

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej”

4

20.11.18

zmian w uchwale Nr 38/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na rok akademicki 2018/2019

5

20.11.18

określenia zasad przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

6

20.11.18

zmian w składzie senackiej Komisji Prawno-Statutowej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

7

20.11.18

zmian w składzie Rady Bibliotecznej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

8

20.11.18

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport z siedzibą w Gruzji

9

20.11.18

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z Universitas Negeri Yogyakarta z siedzibą w Indonezji

10

20.11.18

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego AWF Warszawa za rok 2018 i 2019

11

20.11.18

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora-studenta w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

12

18.12.18

uchylenia, wraz z załącznikiem, uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz w sprawie upoważnienia Rektora AWF Warszawa wykonującego, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłączne kompetencje w zakresie czynności z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie polityki kadrowej w uczelni, do ustalenia szczegółowych zasad przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich za okres począwszy od roku kalendarzowego 2019

13

18.12.18

uchylenia, wraz z załącznikiem, uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 52/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz w sprawie upoważnienia Rektora AWF Warszawa wykonującego, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłączne kompetencje w zakresie czynności z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie polityki kadrowej w uczelni, do ustalenia szczegółowych zasad przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za okres począwszy od roku kalendarzowego 2019

14

18.12.18

uchylenia, wraz z załącznikiem, uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 29/2011/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Karty Oceny Nauczyciela Akademickiego obowiązującej w AWF oraz w sprawie upoważnienia Rektora AWF Warszawa, w związku z brzmieniem art. 128 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do ustalenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników obowiązujących w okresie począwszy od roku kalendarzowego 2019

15

18.12.18

zmian w załączniku do uchwały Nr 40/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020 oraz samej uchwale go przyjmującej

16

18.12.18

zmian Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich AWF Warszawa, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

17

18.12.18

uchylenia uchwały Nr 31/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich za czynności świadczone w ramach stosunku pracy (z późn. zm.) oraz w sprawie określenia zasad rozliczania wynagrodzenia nauczyciela akademickiego (koszt uzyskania przychodu) zatrudnionego w AWF Warszawa na podstawie umowy o pracę lub mianowania, obowiązujących w stosunku do wynagrodzenia uzyskiwanego za pracę wykonaną w okresie począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

18

18.12.18

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2018

19

18.12.18

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2019

20

18.12.18

zasad gospodarki finansowej do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego AWF w Warszawie na 2019 rok

2019

NUMER

DATA

DOTYCZY

21

22.01.19

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 9 Statutu AWF Warszawa, mandatów senatorów–studentów w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

22

22.01.19

utworzenia w Wydziale Rehabilitacji II stopnia kierunku studiów „Terapia Zajęciowa” w formie studiów stacjonarnych oraz przyjęcia efektów kształcenia dla II stopnia wyżej wymienionego kierunku studiów, a także wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na II stopniu wymienionego wyżej kierunku studiów

22.z1

Efekty uczenia się - II stopień kierunek Terapia Zajęciowa w odniesieniu do charakterystyk II stopnia PRK

22.z2

Program studiów - kierunek terapia zajęciowa II stopień

23

22.01.19

zatwierdzenia rekomendacji rad wydziałów w zakresie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (w zakresie kwalifikacji cząstkowych) do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu wybranych studiów podyplomowych prowadzonych przez AWF Warszawa

23.z1

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie”

23.z2

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Rehabilitacji - „Relaksacja i Joga”

23.z3

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym”

23.z4

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Psychologia Sportu”

23.z5

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Szkolne wychowanie fizyczne”

23.z6

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Trener przygotowania motorycznego”

23.z7

Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK - Wydział Wychowania Fizycznego - „Trener personalny”

24

22.01.19

uchylenia, wraz z załącznikiem, uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.)

25

22.01.19

wyrażenia zgody na realizację wskazanych inwestycji i remontów w roku 2019 i 2020

25.z1

Planowane inwestycje i remonty 2019-2020 współfinansowane z różnych źródeł, w tym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

26

22.01.19

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej – etap II”

27

22.01.19

wyrażenia zgody na wystąpienie przez AWF Warszawa o wpisanie wybranych planowanych inwestycji do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2020 r. lub/i do planu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2019 r.

28

22.01.19

stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust. 1 pkt 9 Statutu AWF Warszawa, mandatu senatora–doktoranta w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

29

31.01.19

wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora AWF Warszawa dodatkowego zajęcia zarobkowego

30

19.03.19

zmian w składzie senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

31

19.03.19

wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z Rosyjskim Ekonomicznym Uniwersytetem im. G.W. Plechanowa z siedzibą w Rosji

32

19.03.19

uchylenia uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 25/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie opracowania strategii rozwoju naukowego wydziałów AWF Warszawa

33

19.03.19

zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Wychowanie Fizyczne” drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

34

19.03.19

zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów „Sport” drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

35

19.03.19

wyrażenia pozytywnej opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody ww. Ministra dla pracownika AWF Warszawa

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2019-03-27 12:12:08 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-27 12:10:38 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-27 12:10:16 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-27 12:05:45 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-27 12:04:54 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-27 12:04:54 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-27 12:04:18 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-27 12:03:53 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-27 12:03:04 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2019-03-27 12:02:45 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku